Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotazy ze dne 8. a 9. 8. 2017

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené dne 8. 8. 2017 a následné žádosti doručené dne 9. 8. 2017 byla z důvodu věcné a časové souvislosti sloučena a k jednotlivým otázkám, bylo sděleno následující:

I.    K žádosti o informace ze dne 8. 8. 2017:

1.1-zda byly, ze strany Policejního orgánu, PČR KŘP KHK, zaznamenáno- prověřováno , že ze strany Policie ČR, nedošlo k rozkrytí , trestné činnosti , soudního exekutora XY, Exekuční úřad Jičin, který zneužil moci úřední –do současné doby, kdy dne 11.6.2004, zahájil, exekuční řízení, proti osobě, XY, bez zákonného oprávnění ke dni 11.6.2004 a to bez vykonatelného titulu , usnesení XXX ze dne 11.6.2004, opatřeného doložkou právní moci a vykonatelnosti.
Kde k prokázání , této nezákonné činnosti, postačí, veřejná listina, usnesení Okresního soudu v Semilech čj. XXX ze dne 11.6.2004, kde tato listina, ze zákonů české republiky a EU, prokazuje, že soudní exekutor XY, neměl ke dni 11.6. 2004, zákonné oprávnění, zahájit a činit exekuční řízení k omezení občana XY, kdy neměl v držení vykonatelný titul ke dni 11.6.2004, opatřená doložkou právní moci a vykonatelnosti,- kde vyznačení právní moci a vykonatelnosti na rozhodnutí XXX ze dne 11.6.2003 je zákonným předpokladem vykonatelnosti. Kdy exekuci nelze vykonat dříve, r. 2004, než má soudní exekutor XY, v tomto usnesení
Usnesení:
Číslo: XXX, vydal: OS Semily, vydáno: 11. 6. 2004, právní moc: 27. 9. 2005,
opravné: Ne, zrušené: Ne
Kde po vynesení usnesení čj. XXX ze dne 11.6.2004, u Okresního soudu v Semilech se totiž stalo to že se žalovaný s odvolal a v takovém případě dokument, který ode dne 11.6.2004, používala nezákonně úřední osoba XY, byl nepravomocný, Kde teprve na základě odvolacího soudu, mohlo usnesení čj. XXX ze dne 11.6.2004 , nabylo právní
moci.

Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.

1.2-zda byly, ze strany Policejního orgánu, PČR KŘP KHK, zaznamenáno- prověřováno , že ze strany Policie ČR, nedošlo k rozkrytí , trestné činnosti , soudního exekutora XY, Exekuční úřad Jičin, který zneužil moci úřední –do současné doby, kdy před dnem 11.6.2004 a následně, neoprávněně v rozporu se zákony České republiky a EU, získával osobní údaje o osobě a majetku( autech, bankovních účtech) občana , XY. Při porušení zákona o ochraně osobních údajů, bez zákonného oprávnění dříve ke dni 11.6.2004 a to bez zákonného oprávnění a to vyznačeného, vykonatelného titulu na usnesení OS SM čj. XXX ze dne 11.6.2004, opatřeného doložkou právní moci a vykonatelnosti.( a to i na exekučním příkaze) Stejně tak nemůžete změnit údaje v občanském průkazu po svém rozvodu, do chvíle než bude na rozsudku o rozvodu manželství skutečně vyznačena právní moc a vykonatelnost, nabude právní moci.
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.

1.3- zda si úřední osoby činné u PČR KŘP KHK, uvědomují, že Policejní orgán, nese plnou odpovědnost, za vedení- nevedení, trestního řízení, -prověřování, proti pachateli závažné trestné činnosti, úřední osobě XY, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jičín.
Odpověď: V tomto bodě se nejedná se o žádost o informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Podle tohoto ustanovení se informací rozumí „jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Informace o tom, zda si určití policisté byli nebo nebyli v určitou dobu něčeho vědomi nelze podřadit pod pojem „informace“ podle zákona č. 106/1999 Sb. a není ani reálné toto zjišťovat.

1.4- žádost o poskytnutí , informace od vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK , zda byly ze strany Policie ČR, učiněny úkony trestního řízení , proti pachateli trestné činnosti, XY soudní exekutor , Exekutorský úřad Jičín. Kde nezákonná činnost, této úřední osoby, důvodně nasvědčuje tomu , že ode dne 11.6.2004, došlo ke spáchání trestné činnosti.
Odpověď: Ve věci oznamovatele XY nebylo na základě jeho písemného podání zjištěno spáchání žádného trestného činu, a proto ve věci nebyly zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu a činěny další úkony trestního řízení.

