Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomoc obětem trestných činů

V průběhu trestního řízení Vám může poskytnout potřebnou pomoc také Vámi zvolený důvěrník a zmocněnec. Důležitou formou pomoci je i pomoc finanční, tedy možnost získání peněžité pomoci a uplatnění náhrady škody. Dále obětem trestných činů pomáhají v rámci systému pomoci obětem v policii již od roku 2010 policejní psychologové a speciálně vyškolení krizoví interventi.

Pomoc důvěrníka a zmocněnce

Máte právo, aby Vás k výslechu, podání vysvětlení a jiným úkonům trestního řízení doprovázel důvěrník. Tím může být např. Vaše blízká osoba, která Vám poskytuje potřebnou, zejména psychickou pomoc. Vyloučit důvěrníka z úkonu lze pouze ve výjimečných případech, např. kdy by jeho účast narušovala průběh úkonu nebo ohrozila dosažení jeho účelu. V takovém případě, pokud je to možné, Vám bude umožněno zvolit jiného důvěrníka. . Jako poškozený v trestním řízení se můžete nechat zastupovat zmocněncem, a to ve všech jeho fázích. Může jít o advokáta, nebo i příbuzného či známého poškozeného. Zmocněncem může být i osoba, která je Vaším důvěrníkem. Zmocněnec je oprávněn již od zahájení trestního stíhání být přítomen při vyšetřovacích úkonech, může činit za poškozeného návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky. Více informací o právech oběti.
 

Peněžitá pomoc

Právo žádat o peněžitou pomoc má oběť, které bylo ublíženo na zdraví, oběť, které byla způsobena těžká újma na zdraví, osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, nebo oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je oběť trestného činu týrání svěřené osoby. Žádost o poskytnutí peněžité pomoci je třeba podat Ministerstvu spravedlnosti ČR ve lhůtě do 2 let, od doby kdy jste se dozvěděl(a) o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu. Pro podání žádosti můžete využít formulář dostupný na www.justice.cz. Získejte podrobné informace o možnosti získání peněžité pomoci.
 
Systém pomoci obětem trestných činů v Policii ČR
 
Systém pomoci obětem trestné činnosti a mimořádných událostí vznikl v roce 2010 za účelem zlepšení přístupu policie k obětem se zaměřením zejména na snížení rizika sekundární viktimizace a prevenci rozvinutí posttraumatických symptomů, pomoc při zvládání zátěže spojené s trestním řízením a zprostředkování následné odborné pomoci poskytované obětem externími organizacemi. Pomoc spočívá především v poskytování krizové intervence obětem trestných činů a osobám zasaženým mimořádných událostí a v poskytnutí informací o možnostech následné psychologické, psychosociální či sociálně právní pomoci poskytované obětem externími organizacemi, případně zprostředkování této pomoci. Pomoc je poskytována především obětem násilných a mravnostních trestních činů, případně osobám pozůstalým po obětech násilných trestných činů s následkem úmrtí, a dále obětem zvlášť zranitelným.

vytisknout  e-mailem