Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky za rok 2014 tradičně shrnuje situaci v oblasti nelegálních drog na území České republiky z pohledu orgánů vymáhajících právo. Zaměřuje se na zásadní vývojové trendy v oblasti nelegální výroby a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, na míru angažovanosti jednotlivých organizovaných zločineckých uskupení, která jsou do této trestné činnosti zapojena a zároveň se snaží nastínit možný vývoj drogové scény v České republice a rizika s ním spojená. Výroční zpráva je doplněna statistickými a kazuistickými daty, o která se popisovaný stav argumentačně opírá.  

V roce 2014 pokračoval v oblasti drogové kriminality zejména trend zvyšování objemu výroby metamfetaminu i trend komercionalizace jeho produkce a distribuce. Výroba a distribuce metamfetaminu se stále více jeví jako středoevropský závažný drogový problém, který je spojen nejenom s výrobní základnou v Česku, ale zejména s neustále rostoucí spotřebitelskou poptávkou v Německu, Rakousku i v dalších zemích EU. Výrazně vyšší cena metamfetaminu i marihuany v zahraničí významně motivuje aktivity organizovaných zločineckých uskupení působících na území ČR.

Zásadní pro tuzemskou výrobu metamfetaminu je dobrý přístup výrobců metamfetaminu k prekurzorům a pomocným látkám. Převažujícím způsobem výroby metamfetaminu v ČR je stále extrakce pseudoefedrinu z volně prodejných léčiv, která jsou v převážné většině dovážená z Polska. Značná část dovozu léčiv s obsahem pseudoefedrinu z Polska do ČR byla nově převzata bulharskými zločineckými skupinami, působícími na území Polska a ČR. Tyto skupiny dovážejí léčiva z Turecka, kde se licenčně vyrábí a v Polsku je skladují a dle poptávky dále distribuují. Konzervativní odhad dovozu těchto léčiv opřený o případová zjištění v ČR i záchyty velkých množství těchto léčiv v jiných státech na Balkánské trase ukazují, že minulý rok směřovalo do České republiky více než 4500 kilogramů tablet s obsahem pseudoefedrinu pocházejících z Turecka.

Vzhledem k tlaku vyvíjenému ze strany orgánů vymáhajících právo a dalších příslušných orgánů hledají pachatelé neustále nové cesty k získávání tradičně zneužívaných chemikálií, ale často i nových látek, které nejsou pod legislativní kontrolou, a taktéž další možnosti nových syntéz a metod výroby drog. V roce 2014 se jednalo zejména o látku chlorpseudoefedrin, kterou pachatelé nově vyvinuli tak, aby obešli trestní legislativu evropských zemí a zároveň našli náhradu za stále více kontrolovaný pseudoefedrin.

Počátkem roku 2014 vstoupily v platnost dva významné zákony upravující problematiku návykových látek a prekursorů drog. Nový zákon o prekursorech drog se kromě jiného zaměřil na regulaci prodeje dalších rizikových chemikálií, které definuje jako „výchozí a pomocné látky“, jejichž seznam je stanoven nařízení vlády. Mezi tyto látky je zařazen především červený fosfor, který je jednou z významných chemikálií zneužívaný k nelegální výrobě metamfetaminu, což aktuální analýzy prodejů jasně potvrzují. Od tohoto zákona se v následujících letech očekává pozitivní dopad v oblasti systémového omezení dostupnosti chemikálií zneužívaných k nelegální výrobě metamfetaminu.

Druhou nejčastější komoditu v rámci primárních drogových trestných činů v ČR v roce 2014 představuje marihuana, která figuruje ve 43 % těchto činů. Nárůst počtu odhalených pěstíren pokračoval i v minulém roce. Největší poměrný nárůst zaznamenaly pěstírny v produkční velikosti 250-499 rostlin a 500-999 rostlin na pěstírnu. Většina vypěstované marihuany na našem území je určena pro domácí trh, nicméně dochází i k velkoobjemovému vývozu a to zejména do sousedních států, ale i na Ukrajinu, do Maďarska, Velké Británie a do severských států. Pěstováním marihuany se zabývají jak Češi, tak osoby vietnamské národnosti. I přes odhadovaný pokles užívání konopných látek v populaci, patří Česká republika v porovnání s ostatními evropskými státy k zemím s nejvyšší celoživotní prevalencí užívání marihuany ve věkové skupině 15-24 let. Dlouhodobě jsou také intenzivní konzumenti konopí druhou nejčastější skupinou žádající v ČR o léčbu či intervenci prostřednictvím zdravotnického zařízení.  

