Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Do působnosti služby cizinecké policie spadá zejména plnění úkolů vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců na území České republiky a také plnění dalších úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropských společenství. Pracoviště služby cizinecké policie působí na celém území Jihočeského regionu. Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje vykonává státní správu ve věcech povolování vstupu cizinců do země a povolování jejich pobytu v zemi. Policisté cizinecké policie rozhodují o případném odepření vstupu nebo o správním vyhoštění cizince. Mezi jejich další úkoly patří odhalování nelegální migrace a uplatňování zákonných opatření vůči těm cizincům, kteří se na území České republiky zdržují v rozporu s právními předpisy.
Policisté také odhalují přeshraniční kriminalitu a trestnou činnost související s překračováním státních hranic.

Ve vnitrozemí příslušníci cizinecké policie provádějí kontroly pobytu cizinců, odhalují v rámci své působnosti padělané, pozměněné a zneužité doklady a spolupůsobí při ochraně vnitřního pořádku a bezpečnosti. Do působnosti cizinecké policie patří také ochrana státních hranic.

Česká republika dnes leží uvnitř schengenského prostoru, a proto příslušníci cizinecké policie provádějí přímou ochranu státních hranic pouze tehdy, je-li z bezpečnostních důvodů dočasně obnovena.

Pravidelně také kontrolují úplnost vyznačení průběhu státních hranic v terénu a stav zařízení upozorňujících na jejich průběh. Příslušníci cizinecké policie se rovněž podílejí na mezinárodní policejní spolupráci. Udržují součinnost s orgány ochrany státních hranic sousedních států, účastní se přeshraničního pronásledování pachatelů trestné činnosti a zapojují se do společných operací zaměřených například proti obchodníkům s lidmi a převaděčům, kteří parazitují na těžkém životním údělu běženců.

Pracoviště služby cizinecké policie působí na celém území Jihočeského regionu. Má několik specializovaných oddělení.

Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort provádí pobytové kontroly, realizuje pátrání formou schengenského vnitrostátního pátrání, ukončuje pobyt cizincům na území ČR a řeší správní vyhoštění. Plní i úkoly v trestním řízení v rámci věcné příslušnosti, úkoly ve správním řízení, úkoly v přestupkovém řízení a úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, dohod a evropského práva v oblasti přebírání a předávání osob na společných státních hranicích s Německem a Rakouskem.

Oddělení dokladů a specializovaných činností má svoji činnost zaměřenou na boj proti zneužívání dokladů a veřejných listin cizinci, vyhodnocování pravosti dokladů (cestovních pasů, občanských a řidičských průkazů, a jiných veřejných listin) a informací o způsobu jejich zneužívání. Také odhaluje padělané, pozměněné a smyšlené doklady v rámci pobytových a kontrolních akcí ve spolupráci s ostatními složkami PČR i orgány státní správy a samosprávy. Pracovníci oddělení vyhodnocují a zpracovávají odborná vyjádření či posuzují pravost dokladů pro účely správního nebo trestního řízení.

Oddělení pobytových agend prodlužuje krátkodobá víza, prohlašuje krátkodobá víza za neplatná či ruší jejich platnost. Pracovníci oddělení udělují výjezdní příkazy, ověřují pozvání, vedou evidenci ubytovatelů a kontrolují plnění jejich povinností. Oddělení také vydává stanoviska k žádosti o občanství ČR, provádí prověrku pro Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a ukončuje pobyt na území republiky. Na oddělení pobytových agend cizinci hlásí místo svého pobytu a jeho změnu.

Oddělení dokumentace odhaluje trestné činy, zejména ty, které jsou spáchané v souvislosti s překračováním státní hranice, porušováním režimu pobytu cizinců na území ČR, napomáhání k neoprávněnému pobytu, paděláním a pozměňováním veřejné listiny, poškozením zařízení určených k vyznačení státní hranice. Policisté tohoto oddělení odhalují přeshraniční trestnou činnost, trestné činy související s obchodováním s lidmi, kde není prvek zločinného spolčení. Provádí kontrolu osob a vozidel s cílem odhalovat cizince, kteří nelegálně vstoupili nebo pobývají na území ČR nebo se připravují na nelegální překročení státních hranic.

Každé oddělení jihočeské policie má své základní kontakty umístěné na internetových stránkách PČR.

http://www.policie.cz/clanek/kontakty-328511.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
 

In die Kompetenz der Fremdenpolizei gehört besonders Erfüllung der Aufgaben anhand des Gesetzes über Aufenthalt der Ausländer in der Tschechischen Republik sowie Erfüllung weiterer Aufgaben aus den internationalen Verträgen und Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften. Die Dienststelle der Fremdenpolizei ist auf dem ganzen Gebiet des Kreises Südböhmen tätig. Der Fachbereich der Fremdenpolizei der Kreisdirektion der Polizei Südböhmens übt die Staatsverwaltung in allen Sachen der Eintrittsgenehmigung der Ausländer ins Land und die Genehmigung ihres Aufenthaltes im Land aus. Die Polizisten der Fremdenpolizei entscheiden über die allfällige Verweigerung des Eintrittes oder über die verwaltungsrechtliche Ausweisung des Ausländers. Zu den weiteren Aufgaben gehören Aufdeckung der illegalen Migration und Geltendmachung der gesetzlichen Maßnahmen gegenüber den Ausländern, die sich in der Tschechischen Republik im Widerspruch zu Rechtsvorschriften verweilen.
Die Polizisten decken auch die grenzüberschreitende Kriminalität und die strafbaren Handlungen bezüglich des Überschreitens der Staatsgrenze auf.

