Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

logo_IOP_EU_text_2

Základní informace o projektu: „Integrované operační středisko -  Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje“

Registrační číslo projektu:      CZ.1.06/3.4.00/11.07583

 

Projekt „Integrované operační středisko -  Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje“ byl připravován v souladu s celkovým záměrem Policie ČR týkajícího se zvýšení efektivity operačního řízení Policie ČR jako jedné ze složek Integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky.

 

Důvodem vzniku projektu tedy byla potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení Policie ČR v rámci IZS. Šlo zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události. Projekt byl zaměřen na pořízení nové technologie pro operační řízení s napojením na střechové řešení - ,,Národní informační systém IZS" umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS. Projekt byl integrální součástí - ,,dílčím projektem" - v rámci nadřazené aktivity (projektu) ,,Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS".

 

Doba realizace projektu -  od 01. 11. 2010 – 30. 11. 2015.

 

Projekt byl spolufinancován ve výši 85 % jeho celkových způsobilých výdajů ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci 11. výzvy Integrovaného operačního programu, Prioritní osy 3Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.4 „Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“, aktivita písm. a) „Vybudování informačního systému operačních středisek IZS“.

Zbývající 15 %-ní část jeho celkových způsobilých výdajů a případné nezpůsobilé výdaje projektu byly financovány z rozpočtu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, což v číslech činí:

 

  • celkový rozpočet projektu:                            28.275.126,-- Kč

  • podíl strukturálních fondů EU:                       21.543.192,92 Kč      

  • podíl KŘP Plzeňského kraje:                          6.731.933,29 Kč      

 

V kvantitativním vyjádření projekt zahrnuje vybudování 1 krajského integrovaného operačního střediska PČR, které je provozováno v rámci územního obvodu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje k zajištění akceschopnosti v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí.

 

Pro zajištění jednotné úrovně poskytované veřejné služby a vzájemné interoperability základních složek IZS byly definovány společné standardy, které vytvořily sdílenou technologii tam, kde jsou procesy všech složek shodné, komunikační platformu tam,  kde jsou vzájemně provázané a shodnou úroveň infrastruktury pro klíčové procesy operačního řízení.

 

Obrázek 1: Struktura projektu IS IZS

Působením integrovaného operačního střediska na KŘP při prevenci a řešení mimořádných událostí v rámci IZS byl dosažen synergický efekt ve vztahu k působení integrovaných operačních středisek ostatních KŘP a Policejního prezidia ČR a integrovaných operačních středisek ostatních základních složek IZS, dále ve vztahu k působení Kontaktních a koordinačních center, Mobilních kontaktních a koordinačních center, pořízených lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel PČR.

 

Jednotlivé cílové skupiny a přínosy projektu:

 

  • veřejnost – z hlediska očekávání občanů je nejvýznamnějším hlediskem zvýšení rychlosti a účinnosti řešení mimořádné události či krizové situace, která působí na občany, ze strany Policie ČR – dochází tak ke zkvalitnění veřejné služby, kterou je Policie ČR povinna zajišťovat,

 

  • policisté – na straně policistů, kteří řeší mimořádné události či krizové situace, dojde k podstatnému zkvalitnění jejich práce, neboť zvýšení účinnosti/efektivity operačního řízení významně zlepší vlastní zásah sil a prostředků, a to i v rámci koordinace zejména s HZS a ZZS,

 

  • stát – pro Českou republiku znamená zefektivnění operačního řízení značný pozitivní dopad z hlediska snížení hrozících rizik či následků mimořádné události do oblastí národního hospodářství (např. průmyslu, obchodu, zemědělství, služeb). Realizací projektu dojde ke snížení, příp. minimalizaci, finančních ztrát v dané oblasti v souvislosti se zvýšením rychlosti reakce a opatření přijatých při řešení mimořádných událostí,

 

  • složky IZS – zvýšení koordinace KŘP v rámci IZS, zvýšení efektivity působení složek IZS při společném zásahu.

 

Cíle projektu v oblasti operačního řízení

 

Naplnění hlavního cíle veřejného zájmu – Zlepšit poskytování pomoci občanům – je zásadně odvislé od splnění procesního cíle Zvýšit účinnost operačního řízení, které je determinováno třemi dílčími cíli - Zvýšit účinnost nasazování SaP, Zvýšit přehled o operační situaci a Zkrátit přepravní časy SaP.

 

Podpůrný cíl v zákaznické perspektivě - Zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události – je podmíněn dosažením procesního cíle Zajistit interoperabilitu na úrovni krajů. Každému procesnímu cíli odpovídá právě jeden cíl z perspektivy infrastruktury.

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem