Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vyžádané informace

Žádost č. 11
Dne 8. října 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), ohledně podaného trestního oznámení na vedení Města Svitavy v souvislosti s dotací na výstavbu tělocvičny Šapito ve Svitavách.
Krajské ředitelství žádosti  vyhovělo v tomto znění: Předmětné trestní oznámení bylo šetřeno oddělením hospodářské kriminality územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství pod č. j. KRPE-27974/TČ-2019-171181, daná věc byla odložena podle ustanovení §159a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a to usnesením vydaným dne 31. července 2019, které bylo řádně zasláno na Ministerstvo financí a rovněž byl o této skutečnosti vyrozuměn oznamovatel přípisem ze dne 2. srpna 2019.

Žádost č.10
Dne 10. a 11. srpna 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), ohledně poskytnutí informací, týkající se podnětů na rušení nočního klidu před restaurací Opat v Opatovicích nad Labem ze dne 30. července 2019 (linka 158 byla volána kolem 23.30 h.) a ze dne 10. srpna 2019 (linka 158 byla volána v 23.41 h.)
V obou případech přijela policejní hlídka, odjela, rušení nočního klidu neustalo a hlídka se musela opět zavolat zpátky. Vzhledem k tomu, že existuje podezření z lajdáckého řešení těchto i všech loňských, předloňských, skutků pouhým napomenutím, žadatel požaduje informaci, zda došlo k:

 1. Legitimování osob podezřelých ze spáchání přestupku.
 2. Zakázání vstupu na určené místo.
 3. Předvedení na služebnu z důvodu neprokázání totožnosti nebo pokračování v jednání i přes opětovnou výzvu.
 4. Pořízení záznamů o průběhu zákroku.
 5. Udělení pokuty na místě.
 6. Předání věci k přestupkovému řízení.
 7. Napomenutí.
 8. Postih provozovatele za nalévání osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo ohrožujícím zdraví (viz přiložená audio ukázka)
 9. Neprokázání skutku.
 10. Zároveň žadatel žádá informaci, z jakého důvodu policejní hlídka kontaktovala oznamovatele události.
 11. Informace ohledně rušení nočního klidu za rok 2017 a 2018 před restaurací Opat:
  a)počet výjezdů
  b) počet zahájených přestupkových řešení
  c)počet předání věci k projednání správnímu orgánu
  d)upřesnění, jakým způsobem byly řešeny zbylé výjezdy (domluvou,…..)

  Krajské ředitelství tímto vyhovuje žádosti a poskytuje požadované informace:

        1. Ano, v obou případech došlo ke ztotožnění osob nacházejících se na místě.
        2. Ne.
        3. Ne.
        4. Ne.
        5. Ne.
        6. Při řešení události ze dne 30. července 2019 došlo k oznámení jednání jedné ze ztotožněných osob na obecní úřad Opatovice nad   Labem. V rámci této události byl sepsán dopis - žádost na obecní úřad Opatovice nad Labem, coby majitele objektu restaurace Opat, k přijetí opatření s nájemcem restaurace, zejména provozu zahrádky a vůbec restaurace jako celku po 22 hod. Ze strany obce nemáme do dnešního dne reakci na tento dopis.
        7. V obou případech událost řešena rovněž domluvou.
        8. Ne.
        9. Ne.
       10. Ke kontaktování dochází v případě, kdy na místě není zjištěno protiprávní jednání, kdy je u restaurace klid a hlídka Policie České republiky chce s oznamovatelem dále ve věci jednat o jeho oznamované události.
        11.Informace ohledně rušení nočního klidu za rok 2017 a 2018 před restaurací Opat:
a) Počet výjezdů – 5
b) Počet zahájených přestupkových řízení – 0
c) 1x jednání oznámeno na obecní úřad Opatovice nad Labem
d) 3x na místě nezjištěno protiprávní jednání a v jednom případě věc odložena dle § 74 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Žádost č.9
Dne 6. srpna 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně č. j. KRPE-44589/TČ-2018-170981. Konkrétně žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Finančního odboru, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO, Krajského úřadu Pardubického kraje, naši žádost o poskytnutí tohoto stanoviska, podání vysvětlení starosty obce Radiměř Romana Satrapy, místostarosty obce Josefa Češky a jednatele společnosti Ing. Jana Hikele.

