Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

„Půl roku prevence…“

MS kraj - Nejčastějším tématem besed bylo bezpečí v kyberprostoru a projekt Tvoje cesta onlinem 

Stejně jako další oblasti, i preventivní aktivity byly v první polovině roku 2021 limitovány pandemií koronaviru. Standardní preventivní činnosti bylo možno vykonávat v podstatě jediný, poslední měsíc červen. Omezení tzv. kontaktní prevence znamenalo nalezení nových možností zajištění preventivních aktivit.

Výuka bezpečnostních zásad tak byla ve školách zajištěna distančním způsobem v rámci online besed a přednášek. V první půli roku 2021 moravskoslezští preventisté provedli víc jak dvě stě přednášek, které si vyslechlo přes 4 100 posluchačů. Nejžádanější bylo téma kybernetické bezpečností, prevence rizik komunikace prostřednictvím internetu. Tyto besedy znamenaly téměř polovinu celkového počtu aktivit (cca 90 přednášek). Dominoval celostátní projekt Policie České republiky Tvoje cesta onlinem, více k tématu. Následovaly problematiky trestní odpovědnost, bezpečný pohyb na komunikacích (chodec, cyklista, bezpečně na bruslích, viditelnost nemotorizovaných účastníků silničního provozu), nebezpečí návykových látek, téma vlastního bezpečí dětí a další.

Nicméně děti náleží ke zvlášť zranitelným obětem a prevence je klíčovou záležitostí. Osobnímu bezpečí žáků jsme se v součinnosti s pedagogy věnovali v limitech pandemie i dalšími způsoby. Do škol a školek, hejtmanem určených k zajištění péče o děti vybraných profesí, moravskoslezští preventisté v březnu distribuovali různé preventivní materiály v širokém spektru, didaktickými hrami počínaje a tiskovinami konče. Byť jsme se s dětmi setkávat nemohli, díky spolupráci s pedagogy škol byly realizovány různé aktivity. Jedna ze škol pečujících o děti zaměstnanců krizové infrastruktury, Základní škola a gymnázium Vítkov, v součinnosti s moravskoslezskými preventisty připravila dokonce týdenní projekt „Společně bezpečně“ s tématy bezpečně na cestě, chceme být vidět, bezpečně v online prostoru aj. Součástí akce byla také výtvarná soutěž pro děti s názvem „Bezpečné město, vesnice,“ více v.

Nový způsob online prevence cílené dětem nebyl příliš problematický, neboť ve školských zařízeních probíhala distanční výuka a informace o aktuálních možnostech preventivních aktivit byly do škol směřovány i v součinnosti s krajskou koordinátorkou prevence rizikového chování krajského úřadu. Obtížnější bylo ovšem nalezení nových způsobů preventivní osvěty, určené seniorům. V důsledku pandemie nebylo možno se setkávat, docházelo k omezení osobních kontaktů. Zcela výjimečný byl tak dvouměsíční online cyklus preventivních besed určený právě seniorům. Cyklus zahrnoval široké spektrum témat, od bezpečného pohybu na komunikacích či bezpečné komunikace na internetu k prevenci nejčetnější majetkové trestné činnosti, detailněji viz. Senioři mohli besedy absolvovat v bezpečí svých domovů napříč zemí. Online besedy pro seniory jsme připravili a realizovali ve spolupráci s oddělením prevence Policejního prezidia ČR a díky vstřícnosti obecně prospěšné společnosti „Právě teď!“ Nicméně informace preventivního rázu jsme v podobě tiskovin, her, křížovek či knih k seniorům směřovali ve spolupráci s dalšími subjekty, např. charitami, blíže viz, nebo knihovnou či v rámci projektu Křížovkářská liga Spolku Počteníčko víc.

Významná role v informování obyvatel o aktuálních bezpečnostních tématech i souvisejících preventivních doporučeních přináležela obcím a městům. Preventivní doporučení a rady se daří poskytovat veřejnosti prostřednictvím webů, zpravodajů i sociálních sítí měst a obcí, stejně jako dalšími médii. 

Závěr prvního pololetí pak přinesl také možnost standardních preventivních aktivit, detailněji. Moravskoslezští preventisté se v červnu věnovali i aktivitám bezpečí dětí o prázdninách, bezpečnému pohybu u vody.

Prázdniny v plném proudu

Ovšem též o prázdninách pokračují preventivní akce cílené k jednotlivým problematikám např. Na kole jen s přilbou, dále v https://www.policie.cz/clanek/na-kole-jen-s-prilbou-539348.aspx, Bezpečně u vody. či upozornění na rizika dopravních nehod v důsledku požívání alkoholu řidiči – projekt Řídím, piju nealko pivo viz nebo dopravních nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí - projekt Zpomal, dokud není skutečně pozdě viz. Moravskoslezští preventisté však v prvním prázdninovém měsíci informovali veřejnost i o aktuálních bezpečnostních rizicích v kyberprostoru viz. Vzhledem k nárůstu ataků na klienty bank jsou lidé informování o základních zásadách bezpečného pohybu v kyberprostoru v rámci nové kyberkampaně. Stejně jako v průběhu školního roku i o prázdninách zajišťují moravskoslezští preventisté aktivity pro děti na letních táborech např. Avšak preventisté míří také za seniory viz.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
vedoucí oddělení prevence
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
30. července 2021

vytisknout  e-mailem