Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost služby pro zbraně a bezpečnostní materiál za rok 2023

Zhodnocení roku 2023 a novinky pro rok 2024 

Pokud se řekne služba pro zbraně a bezpečnostní materiál, většině lidem se vybaví registrace zbraní a vlastníků zbrojních průkazů. To však není veškerá činnost policistů zařazených na tomto úseku.
Přibližně 600 policistů a občanských zaměstnanců po celé České republice vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu. Výčet činností úseku pro zbraně a bezpečnostní materiál je široký a můžete si ho podrobněji pročíst - https://www.policie.cz/clanek/reditelstvi-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material-266175.aspx.
Na starosti mají například již zmiňované vydávání zbrojních průkazů všech skupin a s tím spojenou organizaci zkoušek odborné způsobilosti, které jsou prvním krokem k získání oprávnění k držení zbraně. Úkolem policistů je také kontrolovat povinnosti nejen samotných vlastníků zbraní, ale například také přepravců, kteří na základě vydaného povolení a za splnění zákonem stanovených podmínek mohou přes naše území převážet větší množství zbraní, střeliva nebo munice. Po přihlášení do systému sledování přeprav je vozidlo prostřednictvím GPS po celou dobu pohybu přes naše území sledováno operačními důstojníky Národního operačního centra (o tom jsme informovali v naší tiskové zprávě https://www.policie.cz/clanek/monitoring-preprav-nebezpecnych-nakladu.aspx)
 

Sledování přepravy

Celkový počet povolení k přepravě zbraní, střeliva, nebo munice 2.588
Stěžejním zákonem pro policisty zpracovávající tuto nelehkou problematiku je zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních. Ten ukládá nejen jim, ale i držitelům zbrojních průkazů a vlastníkům zbraní, či majitelům zbrojních licencí, muničních průkazů či majitelům střelnic důležité oprávnění a povinnosti.

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál měla ke konci roku 2023 v rámci zákona o zbraních na starosti:

Držitelů zbrojních průkazů 316 859
Zaregistrovaných zbraní u držitelů ZP 1 016 786
Držitelů zbrojních licencí 2 425
Držitelů muničních průkazů 520
Držitelů muničních licencí 85
Střelnic 1 161V rámci správní činnosti policisté mohou oprávnění na úseku zbraní, střeliva a munice nejen vydávat, ale také odejmout. Zákon umožňuje několik důvodů odnětí zbrojního průkazu a to je ztráta svéprávnosti, zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti, spolehlivosti.
U zbrojní licence musí být pro její trvání dodrženy důvody, pro které byla vydána či její držitel nesmí zásadním způsobem porušovat ustanovení zákona o zbraních. V opačném případě odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál rozhodne o jeho odnětí.
Před rozhodnutím o zrušení provozu střelnice má provozovatel střelnice možnost, v takzvaném mezistupni v pozastaveném provozu střelnice odstranit nedostatky, na které policisté upozorní. Důvodem může být špatný technický stav, který přímo souvisí se způsobením újmy na životě a zdraví nebo s ohrožením života, zdraví či majetku. Příčinou může být i neustanovení správce střelnice.

Vydaných zbrojních průkazů 6 982
Odnětí zbrojních průkazů 568
Vydaných zbrojních licencí 95
Odnětí zbrojních licencí 6
Vydaných muničních průkazů 65
Vydaných muničních licencí 10
Rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice 6
Rozhodnutí o zrušení provozu střelnice 1
Celkový počet udělených výjimek a povolení na zbraně kat. A, A-I a B 50 632
Vydaných povolení k vystavování zbraní 16
Celkový počet vydaných zbrojních průvodních listů 1 108Důležitou součástí činnosti policistů pro zbraně a bezpečnostní materiál je také kontrolní činnost. Tu vykonávají dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.

