Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Adresa: Policejní prezidium ČR ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pošt. schránka 62, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 834 436
Fax: 974 834 726
E-mail: rszbm@pcr.cz
Ředitel: vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Bambas


Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Na úseku zbraní a střeliva podle zákona č. 119/2002 Sb., (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů:
 • Vydává zbrojní průkazy pro fyzické osoby na dobu 5 let a po uplynutí jejich platnosti vydává nové zbrojní průkazy.
 • Uděluje výjimky ze zákazu nabývat do vlastnictví držet a nosit zbraň kategorie A - zakázaná zbraň, zakázané střelivo, zakázaný doplněk zbraně, kontroluje jejich uložení a zabezpečení.
 • Vydává povolení k nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B - podléhající povolení.
 • Organizuje zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu.
 • Vydává Evropský zbrojní pas pro držitele zbrojních průkazů.
 • Vydává povolení k trvalým neobchodním vývozům, dovozům, k tranzitům zbraní a střeliva územím ČR a dále k dočasným dovozům zbraní a střeliva cizincům.
 •  Vydává povolení k přepravě zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva.
 • Kontroluje dodržování povinností držitelů všech těchto povolení na úseku zbraní a střeliva.
 • V rámci dohledu provádí zadržení zbraně, střeliva a dokladů při porušení zákona.
 • V odůvodněných případech provádí zajištění zbraně, střeliva a dokladů, jako předběžné opatření k jejich odnětí nebo vrácení.
 • V odůvodněných případech provádí odnětí zbraní, střeliva a dokladů.
 • Provádí dočasné uskladnění zbraní a střeliva zadržených, zajištěných, odňatých a odevzdaných všech kategorií z řízení trestního, přestupkového nebo o správním deliktu a zbraní oznámených občany jako nález a z odúmrtí, zabezpečuje je proti odcizení (ztrátě) a vede jejich evidenci (změna oproti jiným věcem).
 •  Provádí vypořádání zbraní, které se staly majetkem státu.
 • Vydává zbrojní licence k činnostem se zbraněmi a střelivem pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající včetně k provádění pyrotechnického průzkumu.
 • Rozhoduje v odůvodněných případech o odnětí těchto licencí.
 • Provádí kontrolu plnění povinností nebo dodržování zákazů formou dozoru u těchto subjektů a řeší případná porušení zákona v řízení o správním deliktu.
 • Sleduje převody vlastnictví zbraní a registruje všechny zbraně kategorie A-zakázané, B-podléhající povolení a C-podléhající ohlášení.
 • Vydává povolení k provozu střelnic na území ČR a kontroluje jejich provoz.
 • Povoluje znehodnocování a ničení zbraní podle zákona.
 • Vede celostátní informační systémy podle § 71 zákona o zbraních, zejména informační systém držitelů zbraní D-ZBRANĚ a systém odcizených, ztracených a nalezených zbraní.
 • Poskytuje údaje o pohybech zbraní v rámci EU podle Směrnic EU.
 
Na úseku výbušnin podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění: 
 • Ve spolupráci s operačními středisky Policie ČR zajišťuje sledování přeprav výbušnin a poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu výbušnin na území České republiky,
 • informuje Český báňský úřad o zjištěných porušeních stanovených podmínek přepravy,
 • ve spolupráci s orgány státní báňské správy vykonává dohled nad předáváním, nabýváním, dovozem, vývozem nebo tranzitem výbušnin.

Na úseku bezpečnostního materiálu podle zákona č. 310/2006 Sb., zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění pozdějších předpisů:
 • Vydává potvrzení o registraci osob oprávněných nakládat s bezpečnostním materiálem mimo podnikatelskou činnost.
 • Vydává stanoviska k žádostem o vydání koncese k nakládání s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti.
 • Vede evidenci držitelů koncese k nakládání s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti.
 • Kontroluje plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona.

Na úseku přestupkového řízení podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:
 • Projednává přestupky na úseku zbraní a střeliva a bezpečnostního materiálu v blokovém řízení.
 
Struktura služby pro zbraně a bezpečnostní materiál:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie
 • odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
 
Policejní prezidium ČR
 • ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
 • oddělení řízení výkonu služby
 • oddělení státní kontroly
 • oddělení správního řízení
 • oddělení evidencí a informatiky

 

vytisknout  e-mailem