1.5- který státní zástupce, dozoroval s uvedením titulu, jména příjmení, pracovní zařazení, u PČR KŘP KHK ,prověřovanou trestnou činnost, soudního exekutora XY, Exekutorského úřadu Jičín. Na základě, převzatého trestního oznámení od Policejního prezídia v Praze.
Odpověď: Oznámení na XY převzaté od Policejního prezidia ČR bylo vyhodnoceno jako stížnost na činnost uvedeného soudního exekutora, jejíž řešení je v kompetenci Krajského státního zastupitelství, a jako taková byla Krajskému státnímu zastupitelství předána. Nebyla tedy Policií ČR řešena a tedy ani dozorována ze strany státního zástupce.

1.6- zda byl, ze strany vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP LK, dán pokyn, neprověřovat oznámenou trestnou činnost, podle zákona č. 141/1961Sb. Trestního řádu na úřední osobu XY, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jičín, při porušení služebního zákona.ode dne 11.6.2004, kdy ze zákonů České republiky a EU, nebyl oprávněn vést a omezit občana, XY, exekučním řízením.
Odpověď: Ne.

1.7- zda byla ze strany vedoucích , pracovníků činných u PČR KŘP KHK, učiněna kontrola, s uvedením dne, měsíce, roku a uvedení úřední osoby, která tuto kontrolu, prováděla, zda jsou odesílané písemnosti z tohoto státního orgánu, vyplňovány a to i pro občany. Červené obálky v části poučení. O údaj o odesilateli a doručované, písemnosti, č.j.
Odpověď: Vedoucí pracovníci standardně neprovádějí kontrolu vyplňování odesílaných obálek. Problematika odesílání písemností spadá do kompetence administrativních a spisových pracovníků podatelny.

1.8- jaká opatření byla ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP KHK ,učiněna ve věci, trestné činnosti, od 11.6.2004, úřední osoby, soudního exekutora XY, Exekutorský úřad Jičín, při zneužití moci úřední k vlastnímu obohacení. A obohacení jiného .
Odpověď:  Žádná trestná činnost v této věci nebyla prokázána. Vedoucí pracovník KŘP KHK postoupil v dané věci oznámení zaslané z Policejního prezidia ČR, které bylo vyhodnoceno jako stížnost na činnost soudního exekutora, na Krajské státní zastupitelství. Jiná opatření ze strany vedoucích pracovníků KŘP KHK nebyla činěna.

1.9-Jaká opatření byla, ze strany vedoucích pracovníků, Policie ČR, KHK učiněna ze zákona k odstranění, nesprávných úředních postupů, nezákonné manipulace se spisy , listinami a důkazy, při porušení čl. 36 odst. 1 listiny základních práv a svobod, a to rovnosti účastníka řízení-oznamovatelů-poškozených, aby nedocházelo k nadržování, pachatelům, závažné trestné činnosti , při zneužití moci úřední , nevyjímaje úřední osobu, XY, soudního
exekutora.

Odpověď: PČR postupuje v souladu s trestním řádem pod dozorem státního zastupitelství a příslušných vedoucích policistů (na úrovni vedoucích oddělení), kteří provádějí průběžnou kontrolu, zda policisté v rámci trestního řízení postupují v souladu se zákony a interními akty řízení. Vedoucí pracovníci KŘP KHK v této věci nečinili žádná opatření.

1.10- Zda si vedoucí pracovníci PČR KŘP KHK, uvědomují, že při požadování , úhrady , za poskytnuté informace, se jedná o správní řízení a to i s vydáním, rozhodnutí s výrokem, odůvodněním a poučením, opatřené otiskem razítka a podpisem, osoby která tuto listinu vydala. 
Odpověď: V tomto bodě se nejedná se o žádost o informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (viz výše odpověď na otázku č. 1.3). Informace o tom, zda si určití pracovníci jsou či nejsou něčeho vědomi nelze podřadit pod pojem „informace“ podle zákona č. 106/1999 Sb. Na žádosti o názor se zákon č. 106/1999 Sb. nevztahuje (viz jeho § 2 odst. 4).
K otázce výzvy k uhrazení nákladů v souvislosti s poskytováním informací nicméně uvádíme, že její úprava je stanovena v § 17 zákona č. 106/1999 Sb. Výzva podle tohoto ustanovení není správním rozhodnutím a nemusí tedy obsahovat všechny náležitosti správního rozhodnutí.

