Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Zákrok v Teplicích 

Dotaz:

 1. Jaký je průměr nejvyššího dosaženého vzdělání, průměrná praxe a věk policejních příslušníků pčR Teplice?
 2. Jaký je celkový počet policejních zaměstnanců PÖR Teplice?
 3. Jaké bylo nejvyšší dosažené vzdělání a dosažená praxe policistů, kteří přímo zasahovali a zatýkali občana Stanislava Tomáše dne 19. 6. 2021 na ulici Dukelská v Teplicích?
 4. Jaký je počet proškolených policistů PČR Teplice za období posledních dvou let, z celkového počtu policistů v oblastech: lidských a občanských práv, praktické a teoretické školení v úkonech jako je proces při zatýkání a použití donucovacích prostředků, školení v tématech zločinů z nenávisti, zatýkání drogově závislých či v obdobné problematice, problematice etnických menšin s orientací na anticiganismus u PÓR? Problematice sexuálních menšin s orientací na homofobií u PÓR?
 5. Jaká konkrétní a preventivní antidiskriminační opatření a nástroje na snižování míry předsudků policistů PÖR Teplice přijala a implementuje je ve své praxi?
 6. Jaká konkrétní školení v posledních dvou letech absolvovali zasahující policisté dne 19. 6. 2021 na ulici Dukelská při zatýkání Stanislava Tomáše? Zejména ve výše uvedených oblastech (ad3).
 7. Kolikrát se individuálně rozhodli policisté PÖR Teplice, že použijí při zásahu a zatýkání policejní kameru připevněnou na policejní uniformě v posledních dvou letech z celkového  počtu zásahů?
 8. Jaký je počet policistů z celkového počtu policistů PÖR Teplice, kteří se rozhodli pro použití policejní kamery na své policejní uniformě při zásazích za poslední dva roky.
 9. Použili policejní kameru a pořídili videozáznam zasahující policisté dne 19. 6. 2021 při zatýkání Stanislava Tomáše na ulici Dukelská v Teplicích? Kolikrát se zasahující policisté, kteří zatýkali Stanislava Tomáše dne 19. 6. 2021 v posledních dvou letech rozhodli pro její použití?
 10. Kde konkrétně má PÖR Teplice umístěné kamery na území Teplic? Vyhodnotila tyto lokality/místa PÖR Teplice jako místa se zvýšenou kriminalitou?
 11. Jaký je obecný průměr kriminality v oblasti ulice Dukelská v Teplicích ve srovnání s jinými místy v Teplicích, kde jsou umístěny policejní kamery?
 12. Je nebo byla na ulici Dukelská nebo v její dobře viditelné a dostupné vzdálenosti umístěná policejní kamera? Kdy byla kamera instalována nebo odinstalována policejní kamera, pokud v místě někdy byla?
 13. Jaká jsou objektivní kritéria PÖR Teplice pro instalaci policejních kamer na území Teplic, pokud objektivní kritéria pro vyhodnocení existují?
 14. Platí uvedená objektivní kritéria, pokud existují pro umístění policejní kamery v dostupné a viditelné vzdálenosti Dukelská v Teplicích? (ad 13)
 15. Jak a v jakém rozsahu je zajišťována personální, finanční, supervizní a psychologická podpora policistům PÖR Teplice s ohledem na jejich skutečné potřeby?
 16. Která povinná školení musí policista absolvovat a s jakou časovou dotací zajeden rok?

Odpověď:

Ad 1) Ke dni 1. 7. 2021 bylo na Územním odboru Teplice (dále jen „ÚO Teplice”) služebně zařazeno 206 policistů s maturitním vzděláním, 8 policistů s vyšším odborným, 77 policistů s bakalářským vzděláním a 49 policistů s magisterským vzděláním. Průměrná doba služby policistů služebně zařazených na ILJO Teplice je 14,5 roku a průměrný věk policistů je 38 let.

Ad 2) Ke dni 1. 7. 2021 byl plánovaný počet policistů na ILJO Teplice 392 a skutečný 340, plánovaný počet občanských zaměstnanců pak 25 a skutečný také 25.

Ad 3) Ulice Dukelská se na území města Teplice nenachází.