            Krajské ředitelství tímto vyhovuje žádosti a poskytuje žádost o poskytnutí stanoviska a úřední záznamy o podání vysvětlení starosty obce Radiměř Romana Satrapy, místostarosty obce Josefa Češky a jednatele společnosti Ing. Jana Hikeleho. Krajské ředitelství neposkytlo (anonymizovalo) ve výše uvedených dokumentech informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí fyzické osoby ve smyslu § 8a informačního zákona ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Krajské ředitelství dále sděluje, že neposkytne stanovisko Finančního odboru, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO, Krajského úřadu Pardubického kraje, neboť dle § 11 odst. 3 informačního zákona se jedná o informace, které získal povinný subjekt (krajské ředitelství) od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. Krajské ředitelství k požadovanému stanovisku uvádí, že Krajským úřadem Pardubického kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Žádost č.8
Dne 5. srpna 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), ohledně poskytnutí spisových značek případů, u kterých bylo v uplynulých třech měsících zahájeno trestní stíhání dle § 160 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „trestní řád“) včetně uvedení názvu státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, uvedení spisové značky, pod kterou dozoruje zmiňovaný případ a další dostupné informace, nejlépe v rozsahu § 177 trestního řádu, byť i v anonymizované podobě.

Krajské ředitelství tímto částečně vyhovuje žádosti a v poskytuje požadované informace – spisové značky případů, u kterých bylo v období od 1.5.2019 do 31.7.2019 zahájeno trestní stíhání podle § 160 trestního řádu. Současně sdělujeme, že vyhledání ostatních požadovaných informací by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 informačního zákona, za které by povinný subjekt v případě, že by podání bylo vyřizováno v režimu informačního zákona, vyžadoval úhradu. Vzhledem k formulaci podání, kde žadatel netrvá na poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu z důvodu zpoplatnění, poskytujeme informace ve výše uvedeném omezeném rozsahu.

Krajské ředitelství dále sděluje, že elektronické podání nebylo v souladu s § 14 odst. 3 informačního zákona, podáno krajskému ředitelství prostřednictvím elektronické podatelny Policie České republiky, jejíž adresa (epodatelna.policie@pcr.cz) je zveřejněna na internetových stránkách policie (www.policie.cz). Jestliže se bude žadatel  v budoucnu obracet na krajské ředitelství se žádostí o poskytnutí informací ve smyslu informačního zákona, musí postupovat v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 informačního zákona. V opačném případě nebude takové podání dle § 14 odst. 4 informačního zákona  žádostí o informace ve smyslu tohoto zákona, a nebude tudíž vyřizováno v režimu tohoto zákona.

Žádost č.7
Dne 8. července 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), ohledně poskytnutí spisových značek případů, u kterých byl v uplynulých třech měsících podán státnímu zástupci návrh na podání obžaloby k soudu podle § 166 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „trestní řád“) včetně uvedení informací, nejlépe v rozsahu § 177 trestního řádu byť i v anonymizované podobě.

Krajské ředitelství tímto částečně vyhovuje žádosti a poskytuje požadované informace – spisové značky případů, u kterých byl v období od 1.4.2019 do 30.6.2019 podán státnímu zástupci návrh na podání obžaloby k soudu podle § 166 trestního řádu. Současně sdělujeme, že vyhledání ostatních požadovaných informací by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 informačního zákona, za které by povinný subjekt v případě, že by podání bylo vyřizováno v režimu informačního zákona, vyžadoval úhradu. Vzhledem k formulaci podání, kde žadatel netrvá na poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu z důvodu zpoplatnění, poskytujeme informace v omezeném rozsahu.

Žádost č.6
Dne 24. června 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně poskytnutí seznamu míst určených k měření rychlosti obecní policií v rámci okresu Chrudim. Konkrétně bylo požadováno poskytnutí následujících informací:

1. Seznam určených míst v okrese Chrudim, kde může měřit rychlost obecní policie, a to včetně informace která obecní policie toto oprávnění obdržela a zda jsou s tímto spojeny nějaké další podmínky.
2. Datum, od kdy lze na daných místech měřit rychlost.
3. Jak byly tyto lokality vybírány a posuzovány?

