Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 10. 7. 2017

„1.1- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že ze strany některých policistů činných u Policie ČR, došlo k porušení služebního zákona a zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu- při porušení neměnitelného obsahu podání občanů,oznámenítrestní oznámení.“
Odpověď: Ne, takové porušení zákonů nebylo zaznamenáno.


„1.2- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že ze strany některých policistů činných u Policie ČR, došlo k porušení služebního zákona a zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu- při porušení neměnitelného obsahu podání občanů,oznámení- trestní oznámení ., na soudního exekutora XY.“
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.


„1.3- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že ze strany některých policistů činných u Policie ČR, došlo k porušení služebního zákona a zákona č. 141/1961Sb. trestního řádu- při porušení neměnitelného obsahu podání občanů,oznámenítrestní oznámení , na Exekutorský úřad XY.“
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno


„1.4- Zda byly, ze strany policistů, činných u Policie ČR, činných u PČR KŘP KHK, postupováno při prověřování , oznámení- trestních oznámení učiněných občany v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu a občané nebyly poškozeni na svých právech.“
Odpověď: Ano, při prověřování trestních oznámení je postupováno v souladu s trestním řádem a občané nejsou poškozováni na svých právech.


„1.5- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníku, PČR KŘP KHK, zaznamenáno, že některé úřední osoby činné u Krajského státního zastupitelství v HK, nezákonným způsobem, zasahovali do prověřování trestné činnosti- na základě oznámení, na soudního exekutora XY.“
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.


„1.6- Zda ze strany, vedoucích pracovníku PČR KŘP KHK, bylo na základě, podmětů občanu, oznámení- trestní oznámení, zaznamenáno, že soudní exekutor XY, zahájil exekuční řízení, na základě 11.6.2004 na základě nepravomocného usnesení okresního soudu v SM, poškozený XY při porušení zákona č. 99/1963sb. o.s.ř., porušení zákona č. 120/2001Sb. Exekuční řád , ve znění zákona k r. 2004, zákon č. 2/1993Sb. Listinu základních práv a svobod, zákon č. 1/1993Sb. Ústavu ČR. při porušení zákona , 140/1961Sb. Trestního zákona, zákona č. 40/2009Sb. trestního zákona.“
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.


„1.7- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP KHK, zaznamenali, že soudní exekutor XY, od 11.6. 2004, nakládal neoprávněně s osobními údaji, občana XY ( na základě podvodného řízení pod čj. …)při zneužití moci úřední.“ 
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.


„1.8- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP KHK, zaznamenali, že osoby činné u Exekutorského úřadu JC nakládal neoprávněně s osobními údaji, občana XY (na základě podvodného řízení zahájeného dne 11.6.2004) , při poškození práv občana, -kdy tito pracovníci měli přístup k nezákonně získaným informací o osobních údajích, bankovních účtů, pojištění, údajů o vlastnictví vozidel, atd.“
Odpověď: Ne, nebylo zaznamenáno.


„1.10- Jaká opatření, byla ze strany, vedoucích pracovníků, učiněna, k odstranění, nesprávných úředních postupů, některých policistů činných u Policie ČR, PČR KŘP KHK aby všichni pachatelé, závažné trestné činnosti, byly stíhání v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu a jak byla ukončena. A nedocházelo k nadržování pachatelům trestné činnosti, aby unikly trestnímu stíhání.“
Odpověď: V souladu s trestním řádem provádí dozor nad činností policie v rámci trestního řízení státní zastupitelství. Současně příslušní vedoucí policisté provádějí pravidelnou kontrolu, zda policisté v rámci trestního řízení postupují v souladu se zákony a interními akty řízení.


„1.9- Kolik , oznámení - trestních oznámení, bylo ze strany Policie ČR, PČR KŘP KHK, zaznamenáno uvést počet od r. 2015 , na úřední osoby činné u Krajského soudu v Hradci Králové.“
Odpověď: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“) ani jiný útvar Policie ČR nedisponují evidencí trestních oznámení podle místa pracovního či jiného působení osob, kterých se trestní oznámení týká. Neexistuje tedy samostatná (zvláštní) evidence trestních oznámení podaných na úřední osoby činné u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), ani jiná obdobná evidence, z níž by bylo možné zjistit požadovaný údaj. Zjištění počtu trestních oznámení na úřední osoby činné u krajského soudu od r. 2015 by vyžadovalo manuální kontrolu všech spisů vedených od r. 2015, a to jak trestních spisů, tak ostatních spisů, které mohou obsahovat informace vztahující se ke skutečné či domnělé trestné činnosti uvedených osob. 

Žadateli byla zaslána výzva k úhradě předpokládaných nákladů v souladu se sazebníkem úhrad Ministerstva vnitra ČR (v případě neuhrazení částky bude žádost o poskytnutí informace v této části odložena podle § 17 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.)
 

vytisknout  e-mailem