Kontrolní činnost podle kontrolního řádu

Počty kontrol – podle kontrolního řádu (zákon o zbraních) 2437
Počty kontrol – podle kontrolního řádu (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 398
Kontrolní činnost nad systémem střelecké přípravy (nadstavbový zákon) 14

U držitelů zbrojních licencí se zaměřují na řádné vedení evidencí zbraní nebo zabezpečení zbraní a střeliva. Policisté provádí také kontrolu střelnic, kde svou pozornost směřují k dodržování provozního řádu či zjišťují, zda provoz střelnice neohrožuje život a zdraví osob. Neopomenutelná je také kontrola průběhu zkoušek odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu.
V rámci využívání oprávnění dle zákona o zbraních kontrolují policisté zejména zabezpečení zbraní kategorie A jejich držitelů, dále dohlížejí na dodržování zákona o zbraních na mysliveckých honech, sportovních akcích, ale i např. na ukázkách historických bitev.
 

Využití oprávnění Policie ČR dle zákona o zbraních

Počty kontrol – mimo kontrolní řád (s využitím oprávnění podle § 75c zákona zbraních) 1980

Na základě této kontrolní činnosti mohou být zjištěny okolnosti, které jsou zákonem o zbraních v § 76 – 76f definovány jako přestupky. V roce 2023 uložili policisté služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v rámci přestupkového řízení pokuty v souhrnné výši 1 437 500,- Kč. Nejčastějšími přestupky méně závažného charakteru byly nedodržené lhůty a u těch závažnějších se jednalo o nezabezpečení zbraní.

Přestupky dle zákona o zbraních a ostatní přestupky

Celkové počty zjištěných přestupků podle zákona o zbraních 2.005
Celkové počty zjištěných přestupků podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem 3
Celkové počty zjištěných přestupků podle nadstavbového zákona 8
Celkový počet případů, které byly předány orgánům činným v trestním řízení 11V rámci zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) měla služba na starosti:

Držitelů registrace k nakládání s bezpečnostním materiálem 1 023
Kusů nebezpečného materiálu 5 211
Systém střelecké přípravy, jehož účelem je zlepšování znalostí, schopností a dovedností osob oprávněných k nakládání se střelnými zbraněmi pro potřeby zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky je definován zákonem č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (nadstavbový zákon) V rámci tohoto zákona měla služba na starosti:  

Držitelů aprobace 1 235
Držitelů akreditace 12
Mezinárodní policejní spolupráce zasahuje prakticky do všech oborů Policie ČR. Výjimkou není ani služba pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Na základě zahraniční žádosti a spolupráce s Interpolem nebo Europolem policisté zjišťují například původ zbraně, která byla v zahraničí užita při trestné činnosti. Díky sofistikovanému systému Centrálního registru zbraní lze dohledat pohyb konkrétní zbraně, která je prodávaná z České republiky do zahraničí. Některé důležité informace, v rámci zjišťování takzvané prodejní cesty, získávají policisté přímo od výrobců.
Pátrání po zbraních v rámci mezinárodní policejní spolupráce může mít jinou příběhovou linii. Zbraň, která je nalezena v zahraničí, je v rámci Schengenského informačního systému označená jako hledaná v rámci České republiky. Jednat se může o zbraň odcizenou, ztracenou nebo o zbraň, u které je třeba nalézt již zmiňovanou prodejní cestu.

Počet případů pátrání po zbraních v rámci mezinárodní policejní spolupráce 72


 

Novinky pro rok 2024

Nový zákon o zbraních

V minulém roce se služba podílela spolu s odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky na přípravě návrhu nového zákona o zbraních. V budoucnosti tak můžeme očekávat v tomto směru určité změny.  

Platební terminály

Novinkou od počátku letošního roku je, že kolkové známky jsou již minulostí a na řadu přišly platební terminály. Plošné rušení „kolků“ jako platební metody již odstartovalo napříč všemi úseky. Do konce roku máte ale možnost uplatnit starší kolkové známky v rámci přechodného období.
Pro žadatele o zbrojní průkazy nebo i pro ty, kteří museli pro placení jiného správního poplatku přinést kolek na odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál platí, že po kolku se již shánět nemusí. Stačí při placení užít pohodlnější platební metodu, a to platbu kartou na platebním terminálu. Zažitým standardem zůstávají běžné platební metody, jako je platba převodem na účet či méně preferovaná možnost placení v hotovosti. kpt. Irena Pilařová
tisková mluvčí PP ČR
14. února 2024

vytisknout  e-mailem