Kokain na našem území i nadále zůstává drogou zejména skryté populace majetnější skupiny obyvatel žijící převáženě ve větších aglomeracích. Vzhledem k ceně a konkurenci metamfetaminu na trhu se stává relativně dostupnější, ale jeho konzumentská kvalita bývá často díky masivnímu ředění velmi nízká.  Na pašování a distribuci kokainu se na území ČR se i nadále významnou měrou podílí západoafrické zločinecké skupiny, zejména původem z Nigérie. K dovozu kokainu nejčastěji využívají kurýry, kteří kokain přepravují buď v trávicím traktu, genitáliích nebo v cestovních zavazadlech a taktéž využívají poštovních zásilek, ve kterých bývá kokain zpravidla sofistikovaně ukrytý v jiném zboží. Dovozu kokainu ze zemí Jižní Ameriky přes západoevropské nebo jihoevropské země se stále více věnují také zločinecké skupiny ze zemí západního Balkánu, jako je Srbsko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina.

V oblasti pašování a distribuce heroinu na území České republiky i nadále dominují zločinecké skupiny etnických Albánců, zejména z Kosova a Makedonie. Tyto skupiny zásobují český heroinový trh prostřednictvím menších zásilek, v množství do 10 kg, které jsou v ČR dále ředěny. Do obchodu s heroinem se stále více zapojují také organizované skupiny původem z Turecka, které zásobují jak český drogový trh, tak i další země Evropské unie. Heroin je těmito pachateli nejčastěji pašován v kamionech s textilním zbožím či jiným spotřebním zbožím.

V kontextu s nízkou kvalitou tradičních drog, především heroinu, na černém trhu i nadále vzrůstá problém zneužívání léčivých přípravků. Jedná se zejména o léky s účinnou látkou buprenorfin, nejčastěji Subutex, které jsou určeny pro dlouhodobou udržovací substituční léčbu závislosti na opioidech. V ČR substituční přípravky dosud nemají dostatečně účinná regulační omezení, díky čemuž počet problémových uživatelů zneužívající tyto léčivé přípravky stále roste a dávno převyšuje problémové uživatele dalších opiátů. 

V roce 2014 byly také zaznamenány signály z černého trhu o zvýšené poptávce dalších, léčivých přípravků zejména z okruhu osob závislých na heroinu. Jednalo se zejména o léčivý přípravek Vendal retard s účinnou látkou morfin, který může sloužit jako možná náhrada nekvalitního heroinu, a o transdermální náplasti s obsahem účinné látky fentanyl, které jsou na legálním trhu k dostání v baleních pod různými obchodními názvy s různým obsahem účinné látky a různých velikostech.

Anabolické steroidy jsou k nám často dováženy z území Slovenské republiky, kde právní úprava, na rozdíl od české legislativy, umožňuje distribuci těchto látek osobám starším 18 let bez trestněprávního postihu, čehož osoby obchodující s těmito látkami využívají. Zatímco v roce 2013 jsme pozorovali pokles nabídky těchto látek, rok 2014 se nesl v opačném duchu a to především v druhé polovině roku. Tyto látky nejčastěji pochází z destinací, jako je např. Thajsko nebo Čína, odkud putují na území Slovenské republiky. Následně jsou buď přímo ze Slovenska distribuovány ke koncovým uživatelům na naše území, a to buď prostřednictvím poštovních a kurýrních služeb, nebo jsou převáženy na naše území ve větších objemech a zde jsou dále distribuovány.

Problematika tzv. nových psychoaktivních látek, označovaných také jako designer drugs, má v celoevropském měřítku vzrůstající tendenci. Česká republika, jakožto země s tradičním trhem stimulantu metamfetaminu se řadí mezi země s nižší poptávkou po těchto látkách, přesto bylo v roce 2014 na našem území zachyceno několik takovýchto látek. Jedná se o látky, které jsou jednoduchými úpravami molekulární struktury existujících zakázaných drog měněny tak, aby mohly být prodávány legálně.

Nejvyšší podíl stíhaných trestných činů, téměř 80 %, je i nadále spojen s výrobou, pašováním a prodejem drog. Největší procento, přes 90 %, pak představuje drogová kriminalita spojená s metamfetaminem a konopnými látkami.

Největší koncentrace skutků primární drogové trestné činnosti je ve velkých městských aglomeracích jako Praha, Brno, Ostrava, středních a severozápadních Čechách a na severní Moravě. Obchod s omamnými a psychotropními látkami v nejzávažnějších formách, jako velkovýroba, dovoz a vývoz, zpravidla ovládají cizinci, zejména Vietnamci, Kosovoalbánci, Nigerijci a Turci. Čeští občané se zapojují do distribučních i produkčních úrovní.

Zpracovala:
kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
tisková mluvčí                                                                                                                                  vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych
26.5.2015                                                                                                                                                               ředitel

 

vytisknout  e-mailem