Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Norské fondy 2009 - 2014

Program CZ14 – Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin 

NF.jpg Donorské státy, Norsko, Lichtenštejnsko a Island, poskytly za účelem snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s patnácti státy ve střední Evropě finanční prostředky prostřednictvím EHP a Norských fondů. Česká republika obdržela z Norských fondů v rámci programu CZ14-Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti příhraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin více než 6 mil. €. Program CZ14 byl schválen dne 19. prosince 2013.
Zdroj financování
Norské fondy
Alokace programu
€ 6 274 183 (přes 155 mil. CZK)
Prioritní oblast programu
Spravedlnost a vnitřní záležitosti - Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin.
Globální cíl programu
Zvýšení bezpečnosti obyvatel zlepšením efektivnosti spolupráce mezi orgány prosazující právo v zemích Schengenu v boji proti organizovanému zločinu, včetně obchodování s lidmi.
Výsledky a výstupy programu
Zvýšení kompetence policistů podle schengenských pravidel a využití dostupného technického vybavení pro přeshraniční policejní spolupráci, zlepšení plánování a doby reakce policie, zvýšení efektivnosti a bezpečnosti při hraničních kontrolách na mezinárodních letištích, analýza předchozích a aktuálních problémů na úseku práce s romskými komunitami a jejich zlepšení a v neposlední řadě také posílení vědomostí jak zlepšit vztahy mezi policií a romskými komunitami.
Zprostředkovatel programu
Ministerstvo financí České republiky
Zprostředkovatel programu je zodpovědný za přípravu a realizaci programu.
Partner programu
Ministerstvo vnitra České republiky
Partner programu zajišťuje odbornou kapacitu a je aktivně zapojen do přípravy a realizace programu.
29. srpna 2014
Mgr. Pavlína Bulínová
koordinátorka publicity
oddělení tisku a prevence
Policejní prezidium ČR

Aktuální události programu CZ14

16. května 2016
Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ing. Michal Žurovec
Vedoucí oddělení  Vnějších vztahů a komunikace Ministerstva financí ČR

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun. 

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907 

srpen 2015

Zveřejnění článku o projektech Programu CZ14 zaměřených na IT problematiku.
časopis Rewiev
3. září 2014
Předání pověření k zahájení činností na jednotlivých projektech
Jednání vedoucí kanceláře projektů a evropských fondů plk. Mgr. Moniky Mezuliáníkové se zástupci jednotlivých projektů, kterým předala „pověření“ podepsané policejním prezidentem plk. Mgr. Bc. Tomášem Tuhým, které opravňuje ředitele projektů k plnění úkolů vyplývajících z pravidel programu CZ 14. Zároveň byli zástupci projektů požádáni o zpracování „žádostí o grant“ stanovenou formou (upraveno rozkazem policejního prezidenta) a sjednocení pravidel pro práci v informačním systému CEDR.
28. – 30. května 2014
Školení k Finančním mechanismům EHP/Norska 2009-20014
Ministerstvo financí České republiky pořádalo školení k Finančním mechanismům EHP/Norska 2009-2014, na kterém byla řešena problematika implementace programů a projektů včetně seznámení se souvisejícími manuály a pokyny. Školení se za Policejní prezidium zúčastnili vedoucí všech šesti projektů, pracovníci kanceláře projektů a evropských fondů a zástupce z oddělení tisku a prevence.
2. května 2014
Zahajovací mezinárodní konference
Dne 2. května 2014 se v Novoměstské radnici v Praze uskutečnila zahajovací konference Programu CZ14 – „Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti“ implementovaného v rámci Norských fondů 2009 – 2014. Konference se zúčastnili zástupci Ministerstva financí ČR, Ministerstva vnitra ČR, Velvyslanectví Norského království v Praze a Policejního prezidia ČR. Na konferenci představili odborné veřejnosti program i jednotlivé projekty.

vytisknout  e-mailem