Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyšetřování dopravních nehod

Žadatel se domáhal informací ohledně metodiky vyšetřování dopravních nehod. Žadatel se konkrétně dotazoval, „co musí obsahovat spisová složka dopravní nehody“, a požadoval poskytnutí metodického pokynu nebo předpisu týkajícího se vyšetřování dopravních nehod.  

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
 
Pojem „dopravní nehoda“ je definován v ustanovení § 47 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu, dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“). Uvedené ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. rovněž stanoví povinnosti řidiče, který měl účast na dopravní nehodě, a povinnosti účastníků dopravní nehody.
 
§ 47
Dopravní nehoda
(1) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
(2) Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen
a) neprodleně zastavit vozidlo,
b) zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi podle odstavců 4 a 5
c) učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody, a
d) spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.
            (3) Účastníci dopravní nehody jsou povinni
a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
c) označit místo dopravní nehody,
d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo,
f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě,
g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
            (4) Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni
a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi,
b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy,
c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.
            (5) Povinnost podle odstavce 4 platí i v případě, kdy při dopravní nehodě
a) dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
b) dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích20a), nebo
c) účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 
Metodika šetření dopravních nehod je upravena závazným pokynem policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V této souvislosti povinný subjekt odkazuje žadatele podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na zveřejněnou informaci. Úplné znění uvedeného interního aktu řízení je zveřejněno na adrese http://www.policie.cz/clanek/zverejnene-informace-2014-bezpecnost-a-plynulost-silnicniho-provozu.aspx. Dále je metodika šetření dopravních nehod upravena pokynem ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR č. 4/2010, kterým se upravuje činnost při šetření silničních dopravních nehod. Povinný subjekt poskytuje tento interní akt řízení žadateli v příloze.
Spisový materiál dopravní nehody může obsahovat různé dokumenty podle toho, jakým způsobem je dopravní nehoda Policií České republiky šetřena. Níže jsou uvedeny možné druhy zpracování dopravních nehod a jejich minimální obsahová stránka.

 

Dojde-li k dopravní nehodě podle ustanovení § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb. a jsou-li splněny podmínky blokového řízení podle ustanovení § 84 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 200/1990 Sb.ˮ), spisový materiál dopravní nehody obsahuje minimálně následující dokumenty:

 • protokol o nehodě v silničním provozu s projednáním a s údajem o vyřízení protiprávního jednání,
 • náčrtek místa dopravní nehody,
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě,
 • obálku spisového materiálu.
Příslušník Policie České republiky (dále jen „policista“) vytváří rovněž elektronické dokumenty, a to informaci o dopravní nehodě pro pojišťovnu a fotodokumentaci následků dopravní nehody pořízenou digitálním fotoaparátem. Tyto dokumenty jsou v elektronické podobě zasílány České kanceláři pojistitelů.

 

Dojde-li k dopravní nehodě podle ustanovení § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb. a nejsou-li splněny podmínky blokového řízení dle ustanovení § 84 zákona č. 200/1990 Sb., policista postupuje podle ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. V takovém případě policista shromažďuje důkazní prostředky a spisový materiál dopravní nehody obsahuje zejména:

 • protokol o nehodě v silničním provozu,
 • plánek místa dopravní nehody nebo náčrtek místa dopravní nehody,
 • protokol o podání vysvětlení nebo úřední záznam o vytěžení účastníků dopravní nehody (popřípadě svědků),
 • fotodokumentaci,
 • oznámení o přestupku nebo odevzdání věci nebo odložení věci (podle zákona č. 200/1990 Sb.),
 • lékařské zprávy a souhlas s vydáním lékařské zprávy v případě zranění účastníků dopravní nehody,
 • výpis z evidenční karty řidiče,
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě,
 • obsah spisu,
 • kontrolní list.
Spisový materiál dopravní nehody může dále obsahovat úřední záznam policisty, žádost o spolupátrání a výsledek šetření (v případě dopravní nehody s neznámým pachatelem), protokoly o zajištění a vydání věcí a vozidel, výsledky lékařského vyšetření a rozboru krve nebo výtisky výsledků dechových zkoušek, zajištěné důkazní prostředky účastníků dopravní nehody a svědků (např. záznamy z autokamer), zprávy od jiných subjektů podílejících se na šetření dopravní nehody (drážní inspekce atd.), výsledek kontroly digitálního tachografu nebo tachografických kotoučků, kontrolu vozidla ADR apod. Policista dále vytváří elektronické dokumenty, a to informaci o dopravní nehodě pro pojišťovnu a fotodokumentaci následků dopravní nehody pořízenou digitálním fotoaparátem. Tyto dokumenty jsou v elektronické podobě zasílány České kanceláři pojistitelů.

