Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

Úkoly služby dopravní policie spočívají především v dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, v kontrole dodržování podmínek provozování silniční dopravy a v šetření dopravních nehod. Specializované úkoly plní pracoviště dopravního inženýrství.


Dohled na silniční provoz představuje zejména řízení provozu na pozemních komunikacích, kontrolu dodržování pravidel silničního provozu a také kontrolu dodržování povinností jeho účastníků. Policisté dopravní služby také dohlížejí na technický stav vozidel a provádějí jeho kontroly přímo v terénu. Policisté ve výkonu služby reagují na aktuální bezpečnostní stav a situaci, dle tohoto vývoje pak zaměřují svou činnost na aktuální problematiku, jako je dodržování zákazu požívání alkoholu a drog řidiči, dodržování stanovené rychlosti a jiné. K jejich činnosti neodmyslitelně patří realizace dopravně bezpečnostních akcí za účasti co největšího počtu policistů. Na každém ze sedmi územních odborů Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje je specializované pracoviště, na němž se policisté zabývají šetřením dopravních nehod. Zjišťují a dokumentují trestné činy spáchané v souvislosti s porušením zákona o silničním provozu a plní úkoly policejního orgánu podle trestního řádu. Projednávají a zjišťují také dopravní přestupky, které sami projednají nebo oznámí příslušnému správnímu orgánu. V neposlední řadě patří do služby dopravní policie dopravně inženýrský úsek, který provádí výkon státní správy v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Dopravní inspektorát České Budějovice

adresa: Pražská 5, 371 05 České Budějovice
telefon: 974 226 250
fax: 974 226 944
 

Dopravní inspektorát Český Krumlov

adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov
telefon: 974 232 250
fax: 974 232 933

Dopravní inspektorát Jindřichův Hradec

adresa: Nádražní 567/II, 377 46 Jindřichův Hradec
telefon: 974 233 250
fax: 974 233 928

Dopravní inspektorát Písek

adresa: Na Výstavišti 377, 397 01 Písek

telefon: 974 235 250

fax: 974 235 928

Dopravní inspektorát Prachatice

adresa: Pivovarská 4, 383 24 Prachatice

telefon: 974 236 250

fax: 974 236 928
 

Dopravní inspektorát Strakonice

adresa: Plánkova 629, 386 01 Strakonice

telefon: 974 237 250

fax: 974 237 928
 

Dopravní inspektorát Tábor

adresa: Soběslavská 2763, 390 05 Tábor

telefon: 974 238 250

fax: 974 238 108
 


Die Aufgaben der Verkehrspolizei bestehen besonders in der Aufsicht über die Sicherheit und Zügigkeit des Verkehrs in den Straßen, Kontrolle der Einhaltung der Bedingungen für den Straßenverkehr und in der Ermittlung der Verkehrsunfälle. Die Fachaufgaben erfüllt der Straßen-Ingenieur-Bereich.


Die Aufsicht über den Straßenverkehr bedeutet besonders Lenkung des Verkehrs auf den Straßen, Kontrolle der Einhaltung der Straßenregeln sowie Kontrolle der Einhaltung der Pflichten durch die Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrspolizisten überwachen auch den technischen Zustand der Fahrzeuge und machen die Kontrollen direkt in den Straßen. Die Polizisten im Dienst reagieren auf den aktuellen Sicherheitszustand und die Situation, nach dieser Entwicklung richten dann ihre Tätigkeit auf die aktuellen Probleme, wie Einhaltung des Alkohol- und Drogenverbotes, Einhaltung der festgelegten Geschwindigkeit etc. Zu ihrer Tätigkeit gehört auch unentbehrlich die Umsetzung der verkehrspolizeilichen Sicherheitsaktionen unter Teilnahme von möglichst vielen Polizisten. In jedem von den sieben Gebietsbezirken der Kreisdirektion der Polizei Südböhmens gibt es eine Fachdienststelle, in der sich Polizisten mit der Ermittlung der Verkehrsunfälle befassen. Sie ermitteln und dokumentieren Straftaten, die im Zusammenhang mit Verletzung des Straßenverkehrsgesetzes begangen wurden, und erfüllen Aufgaben der Polizeibehörde nach der Strafprozessordnung. Sie verhandeln und ermitteln die Verkehrsordnungswidrigkeiten, die sie selbst verhandeln oder der zuständigen Behörde mitteilen. In die Zuständigkeit der Verkehrspolizei gehört auch der Straßen-Ingenieur-Bereich, der die Staatsverwaltung auf dem Gebiet der Sicherheit und Flüssigkeit des Straßenverkehrs ausübt.

Verkehrsamt České Budějovice

Anschrift: Pražská 5, 371 05 České Budějovice
Telefon: 974 226 250
Fax: 974 226 944
 

Verkehrsamt Český Krumlov

Anschrift: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov
Telefon: 974 232 250
Fax: 974 232 933

 

 

Verkehrsamt Jindřichův Hradec


Anschrift: Nádražní 567/II, 377 46 Jindřichův Hradec
Telefon: 974 233 250
Fax: 974 233 928

Verkehrsamt Písek


Anschrift: Na Výstavišti 377, 397 01 Písek
Telefon: 974 235 250
Fax: 974 235 928


Verkehrsamt Prachatice


Anschrift: Pivovarská 4, 383 24 Prachatice
Telefon: 974 236 250
Fax: 974 236 928
 

Verkehrsamt Strakonice

Anschrift: Plánkova 629, 386 01 Strakonice
Telefon: 974 237 250
Fax: 974 237 928
 

Verkehrsamt Tábor


Anschrift: Soběslavská 2763, 390 05 Tábor
Telefon: 974 238 250
Fax: 974 238 108

 

vytisknout  e-mailem