1.11- Která úřední osoba, uvedení hodnosti, titulu, jména příjmení, činná u Policie ČR , je ze zákonů ČR a EU, odpovědna u PČR KŘP KHK, je odpovědna za to, že oznámení- trestní oznámení, občanů , přijatá na tuto součást, Policie ČR, jsou řádně, prověřována v souladu se zákonem č.141/1961Sb. Trestního řádu a ukončena usnesením, kde je v odůvodnění uvedeno, na základě kterých důkazů, bylo rozhodnuto ve výroku, tohoto usnesení.
Odpověď: Za trestní řádný průběh trestního řízení odpovídají policisté zařazení na službě kriminální policie a vyšetřování. Místní a věcná příslušnost policejního orgánu je stanovena Závazným pokynem policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení.

Otázka č. 1.11 nesprávně předjímá, že ke každému trestnímu oznámení musí být zahájeny úkony trestního řízení, resp. že věc musí být ukončena usnesením obsahujícím výrok a odůvodnění. Tento předpoklad neodpovídá zákonné úpravě trestního řízení. V případě, že ze zjištěných poznatků nevyplývá podezření ze spáchání žádného trestného činu, úkony trestního řízení se nezahajují a v takovém případě se usnesení nevydává.
    
1.12- Zda bylo na součásti Policie ČR, PČR KŘP KHK, ze strany , vedoucích pracovníků činných u tohoto státního orgánu, zaznamenáno , přijetí postoupeného trestního oznámení od Policejního prezídia ČR, k prověření ve věci , oznámené trestné činnosti soudního exekutora, XY, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jičín.

Odpověď: Ano, viz výše odpověď na otázku č. 1.5.

II.    K žádosti o informace ze dne 9. 8. 2017:

1.1- Který policista uvedení, hodnosti, titulu, jména , příjmení, posuzoval u PČR KŘP KHK ,oznámenou trestnou činnost, na úřední osobu XY, soudní exekutor, Exekuční úřad Jičín. Že se nejedná o podezření z trestné činnosti ani trestnou činnost. S uvedením čísla jednacího vedeného spisu u PČR KŘP KHK.

Odpověď: Zpracovatelem byl tehdejší vedoucí oddělení hospodářské kriminality Jičín, hodnost nadporučík, titul Bc., služební číslo XXX. Věc byla šetřena pod č.j. XXX.

1.2- Který zákon, uvedení, článku , sbírky, umožňoval zahájení exekučního řízení , proti osobě XY, dne 11.6.2003 soudnímu exekutorovi  XY, soudní exekutor, Jičín v řízení pod EX XXX v České republice a EU, zahájit exekuční řízení, bez zákonného oprávnění- vykonatelného titulu ke dni 11.6.2004 , usnesení čj. XXX ze dne 11.6.2003, opatřeného doložkou právní moci a vykonatelnosti.
Odpověď: Tato otázka je mimo působnost Policie ČR. Policie ČR neposkytuje právní poradenství.

1.3- Zda byly policisté, činní u Policie ČR, KŘP KHK, proškolení- právně vzděláni, jaké právní účinky v české republice a EU, má nepravomocné rozhodnutí Okresního soudu v Semilech, ke dni 11.6.2003, usnesení pod čj. XXX ze dne 11.6. 2004, kde vyznačení právní moci , ke dni zahájení exekučního řízení, soudním exekutorem XY, je předpokladem zákonné vykonatelnosti.
Odpověď: Všichni policisté absolvují základní odbornou přípravu, v rámci níž jsou školení v oblasti teorie práva, včetně účinků rozhodnutí.

1.4- Zda úřední osoby činné u Policie ČR, KŘP KHK, XY, zjistila, že by měl , soudní exekutor, XY, ke dni 11.6.2004, kdy zahájil nezákonně exekuční řízení pod čj. EX XXX, proti občanovi XY, v souladu se zněním zákonů k r. 2004, usnesení okresního soudu v Semilech, s vyznačením právní moci a vykonatelnosti k zahájení exekučního řízení pod čj. XXX ze dne 11.6.2004.
Odpověď: XY je ředitelkou kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Z titulu této pozice zastřešuje poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na základě vyjádření věcně a místně příslušných organizačních článků; do trestního řízení nezasahuje. 

