Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 26. 7. 2017

„1.1 - Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že ze strany některých policistů činných u Policie ČR, došlo k porušení služebního zákona a zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu- při porušení neměnitelného obsahu podání občanů, oznámení- trestní oznámení- zda porušení zákona, není ze strany vedoucích pracovníků Policie ČR, PČR KŘP KHK, považováno, znemožnění, převzatého podání k prověření od policejního prezídia ČR, na soudního exekutora XY. Které nebylo , prověřeno v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu, ze strany Policie ČR.“
Odpověď: Ne, porušení služebního zákona ani trestního řádu nebylo v dané věci zaznamenáno.

„1.2- Zda bylo v souladu se zákony České republiky a EU, ze strany , některých vedoucích, pracovníků PČR KŘP KHK, došlo k porušení služebního zákona a čl.1 zákona č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, při porušení zákona č. 141/1961Sb.Trestního řádu, kdy nedošlo k prověření, přijatého trestního oznámení.“
Odpověď: Věc byla prověřena v souladu s trestním řádem. Ústava ČR ani služební zákon nebyly porušeny.

„1.3-  Zda si byly, vědomi , některé úřední osoby činné u Policie ČR, PČR KŘP KHK, vědomi ,že jako úřední osoby , s odbornou kvalifikací, došlo z jejich strany k úmyslné úmyslnému porušení zákonů České republiky a EU k porušení služebního zákona č.141/1961Sb. Trestního zákona, že se ve věci trestního oznámení na soudního exekutora XY a neprověřením, tohoto trestního oznámení ( předáno od PP ČR ), došlo k nadržování pachateli trestné činnosti, ze strany některých pracovníků činných u Policie ČR, KŘP KHK – a navádění jiného, soudního exekutora“ k páchání další trestné činnosti, kdy byla posilována jeho vůle, ze strany Policie ČR, tím že se nejedná o trestnou činnost, kde mu , toto formou , bylo ze strany, některých úředních osob činných u Policie ČR, napomáháno, při porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod.“
Odpověď: Vámi naznačené závěry nebyly zjištěny.

„1.4- Zda byly, ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, učiněny úkony k prověření nezákonné činnosti- na základě vlastních získaných informací( a to i podezření) o úřední osobě XY, jestliže se na základě, poskytovaných informací v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. O svobodném přístupu o informace, dozvěděli o podezření že touto úřední osobou byla a je ,páchána trestná činnost-„
Odpověď: Ne, k prověření uvedeného případu na základě podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nedošlo.

„Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP KHK, zaznamenali, že soudní exekutor XY, od 11.6. 2004, nakládal neoprávněně s osobními údaji, občana XY ( na základě podvodného řízení pod čj…..) při zneužití moci úřední Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP KHK, zaznamenali, že osoby činné u Exekutorského úřadu Jičín nakládal neoprávněně s osobními údaji, občana XY ( na základě podvodného řízení pod čj…. zahájeného dne 11.6.2004) , při poškození práv občana, -kdy tito pracovníci měli přístup k nezákonně získaným informací o osobních údajích, bankovních účtů, pojištění, údajů o vlastnictví vozidel, atd.“
Odpověď: Ne, nezaznamenali.

„1.5- Jak byly, ze strany , úředních osob a vedoucích pracovníků činných PČR KŘP KHK, vyhodnocovány , oznámení občanů- trestní oznámená , na úřední osobu, XY, soudní exekutor,  a kolik , těchto trestních oznámení,v kolika případech bylo ukončeno, po nestranném prověřování trestné činnosti / a to i pouhého podezření / v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu, usnesením , s výrokem a odůvodněním, na jakém základě došla, Policie ČR, k tomuto rozhodnutí s poučením.“
Odpověď: Šetření (prověřování) týkající se podezření z trestné činnosti soudního exekutora XY bylo na oddělení hospodářské kriminality SKPV Jičín ukončeno 4 způsoby:
1) usnesením o odložení dle § 159a/1 tr. řádu, a to na základě vyhodnocení zajištěného důkazního materiálu, 
2) odevzdáním věci Ministerstvu spravedlnosti ČR ke kárnému projednání, 
3) vyrozuměním oznamovatele bez zahájení ÚTŘ dle § 158/3 tr. řádu 
4) postoupením trestního oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR k výkonu dohledu.        

„1.6- Zda byly, ze strany státního orgánu PČR KŘP KHK a zde působících úředních osob , postupováno v souladu se zákony České republiky a EU a byly vždy poskytovány, pravdivé informace, občanům na základě, jejich.“ 
Odpověď: Ano

„1.7- Zda bylo ze strany , vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, zaznamenáno- zjištěno podezření , že dochází k únikům informací , ve věci oznámené trestné , soudního exekutora XY, soudní exekutor a spol. , Exekutorský úřad Jičín.“
Odpověď: Ne.

„1.8- Zda měla Policie ČR, KŘP KHK, k prověření trestné činnosti, soudního exekutora, XY , spis pod čj. … , kde exekuční úkony- zahájena činnost, byly učiněny ode dne 11.6.2004 , proti osobě XY, bez zákonného oprávnění a to vykonatelného rozhodnutí, usnesení , čj. .. ze dne 11.6.2004, které nenabylo právní moci a vykonatelnosti,(opatřeno doložkou právní moci a vykonatelnosti) a jedná se o zneužití moci úřední, podvod, poškozování cizích práv občana xx, neoprávněné nakládání s osobními údaji , při padělání a pozměňování veřejných listin – vydávání veřejných listin, jako pravých- s podvodným tvrzením, že je oprávněn činit tyto úkony od 11.6.2004.“
Odpověď:  Policejní orgán OHK SKPV Jičín posoudil podání XY týkající se exekučního spisu čj…., společně s jeho dřívějším podáním, které bylo učiněno na Okresním státním zastupitelství v Semilech. Posouzením obsahu těchto dvou podání ve vzájemné souvislosti nebylo zjištěno ve věci podezření ze spáchání trestné činnosti, přičemž při tomto vyhodnocení by v případě potřeby měl policejní orgán předmětný exekuční spis k dispozici na exekučním úřadě Jičín. Podání XY však obsahovalo dostatečné množství informací nezbytných pro posouzení věci, a tudíž žádné opatření týkající se předmětného exekučního spisu provedeno nebylo.

„1.9- Jaká opatření byla, ze strany vedoucích pracovníků, Policie ČR, KHK učiněna ze zákona k odstranění, nesprávných úředních postupů, nezákonné manipulace se spisy , listinami a důkazy, při porušení čl. 36 odst. 1 listiny základních práv a svobod, aby nedocházelo k nadržování, pachatelům, závažné trestné činnosti , při zneužití moci úřední , nevyjímaje úřední osobu, XY, soudního exekutora.“    
Odpověď: V daném případě nebyl zjištěn nesprávný úřední postup, manipulace se spisy, nadržování pachatelům ani zneužití pravomoci. Obecně však platí, že v souladu s trestním řádem provádí dozor nad činností policie v rámci trestního řízení státní zastupitelství. Současně příslušní vedoucí policisté provádějí pravidelnou kontrolu, zda policisté v rámci trestního řízení postupují v souladu se zákony a interními akty řízení.
 

vytisknout  e-mailem