 

Dojde-li k dopravní nehodě, kde je podezření ze spáchání trestného činu, obsah a řazení spisového materiálu dopravní nehody jsou upraveny v čl. 43 odst. 1 a 2 závazného pokynu policejního prezidenta č. 222/2011, kterým se vydává spisový řád Policie České republiky.

 
„Čl. 43
Trestní spis
            (1) V průběhu trestního řízení se vytváří trestní spis, který je tvořen
a) trestním spisem52),
b) pomocným trestním spisem a
c) dalšími dokumenty.
            (2) Trestní spis podle odstavce 1 písm. a) se již v průběhu trestního řízení řadí v tomto pořadí
a) trestní oznámení nebo jiný podnět,
b) záznam o zahájení úkonů trestního řízení a dokumenty vztahující se k ohledání (například protokol o ohledání, fotodokumentace),
c) usnesení o zahájení trestního stíhání, sloučení nebo vyloučení trestní věci, stížnosti proti těmto usnesením a rozhodnutí o nich,
d) rozhodnutí o podjatosti policejního orgánu a související dokumenty,
e) žádost o ustanovení obhájce, jeho plná moc nebo rozhodnutí o jeho ustanovení, rozhodnutí o jeho odměně a náhradě nákladů ustanoveného obhájce,
f) protokol o zadržení obviněného nebo osoby podezřelé, návrh na vzetí do vazby, rozhodnutí o vazbě a o opravném prostředku proti němu, další žádosti a rozhodnutí týkající se vazby seřazené v časovém sledu (při více osobách seřadit podle vztahu k jednotlivým osobám v abecedním pořadí anebo podle počátku omezení osobní svobody),
g) příkaz k provedení prohlídky osobní, domovní, jiných prostor a pozemků a protokol o provedení prohlídky, příkaz a protokol o vydání nebo odnětí věci, usnesení a další dokumenty o nakládání se zajištěnými věcmi,
h) rozhodnutí, protokoly a další dokumenty související se zadržením, otevřením a záměnou zásilek, zajištěním peněžních prostředků na účtu, zaknihovanými cennými papíry, nemovitostmi a jinými hodnotami a odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu,
i) protokoly o výslechu obviněného nebo podezřelého a o dalších procesních úkonech s ním provedených (při více osobách seřadit podle příjmení v abecedním pořadí, pokud nepřevažuje důvod pro odchylné řazení, například podle závažnosti stíhaných skutků nebo podle časové posloupnosti),
j) protokoly o výslechu svědků, jejich poučení jako poškozených a o realizaci dalších procesních úkonů s nimi provedených (seřadit podle příjmení svědků v abecedním pořadí, pokud nepřevažuje důvod pro odchylné řazení), úřední záznamy o podání vysvětlení podle § 158 odst. 5 trestního řádu (při více osobách seřadit přednostně podle příjmení v abecedním pořadí, pokud nepřevažuje důvod pro odchylné řazení),
k) opatření o přibrání znalce, žádosti o odborné vyjádření nebo kontrolní a revizní zprávy, znalecké posudky, odborná vyjádření, výsledky kriminalisticko-technické činnosti a usnesení o přiznání znalečného,
l) jiné listinné důkazy (například protokol o konfrontaci, protokol o vyšetřovacím pokusu, výpisy z bankovního účtu),
m) dokumentace k adheznímu řízení (například poučení poškozených, vyčíslení škody, zajištění nároku poškozeného na náhradu škody),
n) podklady pro posouzení osobních poměrů podezřelého nebo obviněného (při více osobách seřadit v abecedním pořadí podle příjmení),
o) ostatní procesní dokumenty, například vyrozumění obhájce o úkonech, záznamy o kontrole korespondence, záznamy o nahlédnutí do spisu a o odepření nahlédnutí, záznamy o prostudování spisu, návrhy na doplnění vyšetřování a jejich případná odmítnutí,
p) závěrečná zpráva s návrhem na podání obžaloby nebo jiné rozhodnutí v trestní věci;
doklad stvrzující, že byl dokument doručen, se pevně připojí k dokumentu, jehož doručení prokazuje; prokazuje-li doručení více než jednoho dokumentu, připojí se k jednomu z nich doklad stvrzující doručení a ke každému dalšímu dokumentu jeho kopie.ˮ
 
Uvedený výčet spisového materiálu dopravních nehod u všech tří výše popsaných případů je pouze ilustrativní. U některých dopravních nehod nebude spisový materiál obsahovat všechny položky a naopak u některých dopravních nehod může být ve spisovém materiálu přiložen jakýkoliv další důkazní materiál sloužící k řádnému objasnění dopravní nehody (např. záznam z kamerového systému města).
 
PhDr. Jiří Vokuš, 2. června 2015

vytisknout  e-mailem