Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrola osob

Žadatel se domáhal následujících informací: 

„1. Jakým systémem s dálkovým přístupem jsou silničním hlídkám PČR či jiným výkonným jednotkám PČR a ostatním policistům při výkonu služby zpřístupňovány informace o kontrolovaných osobách, zejména ve vztahu ke kontrolovaným dokladům totožnosti, řidičským průkazům apod.

2. Jaké údaje o kontrolovaných osobách obsahuje databáze systému dálkového přístupu specifikovaná sub 1., případně jiná doplňková databáze s ní propojená.

3. Zda a na základě jakého zákonného oprávnění jsou v takové databázi shromažďovány a uchovávány informace o občanech ve vztahu k jejich dřívějšímu deliktnímu jednání, především obecné či konkrétní údaje o přestupcích nebo jiném deliktním jednání kontrolované osoby s určením druhu, typu či období spáchání takového jednání.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:“

1) Policie České republiky při plnění svých úkolů provádí v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), kontroly osob a kontroly vozidel. Při provádění těchto kontrol využívá v souladu s ustanoveními § 60 a § 79 zákona č. 273/2008 Sb. evidence, jichž je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, správcem (např. pátrací evidence). Na základě § 66 zákona č. 273/2008 Sb. současně využívá další evidence, jejichž údaje jsou potřebné pro plnění konkrétního úkolu, v daném případě pro provedení kontroly osoby nebo kontroly vozidla (např. registr obyvatel, registr řidičů). Využívání evidencí je prováděno buď přímo prostřednictvím mobilních datových zařízení (mobilní telefony, tablety nebo zařízení instalovaná ve vozidlech) nebo zprostředkovanou komunikací přes radiostanici na pracoviště, které provádí přímé využití příslušné evidence. Provedení kontroly osoby nebo kontroly vozidla je úkonem, o němž je Policie České republiky oprávněna v souladu s § 62 zákona č. 273/2008 Sb. pořídit záznam.  V souladu s uvedeným ustanovením a ustanoveními § 60 a § 79 zákona č. 273/2008 Sb. jsou údaje o provedených kontrolách osob a kontrolách vozidel zpracovávány v evidenci provedených úkonů (kontrol).

2) Evidence provedených úkonů (kontrol) obsahuje identifikační a kontaktní údaje kontrolované osoby (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, rodné číslo, bydliště, druh a číslo dokladu v případě, že se jim osoba prokazuje, důvod kontroly (zejména důvody uvedené v § 63 zákona č. 273/2008 Sb.), datum, čas a místo kontroly, identifikační údaje kontrolujícího a výsledek kontroly (např. údaj o uložení blokové pokuty). Evidence provedených kontrol obsahuje dále údaje, jež byly využity z dalších evidencí, jejichž údaje byly potřebné pro provedení kontroly osoby, respektive kontroly vozidla.

3) Policie České republiky je oprávněna v souladu s § 62 zákona č. 273/2008 pořizovat záznamy o průběhu úkonů, pokud je to nezbytné pro plnění jejích úkolů. Pořízení záznamu o úkonu prioritně slouží pro plnění dalších úkolů Policie České republiky (např. ke zjištění osob, které byly v určité době na určitém místě, za účelem jejich kontaktování). Současně je záznam o průběhu úkonu faktickým popisem provedení úkonu a z tohoto důvodu musí obsahovat také informace, které měl kontrolující v době kontroly osoby nebo kontroly vozidla k dispozici (tj. také informace, jež byly získány z jiných evidencí), např. údaje z pátrací evidence. Záznam o průběhu úkonu totiž slouží zároveň ke kontrolní činnosti v případě pochybností o zákonnosti a správnosti provedení úkonu nebo v případě prověřování podnětů kontrolovaných osob. Součástí záznamu o průběhu úkonu tedy mohou být také údaje o tom, že Policie České republiky již zpracovává údaje kontrolované osoby např. v souvislosti s jejím protiprávním jednáním (v určité míře zobecnění). Záznamy o průběhu úkonů (kontrol) jsou v evidenci uchovávány po dobu tří let.

PhDr. Jiří Vokuš, 7. září 2016

vytisknout  e-mailem