Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejné zakázky Policie České republiky

Administrace veřejných zakázek v podmínkách resortu Česká republika – Ministerstvo vnitra probíhá v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „zákon“), dále s platnou související legislativou v oblasti veřejného zadávání a vnitřních pravidel tykajících se oblasti zadávání veřejných zakázek. 

1. VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
V souladu se zákonem zadavatelé naplňují uveřejňovací povinnosti ve Věstníku veřejných zakázek. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v režimu zákona. Správcem věstníku veřejných zakázek je Ministerstvo pro místní rozvoj.

2. PORTÁL NEN
V souladu se zákonem zadavatelé naplňují uveřejňovací povinnosti také na svých profilech zadavatelů. Odkaz pro jednotlivý profil zadavatele je uveden pro každý útvar s územně vymezenou působností samostatně. Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí.

3. REGISTR SMLUV
Registr smluv je informační systém veřejné správy provozovaný od 1. července 2016 Ministerstvem vnitra ČR, v němž veřejné instituce v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zveřejňují soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v hodnotě nad 50 tisíc Kč bez DPH.

Od 1. dubna 2023 došlo ke změně správce Registru smluv z Ministerstva vnitra na Digitální a informační agenturu (DIA), na základě zákona č. 471/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv.

Zákon č. 134/2016 Sb. a související legislativa:

  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - ve znění účinném od 16. 7. 2023
  • Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 
  • Vyhláška MMR č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátů shody - účinné od 1. 10. 2016 
  • Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek - účinná od 1. 10. 2016
  • Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - změněna nařízením č. 405/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018
  • Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele - účinná od 1. 10. 2016

vytisknout  e-mailem