Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Drugs & Forensics Bulletin Národní protidrogové centrály

Dámy a pánové,

dostává se Vám do rukou první výtisk informačního bulletinu Národní protidrogové centrály Policie České republiky.

Obálka 1_2019.pngCílem tohoto bulletinu je informovat odbornou veřejnost o všech nejnovějších aspektech a vývojových tendencích v oblasti drogové kriminality, sjednocovat postup orgánů policie ve vyhledávání a odhalování nedovolené výroby, vývozu, dovozu, převozu, šíření a obchodu s OPL, publikovat nejzajímavější uzavřené případy na území České republiky i v zahraničí s poučeními z toho plynoucími.

Přáli bychom si, aby bulletin vyplnil informační vakuum v této oblasti a přispěl k informovanosti v řadách Policie ČR o tomto, dnes tak aktuálním nebezpečí jako je drogová kriminalita a jevy s ní související.

Tímto zároveň vyzýváme všechny, kterým se tento bulletin bude dostávat do rukou, aby svými zkušenostmi a názory přispívali k obohacení odborné úrovně tiskoviny, jejímž vydáváním sledujeme prohlubování profesionální zdatnosti pracovníků proti tomuto negativnímu jevu ve všech zainteresovaných složkách.
Těmito slovy uvedl tehdejší ředitel Národní protidrogové centrály JUDr. Jiří KOMOROUS první číslo Bulletinu.

Po šestnácti letech na něj navázal v posledním čísle 15. ročníku (4/2009) současný ředitel NPC brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych v úvodníku: 

„Vážení čtenáři,
bulletin Národní protidrogové centrály vychází již patnáctým rokem jako odborné periodikum výkonného policejního útvaru, který byl zřízen s cílem potírat nejzávažnější formy drogové trestné činnosti. Vám, kteří se s bulletinem setkáváte již delší dobu a zůstáváte mu věrni, děkujeme za tuto formu podpory a dovolujeme si vyjádřit příslib, že i do budoucna se pokusíme jeho obsahovou stránkou Vás nezklamat.“

První ročníky byly určeny vysloveně pro služební účely. Přesto byl Bulletin známý i mezi dalšími pracovníky z oblasti boje proti drogám. To vedlo k tomu, že se později Bulletin stal čtvrtletníkem, určeným pro odbornou veřejnost, zejména pro policisty, státní zástupce, soudce, učitele a pracovníky na úseku prevence proti drogám. Tento statut si zachovává do současné doby, kdy vychází v nákladu 2000 kusů. Po celou dobu od roku 1995, kdy je Bulletin pravidelně vydáván, si udržuje přibližně stejný počet čtenářů. Některé vysoké školy jej uvádějí mezi doporučenou studijní literaturou k problematice drog a závislostí.

Počínaje listopadem roku 2019 byl odborný recenzovaný časopis Drugs & Forensics Bulletin NPC přijat a zařazen do evropského referenčního indexu odborných časopisů ERIH PLUS sídlícím v Norsku. Posouváme se tak na úroveň vědecky zajímavých časopisů vycházejících v České republice i zahraničí.

Děkujeme všem příznivcům, autorům, recenzentům a v neposlední řadě vědecké radě, členům redakce a všem, kteří se podíleli a podílí na vzniku každého čísla za přízeň a vytváření kvalitního základu v posunu časopisu vpřed.

1. Poslání časopisu
Drugs & Forensics Bulletin NPC je odborným recenzovaným časopisem Národní protidrogové centrály, služby kriminální policie a vyšetřování, Policie České republiky. Vychází čtvrtletně a uveřejňuje recenzované příspěvky ze všech oborů kriminalistiky, forenzních disciplín, toxikologie, adiktologie a psychofarmakologie. Nerecenzované populární články by měly svým obsahem korespondovat se zaměřením časopisu a dotýkat se drogové problematiky. Cílem Bulletinu je informovat odbornou veřejnost o všech nejnovějších aspektech a vývojových tendencích v oblasti drogové kriminality, sjednocovat postup orgánů policie, publikovat nejzajímavější uzavřené případy na území České republiky a zahraničí.