Krajské ředitelství tímto vyhovuje žádosti a poskytuje následující informace:

1. Krajské ředitelství k bodu č. 1 žádosti uvádí, že místa k měření rychlosti příslušnou obecní policií (městskou) jsou určeny následovně:
-
Městská policie Hlinsko je oprávněna měřit rychlost v obcích Hlinsko, Holetín, Krouna, Trhová Kamenice, Rváčov, Jeníkov a Všeradov. Měření rychlosti vozidel bude prováděno ve vzdálenosti min. 100 m od dopravní značky č. IZ 4a "Obec", ve směru do intravilánu obce, a ve vzdálenosti min. 100 m před dopravní značkou č. IZ 4b "Konec obce" ve směru do intravilánu obce a dále bude měření rychlosti vozidel oznámeno vždy před jeho zahájením operačnímu středisku krajského ředitelství. Pro provoz stacionárních měřících zařízení v obcích Hlinsko, Holetín, Krouna a Trhová Kamenice jsou dány ještě další podmínky jednak k vlastnímu umístění stacionárního měřiče rychlosti, kdy tento nesmí být umístěn v rozhledových polích křižovatek a sjezdů (vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110), dále musí být měřící zařízení umístěno min. 50 cm od okraje jízdního pruhu (viz. ČSN 73 6110 tab. 4) a s ohledem na skutečnost, že se jedná o stacionární měřiče rychlosti, měřící pouze okamžitou rychlost v daném místě a nikoliv v delším úseku a s ohledem na vyšší preventivní účinek, musí být před začátkem měřeného místa umístěna svislá dopravní značka č. IP 31a "Měření rychlosti".
- Městská policie Hrochův Týnec je oprávněna měřit rychlost v obcích Hrochův Týnec, Městec, Chrast, Podlažice, Rosice,   Chroustovice, Mentour a Zaječice. Měření rychlosti vozidel bude prováděno ve vzdálenosti min. 100 m od dopravní značky č. IZ 4a "Obec", ve směru do intravilánu obce, a ve vzdálenosti min. 100 m před dopravní značkou č. IZ 4b "Konec obce" ve směru do intravilánu obce a dále bude měření rychlosti vozidel oznámeno vždy před jeho zahájením operačnímu středisku krajského ředitelství.
- Městská policie Heřmanův Městec je oprávněna měřit rychlost v obci Heřmanův Městec. Měření rychlosti vozidel bude prováděno ve vzdálenosti min. 100 m od dopravní značky č. IZ 4a "Obec", ve směru do intravilánu obce, a ve vzdálenosti min. 100 m před dopravní značkou č. IZ 4b "Konec obce" ve směru do intravilánu obce a dále bude měření rychlosti vozidel oznámeno vždy před jeho zahájením operačnímu středisku krajského ředitelství.
- Městská policie Chrudim je oprávněna měřit rychlost v obcích Chrudim, Medlešice, Topol, Vestec, Vlčnov, Sobětuchy – Vrcha, Sobětuchy, Slatiňany, Trpišov, Kunčí a Úhřetice. Měření rychlosti vozidel bude prováděno ve vzdálenosti min. 100 m od dopravní značky č. IZ 4a "Obec", ve směru do intravilánu obce, a ve vzdálenosti min. 100 m před dopravní značkou č. IZ 4b "Konec obce" ve směru do intravilánu obce a dále bude měření rychlosti vozidel oznámeno vždy před jeho zahájením operačnímu středisku krajského ředitelství.
- Městská policie Skuteč je oprávněna měřit rychlost v obcích Skuteč, Srbce, Voletice, Dobrkov, Brdo, Lažany, Žďárec u Skutče, Radčice, Přibylov, Luže, Bělá a Radim. Měření rychlosti vozidel bude prováděno ve vzdálenosti min. 100 m od dopravní značky č. IZ 4a "Obec", ve směru do intravilánu obce, a ve vzdálenosti min. 100 m před dopravní značkou č. IZ 4b "Konec obce" ve směru do intravilánu obce a dále bude měření rychlosti vozidel oznámeno vždy před jeho zahájením operačnímu středisku krajského ředitelství.

2. Krajské ředitelství k bodu č. 2 žádosti uvádí, že platnost určení míst k měření rychlosti vozidel pro příslušnou obecní policii je vždy jeden rok od doručení vyjádření, kterým se místa k měření rychlosti vozidel určují.

