Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ombudsman Policie České republiky

Mgr. Ladislav Tomeček

Ombudsmanje zaměstnanec zařazený v Policejním prezidiu Policie České republiky přímo podřízený policejnímu prezidentovi. Jeho služeb mohou využívat a obracet se na něj mohou příslušníci a zaměstnanci Policie České republiky.

Náplň činnosti:

  • ombudsman Policie České republiky vykonává činnost k ochraně práv příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky
  • přijímá a řeší podněty příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky týkající se tvrzeného porušování jejich práv a nečinnosti nadřízených při účinném prosazování těchto práv, a jednání v rozporu s právními předpisy
  • přijímá a řeší oznámení příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky v rámci vnitřního oznamovacího systému pro podání oznámení o protiprávním jednání
  • jeho činnost se vztahuje pouze na případy přímo spojené s výkonem služby příslušníka nebo výkonem práce zaměstnance Policie České republiky
  • formuluje stanoviska a závěry ke skutkovým stavům šetřených věcí
  • navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků policejnímu prezidentovi


V souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie do českého právního řádu, byl na národní úrovni přijat zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále v textu jako "zákon o ochraně oznamovatelů"), a zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona.

V návaznosti na schválení výše uvedených zákonů zřizuje Policie ČR následující vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém Policie ČR je určen pro podání oznámení o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Policie ČR, pro níž oznamovatel byť zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo se kterou byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje tento zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo
14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Příslušná osoba Policie ČR vylučuje v rámci vnitřního oznamovacího systému přijímání oznámení od osoby, která pro Policii ČR nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Za účelem přijímání výše specifikovaného oznámení je u Policie ČR určen policejní ombudsman, Mgr. Ladislav Tomeček.

Oznámení lze podat následujícím způsobem:
- písemně na emailovou adresu ladislav.tomecek@pcr.cz;
- na poštovní adresu Mgr. Ladislav Tomeček, Cejl 4/6, 611 38, Brno;
- po předchozí domluvě osobně v kanceláři Mgr. Ladislava Tomečka na adrese Cejl 4/6, 611 38, Brno.

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti

vytisknout  e-mailem