Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cyklisté, jste „ohroženou“ skupinou, proto pozor!

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté budou rozdávat prvky zvyšující bezpečnost cyklistů v provozu. 

     S teplým a slunečným obdobím, kdy se cyklisté ve větší míře stávají účastníky silničního provozu, připravili dopravní policisté ve spolupráci s policejními preventisty akce zaměřené na problematiku cyklodopravy. Cyklisté jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu a následky jejich dopravních nehod mohou být tragické. Nejsou totiž chráněni žádnou karosérií, bezpečnostním pásem, nebo airbagem.
 
     Z praxe dopravních policistů vyplývá, že cyklisté nejčastěji podceňují důležitost přilby, náležité výbavy a dostatečné viditelnosti v silničním provozu. Problémy mohou nastat u cyklistů, kteří přeceňují své schopnosti a zručnost. Komplikace pak mohou nastat například při přejezdu kolejí, při jízdě v nejtěsnější blízkosti krajnic, nebo na mokrých dlažebních kostkách. Kolize však nejsou výjimečné ani u cyklistů, kteří převážejí nákup, náklad, další osobu, vedou při jízdě psa a podobně.
 
      Je i mnoho cyklistů, kteří nerespektují zákonem stanovená pravidla. Mezi častá porušení zákona o silničním provozu patří jízda po přechodu pro chodce, nerespektování dopravního značení a světelné signalizace a v neposlední řadě i nepoužití stezky pro cyklisty, či jízdního pruhu pro cyklisty. Mnoho dospělých cyklistů zapomíná i na fakt, že stejně jako pro řidiče motorových vozidel, i pro ně platí v souvislosti s jízdou zákaz požívání alkoholických nápojů.
 
     Pokud připravujete „na dráhu cyklisty“ i své potomky, je vhodné začít již v době, kdy využívají různé tříkolky, koloběžky, či odstrkávadla. Rozhodující v této první fázi je výběr terénu, místa pohybu a neustálý dohled. Dále se pak dítě již v tomto věku učí řádnému používání přilby a nošení vhodného oblečení, které jim zajišťuje viditelnost (reflexní barvy). Následuje výuka správné techniky jízdy – přímý směr, bezpečné brzdění a zastavování. Společně se školní docházkou je pak dítě seznamováno i s pravidly silničního provozu. Je připravováno na osamostatnění - od 10 let může „vyrazit“ samo, proto je nutné zaměřit se na správné reakce při řešení různých dopravních situací. A i v této oblasti platí pro dospělé, že svým ratolestem „jsou příkladem“, proto je nutné se oprostit při výuce špatným návykům.  
 
     Jak je patrné z níže uvedených početních přehledů, v březnu a dubnu se začíná zvyšovat počet dopravních nehod zaviněných cyklisty, proto se dostávají do „hledítka“ policistů. Při právě realizovaných dopravně bezpečnostních akcích budou zmiňovaným účastníkům silničního provozu předávat dopravní policisté společně s policejními preventisty nejenom zkušenosti a rady ohledně bezpečné jízdy, ale „postarají“ se zejména o zvýšení jejich bezpečnosti. V rámci těchto akcí dostanou cyklisté reflexní předměty a odrazky, které na sebe poutají pozornost ostatních řidičů a zajistí tak lepší viditelnost v silničním provozu.
 
Počet dopravních nehod zaviněných cyklisty v přehledu po jednotlivých měsících roků 2011, 2012 a 2013 v rámci Plzeňského kraje:
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rok 2013
1
3
5
10
17
21
28
27
9
6
6
4
Rok 2012
0
1
6
5
22
23
11
20
10
5
4
1
Rok 2011
0
0
6
5
19
19
19
14
14
6
3
3
 Dopravní nehody cyklistů a následky:
 
Celkový počet nehod
Počet nehod cyklistů
Počet usmrcených cyklistů
Počet těžce zraněných
Počet lehce zraněných
Leden–březen       2014
613
15
0
0
0
Rok 2013
3121
137
2
10
124
Rok 2012
3453
108
4
3
99
Rok 2011
3107
108
0
4
101
Zákonná úprava:
     Cyklista je účastníkem provozu na pozemních komunikacích - řidičem, který k provozu využívá nemotorové vozidlo. Mimo základní povinnosti vztahující se na všechny účastníky silničního provozu a řidiče ohledně ohleduplnosti, ukázněnosti a dodržování stanovených pravidel je jízda na jízdním kole upravena v zákoně o silničním provozu v paragrafech 57 a 58.
 
Co by cyklista měl dle uvedeného ustanovení zákona dodržovat, když na své cesty vyjede ?
 
§ 57
            (1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. 
            (2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
            (3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
            (4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.
            (5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.
            (6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
            (7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.
            (8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.
 
§ 58
            (1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. 
            (2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. 
            (3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem2), nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. 
            (4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech. 
            (5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu 2) a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem. 
            (6) K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve výšce 1200 - 1600 mm nad úrovní vozovky. 
 
A jak je to s technickými požadavky na jízdní kola? Tato problematika je stanovena v příloze zákona o schvalování technické způsobilosti vozidel.
 
            1. Jízdní kola musí být vybavena
a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
c) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 g) odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
h) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
 
            2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:
a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,
b) zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
 
            3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 361/2000 Sb.
 
            4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.
 
            5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.
 
            6. Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.
 
            7. Jízdní kola uváděná na trh po 1. lednu 2003, pokud nejsou vybavena podle bodu 2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k provozu na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.
 
            8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1, 2),
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1,
f) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.
            Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.
 
            9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola (tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.
            Vozidla takto definovaná, jejichž šířka přesahuje 1,0 m, musí být vybavena zdvojeným osvětlením podle bodu 1 písmen e) a f) a bodu 2 písmen a) a b), které musí být umístěno symetricky k podélné ose vozidla, v maximální vzdálenosti 0,2 m od podélné roviny vyznačující šířku vozidla. Konstrukční požadavky uvedené v bodech 1 až 8 se na tato vozidla použijí přiměřeně.
            Šířkou pro účely tohoto bodu se rozumí vzdálenost mezi dvěma rovinami rovnoběžnými s podélnou rovinou vozidla a tečnými k vozidlu na obou stranách této roviny. Všechny části vozidla a zvláště všechny pevné části vyčnívající do stran se musí nacházet mezi těmito dvěma rovinami, s výjimkou zpětného zrcátka (zrcátek).
 
     Otázek ohledně bezpečné jízdy na kole je mnoho. Pokud by měla být všechna preventivní doporučení shrnuta na základ a pomineme–li důsledné dodržování zákona, pak by pro každého mělo být ke zvýšení svého bezpečí na kole již samozřejmostí:
  • řádná výbava jízdního kola
  • viditelné oblečení
  • použití cyklistické přilby
  • a zákaz požívání alkoholických nápojů nebo užití návykové látky (během jízdy, bezprostředně po jejich požití, v době, kdy by mohl být pod jejich vlivem).
por. Bc. Jana Tomková
28.dubna 2014
 
 

vytisknout  e-mailem