Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2007

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2007, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

V rámci své působnosti příslušní pracovníci zejména rozpracovávají a realizují pachatele a trestnou činnost s tím související. Sjednocují postup subjektů podílejících se na vyhledávání, objasňování a dokumentování této trestné činnosti, a to i v rámci mezinárodní spolupráce. Systematicky zpracovávají získané informace, analyzují je, třídí a vypracovávají strategické výstupy. Předkládají podklady pro výměnu informací o padělání platebních prostředků s obdobnými zahraničními útvary a spoluvytváří postupy a strategie proti padělání. Pro kompetentní orgány, statistické účely, prevenci a oblast státní správy a legislativy poskytují podklady. Vedou, doplňují a vyhodnocují informační systém hlášení výskytu padělků a odborných vyjádření zpracovaných k padělkům zkušebnou platidel ČNB a hlášení výskytu padělků jiných platebních prostředků na našem území. Zpracovávají předběžné posouzení pravosti peněz a jiných platebních prostředků, kde je podezření z penězokazectví před zahájením trestního stíhání.
Měna
V roce 2007 došlo k celkovému snížení počtu zadržených falsifikátů v oblasti měny. Bylo celkem zadrženo 115.716 kusů padělaných, pozměněných či napodobených bankovek a mincí. Převážný podíl z tohoto množství má, stejně jako v minulosti, počet zajištěných napodobenin bankovek i mincí různých měn. Těchto bylo zadrženo 112.192 kusů.
V roce 2007 bylo v České republice zadrženo celkem 3.524 kusů padělaných nebo pozměněných bankovek či mincí. To je o 4.310 kusů méně než v roce 2006. Největší podíl na tomto počtu měla česká měna s počtem 2.292 kusů. Dále následuje měna EURO s počtem 733 kusů a USD 299 kusů. Ponížení dosáhl také počet zadržených pozměněných bankovek a mincí, kterých bylo zadrženo 86 kusů, což je o 61 kusů méně než v roce 2006.
U domácí měny došlo k zadržení 2.069 kusů padělků bankovek CZK, tj. snížení o 4.023 kusů oproti roku 2006. Největší podíl na tomto počtu měla bankovka 500,- Kč. Naprostá většina padělků tuzemské měny byla zhotovena pomocí kancelářských tiskáren a kopírek a byla hodnocena stupněm nebezpečnosti 4 (méně zdařilé).
U měny EURO došlo v roce 2007 k navýšení zachycených padělků. Bylo zadrženo 733 kusů, což je o 153 kusů více než v roce 2006. Největší podíl vykazují bankovky v hodnotě 200,- EUR, kterých bylo zadrženo 316 kusů. Na druhé straně došlo ke snížení počtu zadržených bankovek 20 EURO, které jsou považovány za obecně nejvíce padělanou bankovkou jednotné evropské měny. V roce 2007 došlo opět k významnému poklesu zachycených padělků měny USD. Bylo zadrženo celkem 299 kusů padělků měny USD, což je pokles o 151 kusů. Největší podíl měla bankovka nominální hodnoty 100,- USD. U padělků obou těchto měn převažuje padělání tiskovými technikami a naznačuje vyšší kvalitu padělků i profesionální úroveň jejich padělatelů.
V roce 2007 bylo zadrženo 245 kusů padělaných mincí. Došlo ke snížení záchytu o 40 kusů. Více než polovina z tohoto počtu byly mince domácí měny (141 kusů). v kterých převažovaly padělky nominálních hodnot 5 a 2 Kč.
Trestná činnost na úseku padělání v teritoriích ČR ve sledovaném období nejeví znaky organizovanosti a většinou se jedná o jednotlivé pachatele, kteří pracují sami. Ojediněle se vyskytují případy, kdy se o držení padělku zmíní dalším osobám, popřípadě tyto jsou naváděny k udání padělku do oběhu. Věková hranice pachatelů této trestné činnosti se snižuje a výskyt padělků je většinou nárazový, zejména v období prázdnin či vánočních svátků. V těchto případech se nejčastěji jedná o udávání většího množství padělků stejných sériových čísel.
V jihomoravském kraji bylo zjištěno, že trestnou činností související s paděláním se zabývají taktéž rumunské zločinecké struktury. Jedná se o padělání a distribuci bankovek, osobních dokladů a platebních karet.
Bezhotovostní platební prostředky
K značnému nárůstu trestné činnosti na úseku platebních karet, páchané organizovanými skupinami pachatelů - zejména rumunské a bulharské národnosti, došlo i v roce 2007. Dochází především ke skimmování dat z platebních karet a jejich PIN kódů na bankomatech v ČR, následné výrobě padělků karet a výběrům finanční hotovosti na bankomatech v ČR i zahraničí. Různé skupiny pachatelů v období od ledna do října 2007, např. nasadily na bankomaty skimmovací zařízení v cca 84 případech v různém časovém období, často i ve více dnech po sobě, či opakovaně a následně docházelo k výběrům peněz na padělané platební karty, jak v ČR, tak v zahraničí. Celkem bylo napadeno 54 různých bankomatů a to často i opakovaně. V prvním pololetí byly napadeny bankomaty ČS, GEMB, EBanka a KB, v druhém pololetí zejména GEMB. V loňském srovnatelném období bylo napadeno pouze 14 bankomatů.
Zneužívání pokladních terminálů ke skimmování dat z platebních karet, dosud značně rozšířené v Evropě, zatím na území ČR nebylo zjištěno.
Bankovní sektor se v značné míře spoléhá na zvýšení bezpečnosti platebních karet zaváděním čipové technologie, avšak, v současné době v ČR neexistuje 100% zavedení této technologie na platebních kartách, bankomatech a pokladních terminálech. Stále jsou používány tzv. hybridní platební karty, tedy s čipem i magnetickým proužkem. Navíc informace z Francie varují, že ani čipová technologie nemusí být 100% ochranou proti padělání platebních karet.
Ke klasickému získávání dat z platebních karet prostřednictvím hackerů (jako v USA, UK, apod.) a celosvětové sítě Internet na území ČR zatím nedošlo. Pouze nezjištění pachatelé v několika případech napadli formou phishingu a pharmingu webové stránky některých bank v ČR (KB, Citibank a ČS) s tím, že následky byly bankovním sektorem eliminovány. Stále přijíždějí, resp. projíždějí ČR skupiny i jednotlivé osoby, které provádějí výběry peněz v tuzemských bankomatech na padělané karty, jejichž data byla naskimmována v zahraničí nebo získána zahraničními hackery na Internetu.
K velkému nárůstu trestné činnosti došlo i na úseku používání platebních karet bez jejich přítomnosti (elektronické bankovnictví) prostřednictvím Internetu a faxu. Organizované skupiny pachatelů, zejména z Nigerie a Pobřeží Slonoviny, se takto snaží profitovat přeposíláním finančních částek nebo zboží, na základě zneužitých dat z platebních karet oprávněných držitelů. Zde je velmi často využíváno rovněž padělaných šeků, přičemž v obou případech je značně nesnadné až nemožně vysledovat pachatele mimo území ČR.
Varující je fakt, že organizované skupiny pachatelů, jak u skimmingu, tak u internetové kriminality, ke své činnosti využívají osob stejné národnosti, jimž byl povolen pobyt na území ČR za účelem např. sloučení rodiny. Přičemž původní důvod sloučení po udělení trvalého pobytu nikdo nekontroluje a podmínky udělení jsou oproti jiným státům značně benevolentní.

vytisknout  e-mailem