1.5- Zda si byly, policisté činní u Policie ČR, a vedoucí pracovníci vědomi u PČR KŘP KHK vědomi, že v souladu se zákony České republiky a EU,že exekuční řízení nelze zahájit dříve, než měl doložku právní moci a vykonatelnosti, na veřejné listině usnesení čj. XXX ze dne 11.2004, než byla vyznačena doložka právní moci a vykonatelnosti vyznačena na této listině.
Odpověď: Nejedná se o dotaz na informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Podle tohoto ustanovení se Informací rozumí „jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Informace o tom, zda si určití policisté byli nebo nebyli v určitou dobu něčeho vědomi nelze podřadit pod pojem „informace“ podle zákona č. 106/1999 Sb. 

1.6- Zda byla, ze strany policistů činných u Policie ČR, KŘP KHK, vyhodnocována , listina – veřejná listina čj. XXX ze dne 11.6.2003, ze spisu soudního exekutora XY, čj. XXX, že tato listina, založena jako č.l. 2 , neměla ke dni 11.6.2004, vyznačenou doložku právní moci a vykonatelnosti, kde tento právní úkon je ze zákona- potřeba(2004) , k zahájení exekuční činnosti- kde tato zákonná povinnost, ze strany úřední osoby XY, nebyla splněna.
Kde tuto skutečnost , potvrzuje důkaz- o nezákonné činnosti:
Usnesení:
Číslo: XXX, vydal: OS Semily, vydáno: 11. 6. 2004, právní moc: 27. 9. 2005,
opravné: Ne, zrušené: Ne

Odpověď: Státní dohled nad exekuční činností vykonává podle § 7 exekučního řádu Ministerstvo spravedlnosti, proto podání XY týkající se exekučního spisu čj. XXX, resp. XXX, bylo zasláno k posouzení a případnému prověření zákonnosti postupu soudního exekutora XY Ministerstvu spravedlnosti ČR, Odboru dohledu. Policejní orgán veřejnou listinu čj. XXX ze dne 11.6.2003 samostatně nevyhodnocoval.

1.7- Zda bylo ze strany vedoucího pracovníka PČR KŘP KHK , XY, zjištěno, že někteří policisté činní u tohoto státního orgánu, nadržují, pachateli trestné činnosti.
Odpověď: Ne, nebylo.

1.8- Vzhledem ke skutečnosti, že jsem, nikde nedohledal v zákonech České republiky a EU, že by mohl soudní exekutor, zahájit exekuční řízení 11.6.2004, dřive než nabylo právní moci rozhodnutí čj. XXX ze dne 21.11.2003, žádám o poskytnutí informace, který zákon umožňuje, činnost úřední osoby, na základě, nepravomocné listiny, která není opatřena doložkou právní moci a vykonatelnosti.
Odpověď: Tato otázka je mimo působnost Policie ČR. Policie ČR neposkytuje právní poradenství.

1.9- Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků , zjištěno, že někteří policisté činní u Policie ČR, neplní svoji zákonnou povinnost, při porušení služebního zákona, a čl. 36 odst. 1 , zákona č. 2/1993Sb. listiny základních práv a svobod, kdy nejednají při prověřování, trestné činnosti, soudního exekutora, XY, nestranně a nadržují pachateli , závažné trestné činnosti, k získání neoprávněného majetkového prospěchu.
Odpověď: Ne, nebylo.

