Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Pozvání k návštěvě ČR

Od 1. října 2020 Ředitelství služby cizinecké policie spouští na Portálu veřejné správy internetovou aplikaci e-Pozvání.

Smyslem této aplikace je především minimalizovat potřebu veřejnosti navštěvovat úřadovny Policie České republiky. Pokud ovšem nemáte možnost vyplnit formulář elektronicky, i nadále zůstává možnost ručního vyplnění papírového formuláře Pozvání. Pozvání i nadále ověřují odbory cizinecké policie krajských ředitelství Policie České republiky (OCP KŘP).

K ověření Pozvání je místně příslušný

 • kterýkoli OCP KŘP, pokud je zvoucí osobou občan České republiky (ČR) nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, 
 • OCP KŘP podle místa hlášeného pobytu cizince na území ČR, pokud je zvoucí osobou cizinec

Prokázání totožnosti a vyplnění tiskopisu Pozvání:

Zvoucí fyzickou osobou může být cizinec, který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území, povolení k přechodnému pobytu na území nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území, a dále státní občan České republiky, který je na území přihlášen k trvalému pobytu.

1. zvoucí fyzická osoba, je-li občanem ČR nebo cizincem s povolením k pobytu nad 90 dnů, prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu (pasu) nebo dokladu vydaným ČR s povolením k tomuto pobytu; ve formuláři Pozvání uvede své jméno, příjmení, rodné číslo, den, měsíc a rok narození a místo pobytu na území ČR, 
2. zvoucí právnická osoba ve formuláři Pozvání uvede název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, tiskopis opatří razítkem právnické osoby, jménem, příjmením a podpisem osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (statutární orgán).

Zvoucí osoba ve formuláři Pozvání dále uvede údaje o zvaném cizinci v rozsahu jméno, příjmení, příp. další jména, den, měsíc a rok narození, státní příslušnost, bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu, účel cesty a dobu, na kterou cizince zve na území ČR. V rubrice “Zve do České republiky“ vyplní počet dnů, na které je cizinec zván a pro které jsou zajištěny prostředky k pobytu (doba pobytu zvaného cizince na území ČR); rubrika „Od … Do …“ je předpokládané časové období vstupu zvaného cizince na území ČR. 

Rozsah převzatých závazků:

Je-li Pozvání ověřováno pro potřeby udělení jednotného schengenského víza k pobytu do 90 dnů, může podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), zvoucí osoba převzít jako závazek

 • veškeré finanční náklady související s pobytem zvaného cizince, nebo
 • finanční náklady související pouze s ubytováním zvaného cizince.

Na požádání OCP KŘP je zvoucí osoba povinna prokázat schopnost splnění závazku vyznačeného v tiskopisu Pozvání tím, že disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince v rozsahu stanovém v § 13 zákona č. 326/1999 Sb., k zajištění prostředků k pobytu na území ČR a to:

1. předložením peněžních prostředků alespoň ve výši

 • 0,5násobku částky existenčního minima na 1 den pobytu (u osoby činí částka existenčního minima 3.130 Kč měsíčně) stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, jestliže tento pobyt nemá přesáhnout dobu 30 dnů,
 • 15násobku částky existenčního minima, jestliže má tento pobyt přesáhnout 30 dnů s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima,
 • 50násobku existenčního minima, jestliže se jedná o pobyt za účelem podnikání, který má vcelku přesáhnout 90 dnů, nebo

2. předložením dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem cizince nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně.

Schopnosti splnit závazek vyznačený v tiskopisu Pozvání, jedná-li se o zajištění prostředků k pobytu na území přesahující dobu 3 měsíců se prokazuje:
1. výpisem z účtu vedeného v bance znějící na jméno cizince, z něhož vyplývá schopnost disponovat peněžními prostředky, nebo
2. jiným dokladem o finančním zajištění, z něhož vyplývá, že cizinec může disponovat peněžními prostředky nebo má zajištěnou úhradu nákladu spojených s jeho pobytem na území,nebo
3. platnou mezinárodně uznávanou platební kartou, k níž je na požádání cizinec povinen předložit výpis z účtu vedeného v bance, z něhož vyplývá, že může disponovat peněžními prostředky.

Jestliže zvoucí osoba na požádání OCP KŘP neprokáže schopnost splnit převzaté závazky, OCP KŘP ověření Pozvání odepře.

Uzavření cestovního zdravotního pojištění:  

1. pokud doba pobytu na území ČR nepřesáhne 90 dnů,  

 • žadatelé o vydání schengenského víza v zásadě uzavírají cestovní zdravotní pojištění v zemi svého pobytu, pokud to není možné, uzavřou pojištění v jakékoli jiné zemi; cestovní zdravotní pojištění musí být platné na území členských států Evropské unie a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu nebo průjezdu žadatele;
 • cizinci uzavřou cestovní zdravotní pojištění pokrývající veškeré náklady, které by mohly nastat během jejich pobytu nebo pobytů na území členských států Evropské unie v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím,
 • minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR.

2. pokud doba pobytu na území ČR přesáhne 90 dnů 

 • dokladem o uzavření cestovního zdravotního pojištění při žádosti o udělení dlouhodobého  víza  je  doklad,  kterým  cizinec  prokazuje  pojištění  kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území ČR v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem, nebo v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt,
 • výše  sjednaného  limitu  pojistného  plnění na jednu  pojistnou událost činí  nejméně 400 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

Prokázání schopnosti splnění závazku nezbavuje zvoucí osobu povinnosti uhradit případné náklady v rozsahu závazku přijatého ve formuláři  Pozvání v jejich skutečné výši, jak stanoví § 180 odst. 6 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb.

Ověření tiskopisu Pozvání

OCP KŘP ověří tiskopis Pozvání do 7 pracovních dnů ode dne podání vyplněného tiskopisu Pozvání k jeho ověření. Za ověření jednoho tiskopisu Pozvání zaplatí zvoucí osoba správní poplatek ve výši 300 Kč v kolkových známkách.


Zvoucí fyzická osoba je povinna se dostavit na OCP KŘP, a to 7. pracovní den ode dne podání vyplněného tiskopisu Pozvání k jeho vyzvednutí (po dohodě s OCP KŘP lze vyzvednout i dříve). Obdobná povinnost platí i pro zástupce zvoucí právnické osoby.


Informaci o době platnosti ověřeného tiskopisu Pozvání získá zvoucí osoba na pracovišti OCP KŘP.

vytisknout  e-mailem