Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Adresa:Znak ŘSZBM.jpg
Policejní prezidium České republiky, ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
poštovní schránka 62, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 834 436
Fax: 974 834 726
E-mail: rszbm@pcr.cz, podatelna Policie ČR: epodatelna.policie@pcr.cz (do předmětu zprávy doplňte ŘSZBM)
Pravidla pro příjem podání

Ředitel: plk. Mgr. Milan Prchal

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu.

Na úseku zbraní a střeliva podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů:
 • Vydává zbrojní průkazy pro fyzické osoby a po uplynutí jejich platnosti vydává nové zbrojní průkazy, uděluje výjimky ze zákazu nabývat do vlastnictví, držet a nosit zbraň kategorie A (zbraň zvláště účinná, samočinná zbraň, zákeřná zbraň, palná zbraň nevyrobená z kovu a střelné nástrahové zařízení a střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně), kontroluje jejich uložení a zabezpečení,
 • uděluje výjimky ze zákazu nabývat do vlastnictví, držet a nosit zbraň kategorie A-I,
 • vydává povolení k nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B (podléhající povolení),
 • organizuje zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu,
 • vydává evropské zbrojní pasy, případně prodlužuje jejich platnost,
 • vydává zbrojní průvodní listy k trvalým vývozům zbraní a střeliva z České republiky, dovozům do České republiky a k tranzitům (dočasným dovozům zbraní nebo střeliva cizinci) územím České republiky – povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zbraní nebo střeliva neobchodního charakteru,
 • vydává povolení k přepravě zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva,
 • kontroluje plnění povinností držitelů všech shora uvedených povolení na úseku zbraní a střeliva a zjištěná porušení řeší v přestupkovém řízení,
 • v odůvodněných případech rozhoduje o zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu,
 • v odůvodněných případech rozhoduje o odnětí zbrojního průkazu, muničního průkazu a zbrojního průvodního listu,
 • zajišťuje dočasné uskladnění zbraní a střeliva všech kategorií, zadržených, zajištěných, odňatých a odevzdaných v souvislosti s trestním, přestupkovým nebo správním řízením, a dále zbraní nalezených či odevzdaných po úmrtí jejich držitele nebo předaných k úřednímu zničení,
 • zajišťuje řádné zabezpečení a pravidelnou údržbu uskladněných zbraní,
 • podílí se na vypořádání zbraní, které se staly majetkem státu,
 • vydává zbrojní licence pro právnické nebo podnikající fyzické osoby k činnostem v  oblasti zbraní a střeliva,
 • vydává muniční průkazy pro fyzické osoby a po uplynutí jejich platnosti vydává nové muniční průkazy,
 • vydává muniční licence pro právnické nebo podnikající fyzické osoby k činnostem v oblasti munice nebo pyrotechnického průzkumu,
 • v odůvodněných případech rozhoduje o odnětí těchto licencí,
 • vykonává kontrolu a oprávnění na úseku zbraní, střeliva, munice u držitelů zbrojních průkazů, muničních průkazů, zbrojních licencí, muničních licencí a zkušebních komisařů a  zjištěná porušení zákona řeší v řízení o přestupku,
 • provádí registrace zbraní kategorie A, A-I-zakázané, B-podléhající povolení a C, C-I-podléhající ohlášení (v případě zbraní kategorie A, A-I, B a C vydává průkazy zbraní),
 • vydává povolení k provozu střelnic na území České republiky a kontroluje jejich provoz,
 • povoluje znehodnocování, ničení a výrobu řezů zbraní a kontroluje dodržování povinností oprávněných osob v souvislosti s touto činnosti,
 • vede informační systémy podle zákona o zbraních,
 • poskytuje údaje o pohybech zbraní v rámci EU,
 • podílí se na pátrání po pohřešovaných zbraních nebo po majitelích zbraní nalezených.
Na úseku nakládání se zbraněmi v případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky podle zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky:
 • Vydává aprobace v systému střelecké přípravy,
 • vede evidenci zbraní, které jsou součástí stanovené zálohy státu,
 • vykonává kontrolu nad dodržováním povinností podle tohoto zákona.
Na úseku výbušnin podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
 • Ve spolupráci s operačními středisky Policie České republiky zajišťuje sledování přeprav výbušnin a informuje Český báňský úřad o zjištěných porušeních stanovených podmínek přepravy,
 • ve spolupráci s orgány státní báňské správy vykonává dohled nad předáváním, nabýváním, dovozem, vývozem nebo tranzitem výbušnin.
Na úseku bezpečnostního materiálu podle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů:
 • Vydává potvrzení o registraci osob oprávněných nakládat s bezpečnostním materiálem,
 • vydává stanoviska k žádostem o vydání koncese k nakládání s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti,
 • vede evidenci registrovaných osob a jimi drženého bezpečnostního materiálu,
 • kontroluje plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona.
Na úseku prekurzorů výbušnin podle zákona č. 225/2022 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů:
 • Společně s Českým báňským úřadem se podílí na plnění úkolů kontaktního místa pro oznamování podezřelých transakcí, významných ztrát nebo krádeží prekurzorů výbušnin.
Struktura služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie České republiky:
Policejní prezidium České republiky
 • ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
 • oddělení metodiky
 • oddělení kontroly
 • oddělení správního řízení
 • oddělení centrálního registru zbraní
Krajské ředitelství policie
 • odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
 • oddělení správního řízení
 • oddělení dohledu a dozoru

vytisknout  e-mailem