2. Vznik a vývoj časopisu 
Drugs & Forensics Bulletin Národní protidrogové centrály vznikl v roce 1995.
Vychází 4x ročně.
Recenzovaným odborným časopisem je od čísla 01/2016, které vyšlo 7.3.2016.
3. Základní údaje o vydavateli
Vydavatel: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování, Tisk, předplatné a distribuce: Tiskárna MV, s. p. o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, tel. 974 887 314, e-mail: predplatne@tmv.czPředplatné a distribuce do zahraničí: MediaCall, s.r.o., Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, tel.: 532 165 165, e-mail: export@mediacall.cz, www.predplatnedozahranici.cz, Cena jednoho čísla: 100 Kč (vychází 4x ročně), Cena za roční předplatné: 400 Kč (Cena je uvedena včetně DPH a poštovného), Adresa pro zasílání příspěvků: Policejní prezidium České republiky, poštovní přihrádka 62/NPC, 170 89 Praha 7, e-mail.: tomas.kratina@pcr.cz.
Za věcnou správnost příspěvků ručí autor. Příspěvky podléhají recenznímu řízení. Nevyžádané příspěvky se nevrací. Přetisk či jiná reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce. Podávání novinových zásilek povolila: Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, č.j.:6119/96 ze dne 15. 10. 1996,
Povoleno MK ČR – 7834, ISSN 1211-8834.
4. Redakční rada
Vědecká rada: Předseda vědecké rady: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (VŠCHT Praha a VŠFS v Praze), Členové: prof. Ing. Karel Ventura, CSc. (FCHT UPCE), prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 1. LF UK), pplk. RNDr. Michael Roman (KÚ), MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. (NUDZ), prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc. (ČVUT FBMI). Redakční rada: Redakce: brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych (NPC SKPV PČR), plk. JUDr. Břetislav Brejcha (NPC SKPV PČR), plk. Mgr. Miroslav Hrachovec, MBA (NPC SKPV PČR), doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. (VŠCHT Praha a NPC SKPV PČR), Ing. Petr Kočí (NPC SKPV PČR), kpt. Ing. Martin Látal (CPJ), Doc. PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů Praha), Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D. (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze), PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D., LL.M., DBA (ČVUT FBMI), ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. (ČZU). Vedoucí redakce: kpt. Ing. Tomáš Kratina, MBA (NPC SKPV PČR a ČVUT FBMI), Grafické zpracování obálky: Tiskárna Ministerstva vnitra, Jazyková korektura: Mgr. Michaela Machačová, Editor: Ing. Bronislav Jurásek, Ph.D.

Archiv jednotlivých čísel

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
1996 1997 2005 15 let NPC

Malá
policejní
akademie

2007 2008 2009 2010 2011   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


01


01


01


01
 

01


01


01 


01 


01
Obalka 1 strana

02

02

02

02

02

02 

02

02

02

Bulletin 02_2018

03

03

03

03

03 

03 

03

03

03

Obálka 03_2017

04

04

04

04

04

04

04

04

04

Obálka1_náhled
 05
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0054-20-obalka-1_ilu.jpg bulletin 1_21 obalka.jpg DFB 01_2022_ilu.jpg Bulletin 01_2023.JPG
Bulletin 2_2020_ilu.jpg bulletin 2_21 obalka.jpg DFB 2_2022_ilu.png 2023-02 Bulletin - obálka.png
Bulletin 3_2020 ilu.png obalka 3 2021.JPG Bulletin 3_2022_ilu 2023-03 Bulletin - obálka.png
obalka 4 2020.JPG DFB 42021.png Bulletin 4_2022_ilu DFB 4_2023 obalka.PNG


 

Citační zkratka: Drugs Forensics Bull

vytisknout  e-mailem