Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Namátkové silniční kontroly

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

…na základě jakého právního předpisu a konkrétního ustanovení je Policie ČR oprávněna provádět namátkovou silniční kontrolu a co je jejím obsahem…

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a konstatovala následující:

Dohled police na bezpečnost a plynulost silničního provozu vyplývá obecně z § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako jeden ze základních, nejširších a veřejností zpravidla nejvíce vnímaných směrů činností služby dopravní policie.

Jednotlivá oprávnění pak vymezuje § 124 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Policie České republiky vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích tím, že

a) kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích a podílí se na jeho řízení,

b) objasňuje dopravní nehody,

c) vede evidenci dopravních nehod,

d) projednává příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona,

e) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Podle ustanovení § 124 odst. 12 téhož zákona pak při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích jsou příslušníci Policie České republiky ve služebním stejnokroji oprávněni zejména

„a) dávat pokyny k řízení provozu na pozemních komunikacích,

b) zastavovat vozidla,

c) zabránit v jízdě řidiči podle § 118a,

d) zadržet řidičský průkaz podle § 118b,

e) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, popřípadě jiný veřejný zájem,

f) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,

g) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,

h) vyzvat řidiče motorového vozidla k předložení dokladů k řízení a provozu vozidla,

i) vyzvat řidiče vozidla, aby podrobil vozidlo technické silniční kontrole, kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrole rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrole rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu,

j) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci, postupem dle § 45 odst. 4, nebo vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,

k) použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního předpisu,

l) vybírat kauce podle § 124a,

m) zadržet osvědčení o registraci vozidla podle § 6b,

n) zajistit vozidlo nebo osvědčení o registraci vozidla podle § 124c“.

Metodiku a postupy používané příslušníky Policie České republiky pro silniční kontroly upravuje obecně pokyn policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Obsah silniční kontroly:

Pokyn policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu  v čl. 17 upravuje Základní kontrolu, která spočívá:

a) v přímém dohledu na silniční provoz,

b) v dohledu na dodržování pravidel silničního provozu všemi jeho účastníky,

c) v kontrole dokladů předepsaných k řízení a provozu vozidla, kontrole technického stavu vozidel přímo v silničním provozu, kontrole dokladů k přepravovanému nákladu a kontrole dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů (např. zákon č. 111/1994 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 56/2001 Sb.)

d) v kontrole dodržovaní zákazu požívání alkoholických nápojů a v případě podezření i jiných návykových látek řidiči vozidel,

e) ve zjišťování dopravně technického stavu pozemních komunikací, dopravních značek a dopravních zařízení,

f) ve vyhledávání trestné činnosti,

g) v pátrání zejména po osobách a odcizených věcech,

h) ve zjišťování pohybu zájmových osob a vozidel,

i) v přiměřeném dohledu na veřejný pořádek.

a dále pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích v článku 17 Zastavování vozidla stanoví:

(1) Policista zastavuje vozidla a provádí jejich prohlídku zejména

a) za podmínek daných zákonem o Policii České republiky

b) jestliže je řidič podezřelý ze spáchání trestného činu nebo přestupku,

c) v případě zjevné technické závady vozidla nebo soupravy,

d) při kontrole hmotností a rozměrů vozidel a dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu, nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy,

e) při kontrole dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích,

f) při pronásledování pachatelů trestných činů a při pátrání po nich.

(2) Při zastavování vozidla policista stojí v jízdním pruhu zastavovaného směru čelem k přijíždějícím vozidlům. Znamení k zastavení dává zastavovacím terčem nebo vztyčenou paží, dlaní proti zastavovanému vozidlu. Současně s pokynem k zastavení ukazuje druhou paží místo, kde má řidič zastavit, a přitom dbá na to, aby nedošlo k jeho ohrožení zastavovaným vozidlem. Za snížené viditelnosti policista dává znamení k zastavení vždy červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu.

