Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vyžádané informace

Žádost č. 26
Dne 29. prosince 2020 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje elektronickou žádost žadatelky zaslanou datovou schránkou dne 29. prosince 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ve věci zprávy o pověsti z místa bydliště ohledně žadatelky, zpracovanou buďto obcí Třebařov nebo policií Moravská Třebová (dále jen „žádost“).
Krajské ředitelství žádost posoudilo z hlediska informačního zákona a sděluje následující. Dle informačních systémů není v rámci krajského ředitelství evidována žádná zpráva o osobě žadatelky, kterou by zpracovával Obecní úřad Třebařov nebo obvodní oddělení Moravská Třebová územního odboru Svitavy krajského ředitelství.
Naposledy zprávu o osobě žadatelky z místa bydliště vyžadovalo dne 9. září 2020 pod č. j. KRPE-67772-3/TČ-2020-171114 obvodní oddělení Lanškroun územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a to u Obecního úřadu Kunčina.
Z formulace žádosti navíc není zřejmé, co dále do poskytnuté informace ve smyslu žádosti zahrnout. Formulace žádosti (o informace) je však věcí žadatelky. Netrpí-li žádost (o informace) nedostatky, které by bránily jejímu posouzení, není úkolem krajského ředitelství, aby se snažilo žádost nějakým způsobem domýšlet či přetvářet. Případné nedostatky žádosti, které však nebrání jejímu posouzení, jdou na vrub žadatelky (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 124/2016 - 42 ze dne 14. července 2016).

Žádost č. 25
Dne 22. listopadu 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo datovou schránkou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace k vyjádření evidovaném pod č. j. KRPE-68096/ČJ-2020-170606.
Krajské ředitelství shora uvedenou žádost posoudilo a sděluje k ní následující. Spisový materiál evidovaný pod č. j. KRPE-68096/ČJ-2020-170606 byl vypracován dopravním inspektorátem územního odboru Pardubice krajského ředitelství na základě žádosti příslušné oprávněné úřední osoby oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy odboru dopravy Magistrátu města Pardubic vedené pod č. j. MmP 91272/2020 OD-OSSU a D ze dne 9. září 2020. Znění vyjádření dopravního inspektorátu územního odboru Pardubice krajského ředitelství (č. j. KRPE-68096-1/ČJ-2020-170606) a podklady k vyjádření, které zaslal Magistrát města Pardubice (č. j. MmP 91272/2020 OD-OSSU a D), byly žadateli poskytnuty.

Žádost č.24
Dne 9. listopadu 2020 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje elektronickou žádost ze dne 8. listopadu 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace o věci vedené územním odborem Ústí nad Orlicí krajského ředitelství pod č. j. KRPE-64898/ČJ-2020-1711UO, dle zadaných 2 bodů (dále jen „žádost“).
Krajské ředitelství k žádosti sděluje následující informace. V bodě prvním žádosti se tazatel dotazuje na policistu, pro jaký prokázaný skutek je s ním zahájeno kázeňské řízení pod výše uvedeným č. j.? K tomuto bodu žádosti krajské ředitelství však může sdělit pouze to, že řízení ve věcech služebních poměrů (kázeňské řízení) je neveřejné (§ 178 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) a na poskytnutí informací o něm dle informačního zákona není právní nárok (např. § 8a odst. 1 informačního zákona).V bodě druhém žádosti se tazatel dotazuje, kdo kázeňské řízení (uvedené v bodě prvním žádosti) vede (hodnost, jméno, příjmení, služební zařazení, doba služebního poměru, doba služby v přímém výkonu služby, nejvyšší dosažené právnické vzdělání)? K tomuto bodu žádosti krajské ředitelství sděluje, že řízení ve věcech služebního poměru (kázeňské řízení) vede rada plk. Mgr. Radomír ŠTANTEJSKÝ (dále také „služební funkcionář“), který je ustanoven na služebním místě ředitel územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství, pro které splňuje všechny podmínky stanovené zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon“), např. dle ustanovení § 7 zákona doba trvání služebního poměru nejméně 9 let a dosažené vzdělání vysokoškolské v magisterském studijním programu. Pravomoc jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru mu je svěřena z ustanovení § 2 zákona. Zákon nedefinuje, jako např. ustanovení § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo i jiné zákony, v jakém konkrétním oboru má mít vzdělání služební funkcionář, který vede řízení ve věcech služebního poměru (kázeňské řízení) dle části dvanácté zákona. Krajské ředitelství má i za to, že definování požadavku v zákoně na konkrétní obor vzdělání jako v ustanovení např. § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, by de facto výrazně omezujícím způsobem podmiňovalo možnost konkrétního příslušníka bezpečnostního sboru být ustanoven na konkrétní systemizované služební místo.

Žádost  č.23
Dne 6. listopadu 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci které byly vyžádýny datové sady registrovaných trestných činů členěných dle takticko-statistické klasifikace za jednotlivé okresy Pardubického kraje (Svitavy, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Pardubice) po jednotlivých měsících od ledna roku 2017 do září roku 2020, nejlépe však členěné po týdnech, pokud je to možné, vše pro účely psaní bakalářské práce (dále také „žádost“). Žádosti bylo vyhověno v požadovaném rozsahu.

