Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Často kladené otázky

Kontrola cizinců
 
     Otázka: Jaké doklady by měl mít cizinec u sebe při kontrole cizineckou policií? 
 
     Odpověď: Policie České republiky provádí pobytovou kontrolu cizinců např. v ubytovacích zařízeních, na tržištích, v obchodních domech, nádražích, u zaměstnavatelů, podnikatelů a obecně v místech, kde nelze vyloučit, že mohou cizinci pobývat. V případě kontroly je cizinec povinen policistům prokázat svoji totožnost předložením cestovního dokladu opatřeného platným vízem či povolením k dlouhodobému pobytu s příslušným účelem pobytu na území České republiky. Současně musí cizinec předložit ke kontrole doklad o cestovním zdravotním pojištění, kterým prokazuje pojištění kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Konkrétní podmínky týkající se dokladu o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů upravuje ustanovení § 180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.
 
Přihlašovací lístky cizinců na území ČR
 
     Otázka: Čí povinnost je mít přihlašovací lístek a kdo konkrétně odpovídá za správnost údajů a čitelnost na přihlašovacích lístcích, ubytovatel nebo cizinec?
 
     Odpověď: Problematiku hlášení pobytu cizinců na území ČR upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“). Tato právní norma stanoví ve svém ustanovení § 102 povinnost ubytovatele oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování. Oznámení ubytovatel učiní útvaru policie. Tuto povinnost lze splnit předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu nebo prostřednictvím technických nosičů dat a jejich telekomunikačním přenosem v rozsahu údajů vedených v domovní knize, je-li takový přenos možný.
     Dále zák. č. 326/1999 Sb. řadí mezi povinnosti cizince stanovené v ustanovení § 103 předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis. Povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na cizince mladší 15 let věku.
 
 Vedení domovní knihy
 
Problematiku hlášení pobytu cizinců na území ČR upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“). Tato právní norma stanoví ve svém ustanovení § 102 povinnost ubytovatele oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování. Oznámení ubytovatel učiní útvaru policie. Tuto povinnost lze splnit předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu nebo prostřednictvím technických nosičů dat a jejich telekomunikačním přenosem v rozsahu údajů vedených v domovní knize, je-li takový přenos možný.
Cizincem se dle zák. č. 326/1999 Sb. rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie.
Ubytovatelem se pro účely zák. č. 326/1999 Sb. rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu, jak stanoví tento zákon ve svém ustanovení § 99.
Ubytovatel je povinen dle ustanovení § 100 písm. f) zák. č. 326/1999 Sb. vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole.
Domovní kniha je podle ustanovení § 101 zák. č. 326/1999 Sb. dokument, do kterého ubytovatel zapisuje jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování.
Zák. č. 326/1999 Sb. stanoví ve svém ustanovení § 157 odst. 4, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí správního deliktu mimo jiné tím, že nesplní některou z povinností podle § 100 či vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101 citovaného zákona.
K Vašemu dotazu pro úplnost sděluji následující. Přestože dle ustanovení § 93 citovaného zákona je občan EU povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů, jedná se v tomto případě o povinnost cizince, nikoli o povinnost ubytovatele, který má v této souvislosti dle ustanovení § 102 uvedeného zákona za povinnost oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování.
Jednání týkající se požadavku cizinecké policie zasílat doporučeně kopii domovní knihy, nelze vyhodnotit bez uvedení konkrétních okolností dané situace.
 
Hlášení pobytu cizinců na území ČR 
 
Otázka: Je nutné hlásit opětovně příjezdy ubytovaných cizinců, když v hlášence mám zapsáný počátek a konec celkové doby ubytování?
 
Odpověď: Hlášení místa pobytu cizince na území České republiky upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění. Oznámení ubytování ze strany ubytovatele upravuje § 102 citovaného zákona, který stanoví: „Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování. Oznámení učiní útvaru policie. Povinnost oznámit ubytování lze splnit předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, nebo prostřednictvím technických nosičů dat a jejich telekomunikačním přenosem v rozsahu údajů vedených v domovní knize, je-li takový přenos možný.“ Oznamuje-li ubytovatel ubytování cizince prostřednictvím technických nosičů dat a jejich telekomunikačním přenosem, přihlašovací tiskopis uschová po dobu 6 let od ubytování cizince.“ Jak je z uvedeného zřejmé, povinnost ubytovatele oznámit ubytování nastupuje do 3 dnů poté, co se u něho cizinec ubytoval. Pokud tedy ubytování cizince trvá a cizinec se v jeho průběhu rozhodne odjet mimo místo, kde je ubytován, aniž by ubytování přerušil, není povinností ubytovatele tyto skutečnosti zjišťovat, tj. zjišťovat, kam a za jakým účelem cizinec cestuje. Rovněž cizinec nemá za povinnost ubytovateli sdělovat, kam a na jak dlouho se chystá vycestovat. Jiná situace ovšem nastane v okamžiku, kdy cizinec vycestuje a za tímto účelem ukončí nebo přeruší své ubytování. V takovém případě, pokud se cizinec opětovně ubytuje, nastupuje opětovně i povinnost ubytovatele oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování, třebaže k přerušení ubytování došlo na pouhý jeden den. Ve Vašem případě proto povinnost opětovně hlásit odjezdy a příjezdy ubytovaných cizinců, kteří z území České republiky na dva dny vycestovali za účelem návštěvy své rodiny, nenastala.
 
 

 

 

 

vytisknout  e-mailem