Ad 4) Každý nově přijatý policista musí absolvovat základní odbornou přípravu. Absolvent základní odborné přípravy získá základní kompetence k výkonu policejních činností ve smyslu zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Během základní odborné přípravy jsou policisté, v souladu se Vzdělávacím programem Základní odborné přípravy, vzděláváni mimo jiné i v oblastech — komunikační dovednosti, sociální kpmpetence, realizace osobního potencionálu a zapojení do společnosti, etika policejní práce, chování k občanům. Součástí výuky je i příprava k použití donucovacích prostředků. V období posledních dvou let absolvovalo základní odbornou přípravu 31 policistů služebně zařazených na (JO Teplice.

Ad 5) Dodržování Etického kodexu Policie ČR, plnění úkolů vyplývajících z postavení a činnosti Policie ČR.

     Ad 6) Viz odpověď ad 3)

Ad 7) Policií České republiky není statisticky sledováno ani evidováno.

Ad 8) Viz odpověď ad 7)

Ad 9) Viz odpověď ad 3) a ad7)

Ad 10) ILJO Teplice nevlastní žádný kamerový systém pro monitoring veřejného pořádku a není ani vlastníkem městského kamerového systému na území města Teplice.

Ad 11) Viz odpověď ad 3)

Ad 12) Viz odpověď ad 3) Ad 13) Viz odpověď ad 10)

Ad 14) Viz odpověď ad 3)

Ad 15) Psychologická péče je policistům poskytována v souladu s Pokynem policejního prezidenta č. 231/2016, o psychologických službách.

Ad 16) Příslušník Policie České republiky je povinen v souladu s S 45 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů prohlubovat svoji odbornost a udržovat si svoji fyzickou zdatnost potřebnou pro zastávané služební místo a podrobovat se jejímu ověřování služebním funkcionářem. Provádění služební přípravy příslušníků Policie České republiky je upraveno Závazným pokynem policejního prezidenta č. 4/2009. Služební příprava je rozlišována obsahově podle rozsahu oprávnění a povinností policisty vyplývajících obecně ze služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru, podle profilových činností jednotlivých služeb Policie České republiky nebo podle rozsahu oprávnění a povinností policisty vyplývajících z konkrétních služebních činností. Služební příprava obsahuje výcvik profesní manipulace a použití zbraně, výcvik v používání donucovacích prostředků, taktickou přípravu, kondiční přípravu, další druhy služební přípravy podle potřeb jednotlivých útvarů policie. Pro potřeby služební přípravy jsou policisté zařazeni na základě specifikace policejních činností do jednotlivých skupin služební přípravy. Základním kritériem pro zařazení policisty do příslušné skupiny služební přípravy je převažující charakter činnosti policisty při plnění služebních úkolů. Pro jednotlivé skupiny služební přípravy je stanoven povinný nebo doporučený počet výcvikových dnů a minimální počty jednotlivých zaměstnání na jeden kalendářní rok. Policisté ve skupině jedna provádějí služební přípravu v optimálním rozsahu 360 hodin. Ostré střelby ze služební pistole provádějí minimálně 12x za rok. Nácvik používání donucovacích prostředků a nácvik taktických dovedností provádějí minimálně 36x za rok. Kondiční přípravu provádějí v rámci časové dotace pro zajištění výcviku. Policisté zařazeni ve skupině 2 provádějí služební přípravu v optimálním rozsahu 120 hodin. Ostré střelby ze služební pistole provádějí minimálně 8x za rok. Nácvik používání donucovacích prostředků a nácvik základních taktických dovedností provádějí minimálně 8x za rok. Kondiční přípravu mohou provádět v rámci časové dotace pro zajištění výcviku. Policisté zařazeni ve skupině 3 provádějí služební přípravu v optimálním rozsahu 60 hodin. Ostré střelby ze služební pistole provádějí minimálně 4x za rok. Nácvik taktických dovedností a profesní manipulace se zbraní provádějí minimálně 4x za rok. Kondiční přípravu mohou provádět v  rámci časové dotace pro zajištění výcviku. Policisté zařazení ve skupině 4 provádějí služební přípravu v optimálním rozsahu 15 hodin. Ostré střelby ze služební pistole provádějí minimálně 1x za rok. Nácvik taktických dovedností a profesní manipulace se zbraní provádějí minimálně 1x za rok.

Příslušníci Policie České republiky, kteří mají přístup k utajovaným informacím, jsou jednou ročně proškoleni z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných skutečností v souladu se zákonem č. 412/2002 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Jednou za kalendářní rok příslušníci Policie České republiky zařazeni ve výkonu služby přímé bezpečnostní povahy z důvodu zvýšeného rizika nebezpečí vzniku pracovního úrazu se opakovaně školí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a prevence rizik.


28. 7. 2021

vytisknout  e-mailem