Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Používání přilby řidičem mopedu

Žadatel se domáhal informací ohledně právních předpisů upravujících používání přilby řidičem mopedu. Konkrétně požadoval odpověď na následující otázky: 

  1. Jaké parametry musí mít přílba řidiče mopedu se zdvihovým objemem do 50 ccm a max. rychlostí 45 km/hod a který právní předpis to stanovuje?
  2. Zda musí mít tuto přílbu i spolujezdec a který právní předpis to stanovuje?
  3. Které komunikace se smí s uvedeným mopedem užívat a který právní předpis to stanovuje?
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudila předmětnou žádost a poskytla žadateli následující informace:
  1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 34 (Technické požadavky na doplňková zařízení a vybavení vozidla) odst. 8 stanoví, že ochranná přilba řidiče a spolujezdce vozidel kategorie L a její hledí musí splňovat technické požadavky a musí být homologovány podle předpisu EHK č. 22. U ochranných přileb spolujezdců se připouští použití hledí se sníženou propustností světla. Za ochrannou přilbu se považuje též bezpečnostní kabina nebo ochranný bezpečnostní rám vozidel kategorie L, která jsou vybavena bezpečnostními zádržnými systémy. Podle přílohy č. 18 uvedené vyhlášky se vozidlem kategorie L rozumí motocykl. Moped je druh motocyklu (zkratka LA). Předpis EHK č. 22 je předpisem Evropské hospodářské komise upravujícím homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech.    
  2. Ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že přepravovaná osoba je povinna užívat za jízdy na motocyklu nebo mopedu ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního předpisu, kterou má nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
  3. Užívání komunikací upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona stanoví, že pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Následující ustanovení § 2 odst. 2 tohoto zákona dělí pozemní komunikace na jednotlivé kategorie (dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace). Užití vyjmenovaných pozemních komunikací konkrétním silničním vozidlem (např. mopedem) je možné za dodržení konkrétních podmínek stanovených jednotlivými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Například podle ustanovení § 35 odst. 1 uvedeného zákona na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km/h.
 
Povinný subjekt závěrem konstatoval, že ústředním orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích je Ministerstvo dopravy České republiky. V případě žádosti o podrobnější výklad právních předpisů upravujících používání přilby řidičem mopedu proto odkázal žadatele na uvedený orgán státní správy, do jehož působnosti takový výklad spadá.
 
 
PhDr. Jiří Vokuš, 21. 8. 2014

vytisknout  e-mailem