Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Francie - Lille

fotogalerie     V rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci byl realizován projekt „Operační řízení sil a prostředků v souvislosti s tísňovými výzvami, podpora lokalizačních, komunikačních a geografických systémů“, který se uskutečnil ve spolupráci s partnerskými policejními útvary ve městě Lille ve Francii v termínu od 2. do 8. června 2013.
Zahraniční služební cesty se účastnili pracovníci operačního odboru PP ČR společně s pracovníky z KŘP Středočeského, Olomouckého a Plzeňského kraje a Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra.
Účelem návštěvy bylo poznání samotné struktury Policejního ředitelství departmentu v Lille (Hôtel de Police, Direction Départementale, obdoba Krajského ředitelství policie), jeho jednotlivých složek a systému operačního řízení ve Francii. Bezpečnost občanů a majetku ve městech a městských aglomeracích zajišťuje státní policie (POLICE NATIONALE). Na venkově tento úkol přísluší francouzskému četnictvu (GENDARMERIE NATIONALE), které v minulosti spadalo pod ministerstvo obrany. V současné době jsou obě složky řízené ministerstvem vnitra, přičemž četnictvo si nadále ponechalo svůj původní vojenský statut.
Delegace byla seznámena s činností operačního střediska, které funguje v nepřetržitém provozu. Předpokladem pro práci na operačním středisku je praxe v terénu minimálně 6 let, pracovníci prochází různými školeními – 3 specializace (příjem LTV 17, řízení sil a prostředků, pořádková služba), pro práci na operačním středisku je nutná také místní znalost. Na LTV 17 je denně odbaveno kolem 2 000 hovorů, z toho dojde k zásahu u 600-700 případů. Z velké části jedná o hovory informativního charakteru a žádosti o rady. Operátoři tato volání vyhodnocují a odkazují volající na příslušné úřady a organizace anebo jim poskytují další rady. Největší vytíženost hovorů je mezi 16:00 hod. a půlnocí, kdy je také zesílena služba.
Policisté byli seznámeni s fungováním systému PEGAS a jeho jednotlivými složkami. Firma CS dodala pro státní policii kompletní systém řešení radiového spojení, informačních a komunikačních technologií, kartografických podkladů a geolokalizace. Systém zabezpečující provoz se nazývá PEGAS-client. Systém je v mnoha ohledech totožný s naším systémem Maják 158. Zásadní rozdíl oproti našemu je, že ve Francii používaný systém PEGAS-client neumožňuje založenou akci předat na jiný department.
Dalším programem stáže byla návštěva společného pracoviště francouzsko-belgické policejní a celní spolupráci v Tournai v Belgii. V souladu s dohodami podepsanými mezi francouzskou státní policií, četnictvem a celníky na straně jedné a policií a celní službou Belgického království na straně druhé, toto středisko usiluje o co nejužší vzájemnou spolupráci v oblasti výměny informací týkajících se trestné činnosti páchané státními občany obou zemí. Mezi hlavní činnosti tohoto společného pracoviště patří zejména poskytování dat z informačních systémů v oblasti malé a střední kriminality, jako jsou např. krádeže kovů páchané převážně obyvateli romského původu v této příhraniční oblasti. Dalším zásadním příhraničním problémem je drogová kriminalita. Ta se především objevuje na akcích ve velkých zábavních centrech pro mladé, kam se převážně sjíždí francouzská mládež za účelem nákupu a užívání drog. Společné pracoviště se spolupodílí na organizaci společných hlídek na belgické a francouzské straně hranice, zajišťuje tok informací přes více států apod.
Jedním z navštívených útvarů byla také jednotka G.I.P.N. Jedná se o zásahovou jednotku departmentu, ve které slouží 20 policistů. Každý department má svou jednotku o stejném počtu policistů. Výběr nových policistů do této jednotky je prováděn na základě velmi přísných kritérií. V souvislosti s přijetím do této jednotky jsou pořádány týdenní nepřetržité fyzické prověrky, kterých se zúčastní 50 uchazečů. Z těchto je vybráno 7 policistů, kteří jsou přijati. Jednotka úzce spolupracuje s protiteroristickou jednotkou RAID (obdoba našeho ÚRN).
Pracovníci české policie byli seznámeni s prací městské policie, která se podílí jak na prevenci kriminality, tak na jejím vyšetřování. Městská policie je součástí departmentální policie. Zmíněn byl především problém s kriminalitou mládeže a romského obyvatelstva, které se sdružuje v ghettech na opuštěných pozemcích, kde přebývají v karavanech bez základního hygienického vybavení. Velký podíl na romské kriminalitě mají děti a mládež z důvodu jejich trestné nepostižitelnosti. Dalším velkým problémem v oblasti trestné činnosti v Lille je vloupání do objektů, které tvoří více jak 2 500 případů během jednoho kalendářního měsíce. Z toho je kolem 1 500 případů vloupání do bytů. Zbytek tvoří vloupání do komerčních objektů, provozoven apod. Další častá trestná činnost kromě klasické majetkové trestné činnosti spočívá v krádeži zejména barevných kovů. Velký podíl má trestná činnost v souvislosti s prostitucí.
Operační střediska zajišťují také nasazení sil a prostředků při rizikových zápasech či při událostech většího shromáždění osob. Jedním z navštívených míst byl proto i víceúčelový sportovní stadion v Lille, jehož kapacita je 50 000 osob. Součástí stadionu je pracoviště (operační středisko) plně vybavené informačními a komunikačními technologiemi. Je určeno pro policisty, hasiče, údržbu stadionu, vedení města. Z tohoto pracoviště jsou přímo řízena veškerá bezpečnostní opatření ke sportovním a kulturním akcím pořádaným na stadionu. Uvnitř areálu stadionu zajišťuje bezpečnost soukromá bezpečnostní agentura. Policie je soustředěna kolem stadionu. Veškerá opatření přijatá policií v souvislosti s pořádanou akcí jsou plně hrazena pořadatelem akce ve vztahu k policii v Lille.

vytisknout  e-mailem