Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pravidla pro příjem podání

Doručování dokumentů útvarům Policie České republiky je možné:

I. Zasláním datové zprávy prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Policii České republiky tvoří útvary, kterými jsou:

 • Policejní prezidium České republiky,
 • útvary policie s celostátní působností,
 • krajská ředitelství policie a
 • útvary zřízené v rámci krajského ředitelství.

Všechny útvary policie s výjimkou útvarů zřízených v rámci krajských ředitelství mají zřízenou datovou schránku. Pro příjem datových zpráv útvary zřízenými v rámci krajských ředitelství je určena datová schránka příslušného krajského ředitelství policie.

Prostřednictvím těchto datových schránek lze se všemi útvary policie, jako orgány veřejné moci, v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky komunikovat. Datové schránky krajských ředitelství a vybraných útvarů s celostátní působností lze využít také pro doručování policejnímu orgánu ve smyslu trestního řádu.

Kontakty na datové schránky

II. Zasláním datové zprávy na elektronickou adresu e-podatelny Policie České republiky.

Elektronické adresy e-podatelen Policie České republiky jsou určeny pro příjem dokumentů. 

Upozornění – zaslání podání podle trestního řádu na elektronickou adresu podatelny Policejního prezidia ČR negarantuje doručení podání příslušnému policejnímu orgánu téhož dne – viz usnesení Ústavního soudu č. IV. ÚS 2524/17 ze dne 12. června 2018, v takovém případě využijte adresu policejního orgánu – krajského ředitelství policie.   

Kontakt na elektronické adresy podatelen

Krajské ředitelství policie Hlavního města Prahy - krpa.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - krps.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - krpc.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - krpp.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - krpk.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - krpu.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje - krpl.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého - kraje krph.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - krpe.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - krpj.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje - krpb.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - krpz.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - krpm.podatelna@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - krpt.podatelna@pcr.cz

V ostatních případech lze k doručování dokumentů (s výše uvedeným omezením pro policejní orgán) využít adresu Policejního prezídia ČR – epodatelna.policie@pcr.cz.

III. Osobním předáním datové zprávy na příslušné podatelně útvaru Policie České republiky na přenosném technickém nosiči dat.

Kontakty na podatelny útvarů policie

IV. Zasláním datové zprávy, jejíž náležitosti neupravuje právní předpis (běžná emailová komunikace) na zveřejněnou emailovou adresu. Tyto e-mailové adresy neslouží k doručování dokumentů (podání).

Kontakty na emailové adresy

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PODÁNÍ

a)   Jednou datovou zprávou (emailovou zprávou) je možné zaslat pouze jedno podání.

b)   Pokud je součástí jednoho podání více digitálních dokumentů (souborů), musí být zřejmé, který dokument (soubor) je vlastním podáním a které dokumenty (soubory) jsou digitálními přílohami tohoto podání.

c)   Je uveden konkrétní útvar Policie České republiky, případně doplněn o jeho organizační článek, ke kterému podání směřuje – pokud jej odesílatel zná.

d)   Je uvedeno číslo jednací, ke kterému se podání vztahuje, případně identifikace (číslo evidenční) datové zprávy přidělené elektronickou podatelnou (číslo evidenční je uvedeno v potvrzení doručení datové zprávy) – pokud jej odesílatel zná.

e)   Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.

f)    Podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, pokud to vyžaduje právní předpis.

g)   Pokud právní předpis stanoví další náležitosti, musí je podání splňovat, například:

 • Elektronické podání podle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů.
 • Elektronické podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

h)   Podání nesmí obsahovat chybný datový formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích.

 • Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích, nebudou zpracovány.
 • Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištěné vadě.
 • Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v digitální podobě, u kterého se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Přípustné formáty datové zprávy (podání)

a)   Přípustnými formáty datové zprávy zasílané na elektronickou adresu podatelny jsou za splnění podmínek uvedených v písmenu b) formáty

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • odt (Open Document Text) textový dokument zpracovaný editorem MS OPEN
 • ods (Open Document Spreadsheet) tabulka zpracovaná editorem MS OPEN
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2/mpeg4 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2/Phase 4)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (information system document verze 5.2 a vyšší)
 • xml (extensive markup language - se syntaxí UBL 2.1 nebo UN/CEFACT C2 (cross industry invoice))

b)   Formáty uvedené v písmenu a) jsou přípustnými formáty datové zprávy zasílané na adresu elektronické podatelny, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

POTVRZENÍ DORUČENÍ DATOVÉ ZPRÁVY (PODÁNÍ) NA ELEKTRONICKOU ADRESU PODATELNY

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje odesláním „Potvrzení o převzetí datové zprávy“, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí potvrzení je:

 • elektronická pečeť / značka Policie České republiky: „Elektronická podatelna PPČR“,
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva přijata,
 • číslo evidenční (identifikace) datové zprávy přidělená elektronickou podatelnou,
 • obsah předmětu zprávy, ke které je zasíláno potvrzení.

Poznámka:

Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání ve smyslu právních předpisů, například správního řízení, ale potvrzení o ověření elektronického podání z hlediska jeho čitelnosti, možnosti jeho zobrazení uživatelsky vnímatelným způsobem, nepřítomnosti škodlivého kódu a přípustnosti formátu.

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO PODÁNÍ PŘEDANÁ NA PŘENOSNÉM TECHNICKÉM NOSIČI DAT

Adresa pro doručování datových zpráv na přenosných technických nosičích dat je rovněž adresou pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě.

 • Přípustnými přenosnými technickými nosiči dat jsou USB flash disk, DVD disk nebo CD disk.
 • Přenosné technické nosiče dat musí být čitelné prostřednictvím operačního systému MS Windows.
 • Jeden technický nosič dat může obsahovat pouze jedno podání.
 • Předaný technický nosič se vrací adresátovi pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně.

Upozornění:
Touto formou komunikace není zajišťována pomoc v tísni. V naléhavých případech se proto obracejte na nejbližší útvar Policie České republiky, nebo využijte linku tísňového volání 158 nebo 112.

vytisknout  e-mailem