1.10- Z jakých důvodů, nebyly ze strany úředních osob činných u Policie ČR, zahájeny úkony, k prověření trestné činnosti, soudního exekutora XY, Jičin, trestný čin,
 - podvodu zahájení 11.6.2004 exekučního řízení,pod čk XXX, bez zákonného oprávnění- vykonatelného titulu –opatřeného doložkou právní moci a vykonatelnosti ke dni 11.6.2004. Kde uváděl úmyslně v omyl, že ode dne 11.6.2004, je k této činnosti oprávněn
 - zneužití moci úřední- úřední osoby- kdy úřední osoba  XY, zneužil svého postavení úřední osoby k nezákonné činnosti, zahájení exekučního řízení dříve, 11.6.2004, než byl ze zákona oprávněn- na základě vykonatelné listiny opatřené doložkou právní moci a vykonatelnosti,k obohacení svému a dalších osob.
- Krádeže- na základě, padělaných a pozměněných veřejných listin- exekučních příkazu, kde podvodně, tvrdil, že tak činí na základě, vykonatelného titulu, ke dni 11.6..2004, usnesení Okresního soudu pod čj.
- Vydírání- kde nutí úřední osoba, XY, nezákonným řízením, pod čj. XXX, aby se povinný XY, podrobit nezákonné činnosti a to i zahájení exekučního řízení dne 11.6.2004, které bylo zahájeno bez zákonného oprávnění, vykonatelného titulu usnesení.
- neoprávněné nakládání s osobními údaji, XY, před a to cca od 11.6.2004, ( absence vykonatelného titulu) ,bez zákonného oprávnění, kde tuto nezákonnou skutečnost, prokazuje spis soudního exekutora XY - Poškození cizích práv- práva ze zákona XY, podle čl.36 odst.1 , zákona č.2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod- a to na spravedlivé řízení , kde zákony České republiky a EU k r. 2004, neumožňovaly, zahájit exekuční řízení, dne 11.6.20034, bez zákonného titulu, vykonatelného na základě, doložky právní moci a vykonatelnosti-usn. XXX ze dne 11.6.2004 kde tato listina ke dni 11.6.2003, nebyla vykonatelná, k činnosti soudního exekutora.
- Zločinného spolčení- s úředními osobami činnými u Exekutorského úřadu Jíčin,
kteří při své odbornosti vědí, že toto jednání je nezákonné a to, zahájit v r. 2004 exekuční řízení, bez zákonného oprávnění vykonatelného titulu, opatřeného dne 11.6.2004, doložkou právní moci, na usnesení čj. XXX ze dne 11.6.2004, která je ze zákona potřeba k zahájení, exekučního řízení.

Odpověď: Z podání XY nevyplývá podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákoníku, proto policejní orgán ve věci nezahájil úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu a nečinil další úkony trestního řízení.
Otázky vztažené k jednotlivým skutkovým podstatám nejsou dotazem na informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (viz výše odpověď na otázku 1.3 k žádosti z 8. 8. 2017). Odpovědi na tyto otázky nejsou součástí spisového materiálu, nejsou k dispozici a nelze je tedy poskytnout. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se tento zákon nevztahuje na vytváření nových informací. 
K tomu lze dodat, že zákon č. 106/1999 Sb. slouží k poskytování takových informací z oblasti působnosti orgánů veřejné správy, které již byly dříve vytvořeny a jsou zachyceny na určitém nosiči (listina, elektronické úložiště). Neslouží k polemice s orgány veřejné správy ohledně proběhnuvších řízení (trestních, správních), což mj. vyplývá z § 2 odst. 4 (zákon se nevztahuje na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací) a § 3 odst. 3 (definice informace) zákona č. 106/1999 Sb. V případě pochybností o správnosti fungování orgánu veřejné správy lze využít stanovené kontrolní mechanismy (kontrola nadřízeným orgánem nebo dozorovým orgánem).

1.11- Zda bylo ze strany vedoucích, pracovníků činných u PČR KŘP KHK, zaznamenáno-zjištěno-zločinné spolčení- některých policistů činných u Policie ČR, kteří nadržují, pachateli trestné činnosti, XY, exekuční úřad Jičín, aby unikl, trestnímu stíhání, za trestnou činnost, páchanou proti osobě XY, kdy došlo k nezákonnému , zahájení exekuční.
Odpověď: Ne, nebylo.

1.12- Žádost o poskytnutí informace, a to poskytnutí , čísla jednacího spisu -, týkajícího se XY, u oddělení hospodářské kriminality , SKPV , Jičín , které bylo ukončeno usnesením, a zda se jednalo o trestnou činnost ukončenou na základě oznámení, oznamovatele XY.
Odpověď: Jednalo se o č.j. XXX. Nešlo o věc oznamovatele XY.

1.13- Zda bylo, ze strany, vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP KHK , zaznamenáno-zjištěno, že některé úřední osoby činné u ,oddělení hospodářské kriminality SKPV Jičín, neplní svoji zákonnou povinnost, a spolupracují s organizovaným zločinem, kde jejich úkolem, je znemožnit – nadržováním -trestní stíhání oznámených trestných činů na XY, aby unikl trestnímu stíhání.
Odpověď: Ne, nebylo.

Vložila: Ing. Magdaléna Vlčková dne 21. 9. 2017
 

vytisknout  e-mailem