Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Jednotná schengenská víza

Prodloužení krátkodobého víza
      Žádost o prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum se podává na policii – na odborech cizinecké policie krajských ředitelství PČR podle místa hlášeného pobytu cizince, konkrétně na odděleních pobytových agend.
 
      Žádost o prodloužení krátkodobého víza policie vyřídí ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti. Tato žádost se podává na tiskopisu Žádost o udělení schengenského víza. Tento tiskopis lze získat na odborech cizinecké policie krajských ředitelství PČR nebo na webových stránkách Ředitelství služby cizinecké policie.
 
     Žádost o prodloužení krátkodobého víza bude doložena :
  • cestovním dokladem, 
  • dokladem o účelu pobytu, kterým se rozumí důkaz o vyšší moci (výpověď) nebo humanitárních důvodech bránících žadateli opustit území ČR před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu povoleného vízem, nebo
  • dokladem o účelu pobytu, kterým se rozumí doklad o vážných osobních důvodech, které odůvodňují prodloužení doby platnosti nebo trvání pobytu,
  • prostředky k pobytu na území ČR nebo ověřeným pozváním,
  • dokladem o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR nebo ověřeným pozváním,
  • dokladem o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území ČR, není-li cizinec zdravotně pojištěn podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud je úhrada nákladů zdravotní péče zajištěna jiným způsobem.
      Doba platnosti nebo doba trvání povoleného pobytu v rámci uděleného víza se prodlouží, pokud má příslušný orgán členského státu za to, že držitel víza poskytl důkaz o vyšší moci nebo humanitárních důvodech bránících mu opustit území členského státu před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu povoleného vízem. Takové prodloužení se provede bezplatně.
      Doba platnosti nebo doba trvání povoleného pobytu v rámci uděleného víza se prodlouží, pokud držitel víza poskytne doklad o vážných osobních důvodech, které odůvodňují prodloužení doby platnosti nebo trvání pobytu. Za takové prodloužení víza se hradí poplatek ve výši 30 EUR. Odbory cizinecké policie krajských ředitelství PČR nemohou tento poplatek přijímat v hotovosti (v EUR ani v české měně), ale v aktuálním přepočtu v kolkových známkách.
 
     Prodloužení víza nesmí přesáhnout dobu 90 dnů pobytu na území od prvního vstupu na udělené vízum.
Pokud nerozhodne orgán prodlužující dobu platnosti víza jinak, zůstane územní platnost prodlouženého víza stejná jako u víza původního. Prodloužení doby platnosti víza se provádí formou vízového štítku.
 
Doklad o zajištění ubytování
      Dokladem o zajištění ubytování po dobu přechodného pobytu na území ČR (dále jen „doklad o zajištění ubytování“) se rozumí
a) doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; to neplatí, je-li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky,
b) kopie ověřeného tiskopisu Pozvání.
      Je-li doklad o ubytování starší 180 dnů, doloží žadatel potvrzení osoby zajišťující ubytování, že smluvní vztah trvá.

 

vytisknout  e-mailem