3. Krajské ředitelství k bodu č. 3 sděluje, že lokality byly posuzovány s ohledem na dopravně bezpečnostní situaci v daných oblastech, jako je např. umístění přechodů pro chodce, výskyt škol, zastávek, míst se zvýšeným pohybem chodců, počet dopravních nehod apod., a dále byl brán ohled na oprávněné zájmy územní samosprávy a občanů.

Žádost č.5
Dne 19. února 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně nenávistných incidentů, o kterých byl žadatel informován Policejním prezidiem České republiky, staly se v rámci krajského ředitelství a byly specifikovány v příloze žádosti o informace. Žadatel konkrétně požaduje u těchto incidentů sdělení následujícího:

 1. Zabývali jste se tímto incidentem? (týká se především incidentů z monitoringu In IUSTITIA)
 2. Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci
  1. prověřování
  2. po ZUTR
  3. v rámci NPO

   či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

 3. U incidentů z jiných zdrojů než ESSK (viz příloha) zabývali jste se možností, že se jedná o trestný čin z nenávisti? Prosíme i uvedení negativní odpovědi proč tato úvaha nepřipadala v úvahu.
 4. Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.
 5. O co v daném trestném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)
 6. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?
 7. Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
 8. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.                                                                                        

Krajské ředitelství k tomuto uvádí následující informace:

 •  Ohledně incidentu, který žadatel uvádí pod ID ESSK 4404620, č. j. 9247, musíme konstatovat, že nebyl krajským ředitelstvím řešen v rámci trestního řízení. Trestní řízení zde bylo ve všech fázích vedeno zřejmě Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV, Expoziturou Hradec Králové. Bližší informace k tomuto incidentu nemáme.
 • Incident ID ESSK 4114120, č. j. 71832 byl prověřován a vyšetřován Oddělením obecné kriminality Územního odboru Chrudim krajského ředitelství na základě zahájení úkonů trestního řízení Službou kriminální policie a vyšetřování Kladno pro přečiny nebezpečné vyhrožování dle § 353 odst. 1 trestního zákoníku a projev sympatií k hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 trestního zákoníku. Obviněnému bylo sděleno obvinění ze spáchání skutku kvalifikovaného jako přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidi a podle § 405 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že v blíže nezjištěné době dne 28. listopadu 2016 z blíže nezjištěného místa v České republice prostřednictvím svého mobilního telefonu zaslal na facebookový profil "Radek Banga" zpěváka Radoslava Bangy, do probíhající diskuze reagující na odchod jmenovaného zpěváka z předávání cen Českého slavíka za rok 2015, po ocenění hudební skupiny Ortel a jejího zpěváka Tomáše Hnidka, veřejně přístupný příspěvek s textem: "Cikáni do plynu". K osobě pachatele můžeme konstatovat následující: jedna osoba, věk 30 let, muž, státní příslušnost ČR. Ze strany krajského ředitelství byl incident ukončen podáním návrhu na podání obžaloby OSZ Chrudim, kde byla věc vedena pod č. j. 1 ZT 199/2018.
  Nad rámec dotazu uvádíme, že trestním příkazem OS Chrudim pod č. j. 2T 165/2018 byl obviněný odsouzen pro přečin dle § 405 trestního zákoníku k podmíněnému trestu odnětí svobody.

Žádost č.4
Dne 19. února 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Konkrétně se jednalo o žádost o zaslání anonymizovaného usnesení o odložení věci v řízení vedeném u krajského ředitelství pod sp. zn. KRPE-50340/TČ -2018-170613.
Krajské ředitelství k tomuto uvádí, že požadované anonymizované usnesení o odložení věci v řízení vedeném u krajského ředitelství pod sp. zn. KRPE-50340/TČ -2018-170613 (nyní evidováno pod č. j. KRPE-50340/TČ-2018-170681), nemůže poskytnout, protože v dané věci nebylo usnesení o odložení věci vydáno. Policejní orgán ve věci neshledal důvod k zahájení postupu dle ustanovení § 158 odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád a postupoval pouze dle ustanovení § 158 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, tudíž ani nevydal žádné usnesení o odložení věci. Věc byla pouze uložena bez dalšího opatření, v souladu s právní judikaturou viz např. Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 1216 s., na straně 704.

