Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nákupy ručních palných zbraní

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1. Zda Policejní prezidium České republiky a jemu podřízená policejní ředitelství či útvary dle svého již proběhlého plánování, či rozpočtového určení finančních prostředků zamýšlí v letech 2023, 2024 nebo 2025 realizovat nákup ručních palných zbraní včetně jejich příslušenství, a jaký finanční objem je pro tyto účely vyhrazen.

Pokud bude na tuto odpověď zodpovězeno kladně, žádáme o poskytnutí informací o (i.) plánované době realizace nákupu, (ii.) plánovaném finančním objemu jednotlivých nákupů (iii.) uvedení konkrétního druhu ručních palných zbraní, který má být nakupován. Druhem ručních palných zbraní jsou myšleny pistole, útočné pušky a samopaly.

2. Zda případné nákupy ve smyslu předcházejícího bodu budou, i dle již proběhlého plánování, realizovány v jednacím řízení bez uveřejnění, mimo zadávací řízení, či jiným otevřenějším druhem zadávacího řízení.

3. Dále žádáme o poskytnutí informací o v minulosti realizovaných nákupech ručních palných zbraní v jednacím řízení bez uveřejnění či mimo zadávací řízení, a to za posledních 5 let. Především žádáme o poskytnutí informací v takovém formátu, aby z těchto byla patrná (i.) doba nákupu, (ii.) finanční objem nákupu, (iii.) druh zadávacího řízení včetně odůvodnění výběru použitého zadávacího řízení, (iv) v případě, že byla předmětem některé z uvedených veřejných zakázek konkrétní zbraň či zbraň od konkrétního výrobce, žádáme o sdělení informací, jaké bylo použito odůvodnění pro zúžení veřejné zakázky na konkrétní zbraň či konkrétního výrobce, (v.)uvedení informace, zda a kdy byl užit postup mimo zadávací řízení, tedy postup mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.

4.Dále žádámeo poskytnutí informací, zda u Policie ČR existuje koncepce pro pořizování ručních palných zbraní a zda jsou v souladu s touto koncepcí zbraně pořizovány.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým bodům žádosti sdělila žadateli následující:

Ad 1., 2.

Zadavatel v rámci pravidel zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) má prakticky jedinou možnost ve fázi přípravy zadávacího řízení uveřejnit informaci o svém úmyslu zahájit zadávací řízení. Tento krok může učinit prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek, aktuálně prostřednictvím formuláře „F01- Předběžné oznámení“. Takovéto oznámení musí obsahovat právními předpisy stanovené náležitosti a provádí se na výše uvedeném formuláři. Formulář se uveřejňuje v případě nadlimitních zakázek v Úředním věstníku Evropské unie a ve Věstníku veřejných zakázek (vizte odkaz https://vvz.nipez.cz/), v případě podlimitních veřejných zakázek pouze ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel je oprávněn, nikoli povinen, předběžné oznámení uveřejnit. První podobou, kterou může zadavatel v souvislosti s předběžným oznámením využít, je prosté předběžné oznámení. Ve vztahu k prostému předběžnému oznámení je tak v zásadě primární funkce předběžného oznámení, a to obeznámení dodavatelů se záměrem zadavatele zahájit zadávací řízení a avizování základních parametrů budoucího zadávacího řízení. Policejní prezidium České republiky má jako veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., povinnost dle zákona č. 134/2016 Sb. jím zadávaná zadávací řízení uveřejnit také na profilu zadavatele. Veškeré informace o vyhlášených a realizovaných veřejných zakázkách v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. naleznete na tomto profilu, vizte odkaz: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR.

Pokud by tedy zadavatel uznal za vhodné, aby informoval o přípravě zadávacího řízení, učinil by tak v rámci zákonných možností. 

V případě kdy zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, bude vždy  dodržovat zákonné povinnosti související se zadáváním veřejných zakázek, a to včetně zásad transparentnosti, přiměřenosti, při zachování rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb. a vždy bude postupovat tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž. Zadavatel totiž dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, dle ustanovení  § 19a odst. 1 jakožto orgán veřejné správy (v tomto případě tedy zadavatel) nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž zejména tím, že a) znevýhodní určitého soutěžitele či skupinu soutěžitelů.

Výhled pro pořizování výzbroje pro následující rozpočtová období bude záviset na reálné výši přidělených finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Finanční objem na pořizování výzbroje pro následující období není v současné době znám.

Ve vztahu k otázce č. 1 a 2 tak povinný subjekt konstatoval, že ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuáloního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.

Povinný subjekt konstatoval, že požadovanými informacemi ve smyslu citovaného zákonného ustanovení nedisponuje, jelikož k rozhodnutí zadavatele v předmětné věci ještě nedošlo. Žádost o informace je tak dotazem na budoucí rozhodnutí povinného subjektu. Na takovou činnost se ale informační povinnost nevztahuje. Žádný právní předpis zároveň neukládá povinnému subjektu povinnost požadovanými informacemi v tuto chvíli disponovat.

Ad 3.

Přehled o realizovaných nákupech byl žadateli poskytnut.

Ad 4.

Pořizování ručních palných zbraní probíhá v souladu se schválenou „Systemizací služebních zbraní a munice“. Systemizace je koncepčním materiálem, který reaguje na potřeby Policie České republiky v oblasti vyzbrojování a bezpečnostní situaci.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 18. 9. 2023

vytisknout  e-mailem