(3) Jestliže v jednom úseku provádí dohled na silniční provoz více hlídek, vedoucí každé hlídce určí, z kterého směru bude vozidla zastavovat, aby nedocházelo k jejich bezdůvodnému opakovanému zastavování. Obdobně tak určí vedoucí při dopravně bezpečnostní akci a opatření.

(4) Jestliže hlídky zastavují vozidla v obou směrech, musí být mezi oběma místy, kde jsou vozidla zastavována, dodržena taková vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu,

a článek 18 a 19 Kontrola vozidla stanovuje:

(1) Po zastavení vozidla hlídka pozdraví řidiče vojenským způsobem a současně občanským pozdravem. Vyzve řidiče, aby zastavil chod motoru a případně vystoupil z vozidla. Za snížené viditelnosti řidiče vyzve, aby rozsvítil vnitřní osvětlení kabiny vozidla. Poté hlídka vyzve řidiče k předložení dokladů předepsaných pro řízení a provoz motorového vozidla ke kontrole. Doporučená formulace výzvy zní: „Dobrý den, silniční kontrola, předložte doklady předepsané k řízení a provozu vozidla”.

(2) Doklady předložené řidičem na základě výzvy podle odstavce 1, zejména řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla, si hlídka po celou dobu kontroly vozidla ponechává u sebe.

(3) Pokud to vyžadují konkrétní okolnosti, hlídka řidiče vyzve v souladu se zákonem o Policii České republiky, aby například nevstupoval na určená místa, neopouštěl vozidlo nebo se nepohyboval mimo místa určená hlídkou. Za snížené viditelnosti hlídka dbá, aby nebylo zakryto osvětlení kontrolovaného vozidla.

(4) Při ukončení kontroly vozidla nebo zákroku hlídka vrátí řidiči předložené doklady vyjma těch dokladů, které hlídka v průběhu kontroly zadržela nebo odebrala. Hlídka řidiči sdělí, jestli může pokračovat v jízdě nebo se mu další jízda zakazuje, případně mu v další jízdě zabrání. V případě zákazu jízdy či jejímu zabránění sdělí hlídka řidiči podmínky, za kterých bude moci v jízdě pokračovat, nebo mu nebude v jízdě bráněno. Kontrolu ukončí vojenským a občanským pozdravem.

Čl. 19

(1) Při kontrole hlídka zjišťuje zejména, zda

a) řidič má u sebe předepsané doklady potřebné k řízení a provozu vozidla a doklady od převáženého nákladu,

b) řidič před nebo během jízdy nepožil alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky,

c) vozidlo je v řádném technickém stavu, není přetíženo a náklad je řádně uložen,

d) vozidlo splňuje požadavky podle zákona o silniční dopravě,

e) po vozidle, řidiči nebo cestujících není vyhlášeno pátrání,

f) ve vozidle nejsou převáženy věci pocházející z trestné činnosti anebo související s trestnou činností,

g) řidič nepozbyl nebo mu nebylo pozastaveno řidičské oprávnění, nebo zadržen řidičský průkaz, případně nejedná-li se o opakovaný dopravní přestupek, za nějž lze uložit zákaz řízení24).

(2) U vozidel opatřených cizozemskou státní poznávací značkou (dále jen „registrační značka“) hlídka při kontrole postupuje obdobně podle odstavce 1 a dále kontroluje

a) mezinárodní řidičský průkaz nebo národní řidičský průkaz řidiče cizince,

b) osvědčení o evidenci vozidla nebo jiný doklad odpovídající osvědčení o registraci vozidla.

(3) V rámci kontroly hlídka prostřednictvím příslušného operačního střediska policie, případně za použití výpočetní techniky k provedení lustrace využívá informační systémy provozované pro účely pátrání po vozidlech a osobách (PATRMV, PATROS, SIS, e-ASF, OPATŘENÍ), „Centrální evidenci osob“, „Centrální registr řidičů“ a „Centrální registr silničních vozidel“.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 25. 9. 2023

vytisknout  e-mailem