Žádost č.3
Dne 13. února 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně č. j. KRPE-44589/TČ-2018-170981. Žadatel požadoval poskytnutí usnesení o uložení trestního oznámení vedeného pod č. j. KRPE-44589/TČ-2018-170981 a dále uvedl, že v této věci jako oznamovatel obdržel vyrozumění č. j. KRPE-44589-22/TČ-2018-170981, ve kterém byl informován ohledně uložení trestního oznámení.
Krajské ředitelství k tomuto uvádí, že požadovanou kopii dokumentu (usnesení) o uložení (odložení) trestního oznámení ze dne 24. května 2018 (dále jen „oznámení“) nemůže poskytnout, protože oznámení bylo příslušným policejním orgánem kvalifikovaně posouzeno jako nedůvodné k zahájení postupu dle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu. Policejní orgán v oznámení postupoval pouze dle ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu a tudíž ani nevydal žádné usnesení o odložení oznámení. Oznámení pouze uložil bez dalšího opatření, o čemž byl žadatel písemně vyrozuměn a poučen dne 21. listopadu 2018 v souladu s právní judikaturou viz např. Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 1216 s., na straně 704.

Žádost č.2
Dne 7. února 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí následujících informací: "Prosím o přesnou kriminální statistiku Obvodního oddělení policie v Moravské Třebové, za roky 2018. Nechci další zprávu o činnosti Obvodního oddělení policie ČR Moravská Třebová, kterou každoročně předkládáte na zastupitelstvu města Moravská Třebová. Statistika v této zprávě není přesná. Prosím, ať ze statistiky vyplývá, kolik trestných činů spadá pod násilnou trestnou činnost, kolik pod mravnostní trestnou činnost, kolik pod krádeže a vloupání, kolik krádeže prosté, kolik hospodářská trestná činnost a kolik zbývající trestná činnost, zde prosím taky uveďte, kolik trestných činů je spácháno podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a kolik těchto dopravních deliktů byly jízda pod vlivem alkoholu a kolik jízda pod vlivem omamných látek. Prosím i o přesnou statistiku přestupků, tam prosím taky rozlište přestupky za řízení osobního vozidla pod vlivem alkoholu a přestupky za řízení osobního automobilu pod vlivem omamných látek. Všechno prosím, jak trestné činy, tak i přestupky, včetně statistik objasněnosti."
Krajské ředitelství žádosti vyhovělo a v příloze č.1 a příloze č.2 připojuje soubory s požadovanými informacemi. Krajské ředitelství poskytlo informace v podobě statistických výstupů, tak jak jsou statisticky sledovány a zaznamenány.

Žádost č.1
Dne 8. ledna 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí následujících informací dle skutečností uvedených v žádosti:
1) Kdo nařídil kontrolu, kterou prováděla hlídka 29.12.2018 před mým domem.
2) Jaký byl důvod, že policisté mě jeli zkontrolovat před můj dům.
3) Pokud jeli prověřit oznámení od soukromé osoby, kdo a co přesně oznámila tato osoba na policii.
4) Prosím sdělte mi, kde zveřejňujete odpovědi v souladu se zákonem 106/1999 Sb.? Můj poslední dotaz na PČR jsem nikde zveřejněný, tak jak ukládá zákon, nenašel.
Krajské ředitelství tímto vyhovuje a činí následující vyjádření k žádosti o poskytnutí informací:
1) Hlídka policistů z Obvodního oddělení policie Moravská Třebová v daném místě výkon služby prováděla dle zpracované instruktáže a knihy služeb pro daný den k zajištění plnění úkolů stanovených zejména v § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Kontrola proběhla dle působnosti Policie České republiky stanovené zejména v ustanovení § 124 odst. 11 a 12 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
2) Viz. 1)
3) V tomto případě nedošlo k žádnému oznámení „soukromou osobou“.
4) Krajské ředitelství při zveřejňování poskytnutých informací postupuje v souladu s § 5 odst. 3 informačního zákona. Poskytnuté informace jsou zveřejněny na webových stránkách krajského ředitelství, odpověď na Váš dotaz je zveřejněna jako „Žádost č. 5“ - http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-pdk-vyzadane-informacevyzadane-informace.aspx?q=Y2hudW09MTE%3d

vytisknout  e-mailem