Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje - Náchod, Husovo nám. 698 a 639“

             
    
 
Termín zahájení a ukončení díla: 18.12. 2013-10.12.2014
 
Celkový rozpočet projektu: 10 968 308,44
nezpůsobilé výdaje-3 871 739, 15
způsobilé výdaje-7 096 569,29 Kč: z nichž 15 % vlastní zdroje činily- 1 064 485,43
                                                                      85% zdroje z EU- 6 032 083,86
 
Popis projektu:
Na základě XXXV. výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí vyhlášené Ministerstvem životního prostředí předložilo KŘP KHK dne 29.2 2012 na SFŽP projektovou žádost o poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2.: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, Podoblasti podpory: 3.2.1. – Realizace úspor energie:
V říjnu 2012 došlo na základě Rozhodnutí ministerstva životního prostředí ke schválení námi předložené projektové žádosti a ještě téhož roku v prosinci byl vydán vzor registračního listu akce. V květnu 2013 Ministerstvo vnitra ČR vydalo registrační list akce a došlo k jejímu zaregistrování v SMVS.
V průběhu června až srpna 2013 bylo uskutečněno zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení objektů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje“. Byly zde zahrnuty i další dva projekty na zateplení, a sice „Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje – Hradec Králové, Pouchovská 935“ a „Zateplení objektu KŘP Královéhradeckého kraje – Kostelec n. O., Rudé Armády 3“.
Na 3.část veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje –Náchod, Husovo nám. 698 a 639, CZ.1.02./3.2.00/12.14131 byla dne 29.8 2013 uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem Průmstav Náchod s.r.o.
V souladu s metodikou Operačního programu Životního prostředí byly na SFŽP dne 4.9. 2013 předloženy doklady požadované ke Stanovení výdajů OSS a 6.12 2013 byl vydán Ministerstvem vnitra ČR právní akt Stanovení výdajů akce OSS.
Dne 18.12 2013 byly uzavřeny dodatky k SoD upravující termíny realizace a proběhlo předání staveniště ze strany objednatele, a tím byla ZAHÁJENA REALIZACE DÍLA.
Dne 10.12 2014 byl podepsán protokol o předání a převzetí dokončené stavební akce.
Předmětný projekt je zaměřen na ochranu a zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj. Dále je zaměřen na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. Důsledkem investiční atraktivity je zvyšování nejen zaměstnanosti, ale zejména konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v regionech. Realizací projektu přineseme kladné dopady na životní prostředí.
Projekt, realizovaný v letech 2013-2014, byl spolufinancován Evropskou unií-Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.
 
Hlavní cíl projektu:
je zlepšení situace při využití obnovitelných zdrojů energie a realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy
 
Specifické cíle projektu: 1. Zateplení obvodových plášťů
                                       2. Zateplení střešní konstrukce
                                       3. Výměna otvorových výplní
 

vytisknout  e-mailem