Im Innenland machen die Fremdenpolizisten Kontrollen der Aufenthalte der Ausländer, finden – im Rahmen ihrer Zuständigkeit – die verfälschten, veränderten und missbrauchten Dokumente und leisten Mitwirkung beim Schutz der inneren Ordnung und Sicherheit. In die Zuständigkeit der Fremdenpolizei gehört auch der Schutz der Staatsgrenze.

Die Tschechische Republik liegt heute innerhalb des Schengen-Raumes, und deshalb führen die Mitglieder der Fremdenpolizei den direkten Schutz der Staatsgrenze nur in dem Falle durch, wenn die Grenze sicherheitshalber zeitweise wieder herzustellen ist.

Sie überprüfen auch regelmäßig die vollständige Markierung des Verlaufes der Staatsgrenze im Freien sowie den Zustand der Markierungsanlagen. Die Fremdenpolizisten gewähren auch Mitwirkung bei der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit. Sie halten Zusammenwirken mit Grenzschutzbehörden der Nachbarstaaten, beteiligen sich an der grenzüberschreitenden Verfolgung der Straftäter und schalten sich in gemeinsame Operationen z.B. gegen Menschenhändlern und Menschenschmugglern ein, die am schweren Schicksal der Flüchtlinge schmarotzen.

Die Dienststelle der Fremdenpolizei ist für das ganze Gebiet des Kreises Südböhmen zuständig. Sie hat mehrere Fachabteilungen.

Abteilung der Aufenthaltskontrolle, Fahndung und Eskorten macht Kontrollen der Aufenthalte, führt die Fahndung in der Form der innerstaatlichen Fahndung im Schengen-Raum durch, beendet Aufenthalt den Ausländern in der Tschechischen Republik und löst die Verwaltungsausweisung. Sie erfüllt auch Aufgaben im Strafverfahren im Rahmen der Sachzuständigkeit, die Aufgaben im Verwaltungsverfahren, Aufgaben im Ordnungswidrigkeitsverfahren und Aufgaben anhand der internationalen Verträge, Abkommen und des europäischen Rechtes im Bereich der Übergabe und –nahme der Personen an der gemeinsamen Grenze zu Deutschland und Österreich.

Abteilung der Ausweise und der Fachtätigkeiten richtet ihre Tätigkeit auf den Kampf gegen Missbrauch der Dokumente und der öffentlichen Urkunden durch Ausländer, Auswertung der Echtheit der Dokumente (Reisepässe, Personalausweise, Führerscheine und sonstige öffentliche Urkunden) und auf Informationen über die Missbrauchsweise. Die entdeckt auch gefälschte, veränderte und fiktive Dokumente im Rahmen der Aufenthalts- und Kontrollaktionen in Zusammenarbeit mit sonstigen Einheiten der Polizei der Tschechischen Republik sowie Behörden der staatlichen Verwaltung und Selbstverwaltung. Die Angestellten der Abteilung haben fachliche Äußerungen auszuwerten und zu bearbeiten oder sie beurteilen die Echtheit der Belege für das Verwaltungs- oder Strafverfahren.

Abteilung der Aufenthaltsagenda verlängert kurzfristige Visa, erklärt kurzfristige Visa für nichtig oder löst ihre Gültigkeit auf. Die Angestellten der Abteilung erteilen Ausfahrtsaufträge, überprüfen die Einladungen, führen das Verzeichnis der Unterkunftsbieter und kontrollieren Erfüllung ihrer Pflichten. Die Abteilung stellt auch Stellungnahmen zum Bürgerschaftsantrag in der Tschechischen Republik, führt die Prüfung für den Fachbereich der Asyl- und Migrationspolitik des Innenministeriums durch und beendet den Aufenthalt in der Tschechischen Republik. In der Abteilung der Aufenthaltsagenda melden die Ausländer ihren Aufenthaltsort und seine Änderung.

Abteilung der Dokumentation deckt Straftaten auf, besonders diejenigen, die im Zusammenhang mit Überschreiten der Staatsgrenze, Verletzung des Aufenthaltsregeln der Fremden in Tschechien, Hilfe bei unberechtigtem Aufenthalt, Fälschung und Veränderung einer öffentlichen Urkunde, Verletzung der Anlagen zur Bezeichnung der Staatsgrenze begangen werden. Die Polizisten dieser Abteilung decken die grenzüberschreitende strafbare Handlung, Straftaten bezüglich Menschenhandels auf, bei denen es nicht um eine kriminelle Vereinigung geht. Sie führt Kontrolle der Personen und Fahrzeuge mit dem Ziel, die Ausländer zu entdecken, die illegal nach Tschechien eingetreten sind oder hier verweilen oder die sich auf das illegale Überschreiten der Staatsgrenze vorbereiten.

 

vytisknout  e-mailem