Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro osoby zasažené mimořádnou událostí

Termín mimořádná událost (MU) je velmi široký a zahrnuje mnoho různorodých událostí, které mohou být ohrožující a mohou mít, a často také bohužel mají, tragické důsledky. Mimořádnou událost zde chápeme ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, tedy jako „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací“.

Jinou definici nabízejí webové stránky HZS ČR: Mimořádná událost je nenadálý, částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom, havárií, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami, epidemiemi nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy a zdraví lidí, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí

Varianty mimořádných událostí (zdroj HZS ČR):
 1. Povodně a záplavy, vzniklé rozrušením vodních děl (hrází rybníků, přehrad apod.) a táním sněhu.
 2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velkoplošné požáry.
 3. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
 4. Sesuvy půdy a svahové pohyby.
 5. Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké katastrofy).
 6. Výbuchy plynovzdušných směsí.
 7. Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení, únik chlóru z úpravny vody apod.).
 8. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných energetických zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
 9. Smogová situace a zdraví ohrožující zhoršení kvality ovzduší.
 10. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a epizootie zvířat (např. salmonelóza, mor prasat atd.).
 11. Nedostatek vody a základních potravin.
 
Na těchto stránkách se budeme věnovat jen některým typům mimořádných událostí, mimořádnou událostí zde budeme rozumět také tragickou dopravní nehodu obecně, nikoli jen hromadnou.

Přestože o osobách zasažených mimořádnou událostí pojednáváme odděleně od obětí trestných činů, není vyloučeno, že tyto osoby se mohou zároveň cítit (a reálně být) obětí trestného činu. Např. požár je mimořádná událost, ale pokud byl založen úmyslně, jsou osoby zasažené zároveň oběťmi trestného činu.

Mimořádné události se mohou odlišovat počtem ohrožených, zraněných, usmrcených či jinak zasažených osob a rozsahem ekonomických či ekologických škod. Na situace, při kterých tragicky zemře někdo blízký, je ohrožen život náš nebo životy ostatních, při kterých vidíme utrpení či jsme vystaveni existenční nejistotě, nikdo není předem psychicky zcela připraven. Reakce na traumatizující zážitky je velmi individuální a závislá na mnoha okolnostech. Každý zasažený člověk si ale zaslouží citlivé a respektující jednání ze strany svého okolí a v první fázi samozřejmě ze strany zasahujících členů integrovaného záchranného systému. Jednou ze základních potřeb každé zasažené osoby ve všech fázích vyrovnávání se s prožitým extrémním zážitkem je mít potřebné informace. Budeme rádi, pokud k saturování této potřeby přispějí i tyto webové stránky.

Webové stránky, kde můžete najít další informace:
http://www.hzscr.cz/

vytisknout  e-mailem