Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archiv Policie České republiky

Adresa: Policejní prezidium ČR, poštovní přihrádka 62/BA, 170 89 Praha 7, poštovní přihrádka 62/K-SOU
Telefon: 974 804 302
Elektronická adresa podatelny Policie ČR: epodatelna.policie@pcr.cz (do předmětu zprávy doplňte označení útvaru, pro něhož je podání určeno) https://www.policie.cz/clanek/pravidla-pro-prijem-podani.aspx
vedoucí oddělení: Mgr. Dana Kirthová 

Archiv Policie České republiky:
 • je součástí Policejního prezidia České republiky (dále jen „prezidium“),
 • Archiv Policie České republiky (dále jen „archiv“) byl zřízen k zajištění jednotnosti výkonu spisové služby   archivnictví v Policii České republiky (dále jen „policie“), možnosti zařazovat do skartačního řízení i dokumenty bez zrušeného stupně utajení a možnosti vytvářet již od počátku jednotný archivní fond policie,
 • zřízení archivu umožňuje ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • plní úkoly elektronické podatelny Policie České republiky zřízené na základě zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
Archiv v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.:
 • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u útvarů policie, a to i u těch, u nichž dosud nebyl zrušen stupeň utajení,
 • jednotně metodicky usměrňuje a kontroluje výkon spisové služby u policie,
 • zabezpečuje vytváření jednotného archivního fondu policie,
 • zajišťuje ukládání archiválií vzniklých z činnosti policie,
 • vede evidenci archiválií policie,
 • zajišťuje pořádání archiválií,
 • zpřístupňuje archiválie policie badatelům (vzhledem k tomu, že jsou ukládány archiválie vzniklé u policie od roku 1990, je možnost nahlížet do archiválií omezena – viz § 37 zákona č. 499/2004 Sb.)
 • zabezpečuje nahlédací agendu.
Archiv byl zanesen do číselníků archivů, správních archivů a kulturně vědeckých institucí, kde dostal č. 700000060.
Depoty pro uložení archiválií jsou umístěny v objektu Zařízení služeb Ministerstva vnitra ve Svojšicích u Kolína.
 
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
V současné době Archiv Policie České republiky nezpřístupňuje archiválie v souladu s § 37 zákona č. 499/2004 Sb.

vytisknout  e-mailem