Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prokázání totožnosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

„… v loňském roce jsem byla dvakrát legitimována příslušníky PČR bez pro mě jasného důvodu - jednou uvedli, že k legitimování mají "jiný důvod", podruhé, že se nacházím v oblasti, kde došlo k trestnímu jednání. V obou případech jsem se legitimovala a zajímalo mě, jak bude s mými daty dále nakládáno, kde a především jak dlouho budou někdeuložena. Tyto informace mi nebyli přítomní příslušníci PČR schopní sdělit, a proto se obracím na vás. Zajímá mě tedy, jakým způsobem je nakládáno s osobními údaji lidí, kteří jsou v podstatě namátkově legitimováni (například z důvodu, že se vyskytují v místě, kde se koná nějaká demonstrace apod.) - která data jsou uložena, kde přesně jsou uložena a jak dlouho zůstávají v daném registru uložena.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost týkající se institutu prokázání totožnosti a nakládání se zjištěnými osobními údaji v rámci provedené kontroly posoudila a sdělila žadatelce následující informace:

Institut prokázání totožnosti je právně zakotven v ust. § 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o policii“), kdy se jedná o oprávnění umožňující policistovi zjistit identitu osoby v reakci na určitou událost, přičemž právě spolehlivé prokázání totožnosti osoby je jedním z rozhodujících předpokladů pro úspěšné řešení takové události. Nutno sdělit, že uvedené oprávnění představuje zákonem o policii povolené omezení práva na nedotknutelnost osoby dle čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Policista na místě podle jemu v té době dostupných informací je oprávněn podle § 63 odst. 2 zákona o policii vyzvat k prokázání totožnosti osobu a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku, b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky, c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit, d) od níž je požadováno vysvětlení, e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby, f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející, g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím, h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo přestupku, k požáru anebo jiné mimořádné události, i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu, j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

V souvislosti s konáním veřejných shromáždění osob (např. demonstrace osob na veřejném prostranství, sportovní akce s přesunem fanoušků), pro Policii České republiky, je-li to nutné, vyplývají úkoly směřující k zajištění ochrany veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku anebo k předcházení trestné činnosti. V tomto případě lze podle ust. § 63 odst. 2 písm. l) zákona o policii vyzvat osoby, které se vyskytují na daném místě a čase k prokázání jejich totožnosti, i když tyto osoby se samy nedopustily žádného protiprávního jednání, avšak mohou být využity jako možní svědci pro přesnější objasnění věci správním orgánem apod.

Policista při využití institutu prokázání totožnosti je dále oprávněn provést ověření platnosti získaných osobních údajů z předloženého dokladu kontrolované osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství, druh a číslo dokladu, adresa místa trvalého pobytu. Proces dokumentace procesu kontroly osoby je proveden přes technický prostředek pod označením „mobilní bezpečná platforma“ ve formě služebních mobilních telefonů nebo služebních tabletů, kdy policista je povinen zadat zákonné důvody, místo, datum a čas provedené kontroly osoby.

Policie České republiky v souladu s ust. § 60 a § 85 zákona o policii a dalšími právními předpisy zpracovává informace včetně osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů a zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Policie České republiky uchovává osobní údaje pro shora uvedené účely od data provedené kontroly osoby po dobu 3 let, následně takto získaná data zlikviduje.

pplk. JUDr. Lucie Žárská
15. 5. 2019

vytisknout  e-mailem