Žádost č.22
Dne 30. října 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou tazatel dne 3. listopadu 2020 na základě výzvy krajského ředitelství doplnil (dále také „žádost“). Žádostí se domáhal poskytnutí informací k dopravnímu přestupku evidovaném a rozhodnutém příkazem na místě správním orgánem obvodního oddělení Lázně Bohdaneč územního odboru Pardubice krajského ředitelství pod č. j. KRPE-81134/PŘ-2020-170610.
Krajské ředitelství Vaši žádost z hlediska informačního zákona posoudilo a sděluje k ní následující. Z obsahu žádosti lze dovodit, že žádáte o právní radu (právní pomoc). Nejprve si tak dovolujeme připomenout, že Policie České republiky plní úkoly dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kterým je dle ustanovení § 2 věty druhé citovaného zákona povinnost „chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu“. Policie České republiky tedy není ex lege zmocněna k tomu, aby veřejnosti poskytovala právní poradenství či výklad jednotlivých ustanovení právních předpisů.
Podle § 2 odst. 4 informačního zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak informační zákon nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet právní analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele. Policie České republiky není ani oprávněna podávat výklad jednotlivých zákonných ustanovení. Takové oprávnění mají pouze gestoři příslušných právních předpisů, zpravidla tedy jednotlivá ministerstva, ad hoc Ministerstvo dopravy nebo soudy v rámci soudních jednání o jednotlivých případech.

Žádost č.21
Tazatel dne 22. 10. 2020 požadoval kopii expertizy Kriminalistického ústavu Policie České republiky, která se týká případu pokousání ženy v obci Otradov v Pardubickém kraji v prosinci roku 2019. Jeho žádosti jsme vyhověli.

Žádost č.20
Dne 20. 10. 2020 žádal tazatel poskytnutí informace o tom,
1)Kolik zbraní podléhajících registraci na zbraně kategorie D, č. j. MV-26164-1/OBP-2019 ze dne 15. 2. 2019 předložili občané Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál našeho krajského ředitelství v období od 1. 4. do 30. 9. 2020. Tuto informaci žádal poskytnout tak, aby bylo uvedeno množství předložených zbraní samostatně za každý z měsíců žádaného období.
2) Kolik kusů zbraní za každý měsíc žádaného období bylo za účelem uvedeným ad 1) předloženo příslušnému útvaru policie jiným subjektem než společností Řehák & Řehák v.o.s., IČ 26003147. V případě, že by takovýchto jiných subjektů bylo více, žádal informaci poskytnout za každý z těchto subjektů samostatně.
3) V jakých lhůtách (uveďte počet dnů) byly příslušným útvarem policie provedeny prohlídky zbraní předložených za účelem uvedeným ad 1) jiným subjektem předpokládaným ad 2) a tomuto jinému subjektu sděleno příslušným útvarem policie stanovisko k provedené prohlídce. V případě, že by takovýchto jiných subjektů bylo více, žádal informaci poskytnout za každý z těchto subjektů samostatně.“, (dále také „žádost“).
Krajské ředitelství Vaši žádost posoudilo z hlediska informačního zákona a sděluje k zadaným bodům žádosti následující:
a)         k bodu č. 1

Měsíc roku 2020

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

počet zbraní

28

0

14

16

40

0

b)         k bodu č. 2 - jiným subjektem nebyla předložena žádná zbraň,

c)         k bodu č. 3 - jinému subjektu nebyla prováděna kontrola zbraní.

Žádost č.19
Dne 16. září 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace-doplněného vyjádření k projektu Změna dopravního značení sídliště Štěpnice ze dne 14. 9. 2020 č. j. KRPE-65243-1/ČJ-2020-171106.
Krajské ředitelství shora uvedenou žádost posoudilo a sděluje k ní následující. Spisový materiál evidovaný pod č. j. KRPE-65243/ČJ-2020-171106 byl vypracován dopravním inspektorátem územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství na základě žádosti příslušného správního orgánu (oprávněné úřední osoby) odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu v Ústí nad Orlicí a je součástí jeho správního spisu vedeného pod č. j. MUUO/30502/2020/DSS/ba ze dne 14. září 2020 - Veřejné vyhlášky (opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích), která dne 16. září 2020 byla oznámena na internetové úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Znění vyjádření (průvodního dopisu) dopravního inspektorátu územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství (č. j. KRPE-65243-1/ČJ-2020-171106) bylo žadateli poskytnuto.

Žádost č.18
Dne 31. srpna 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím e-podatelny elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se činnosti hlídky Policie České republiky vykonávající službu ve služebním vozidle SPZ 5E97964 dne 25. srpna 2020 v čase 1:29 až 1:33 v ulici 5. května v Lanškrouně a informací o telefonním čísle +420602187147, kterou žadatel elektronicky na žádost krajského ředitelství doplnil dne 2. září 2020 (dále jen „žádost“).
V žádosti se žadatel dotazuje na níže uvedené otázky:
1.    Jaké činnosti vykonávala dne 25.8 v čase 1:29 až 1:33 ráno hlídka Policie České republiky s SPZ vozidla 5E97964? Na místě: Lanškroun, za prádelnou u křižovatky s ulicí 5. Května.
2.    Žadatel prosí o jména strážníků posádky zmíněné hlídky.
3.    Existuje videozáznam palubní kamery datum 25. srpna 2020 čas 1:20 až 1:40 hodin ráno?
4.    Zda došlo zmíněnou hlídkou ke zjišťování údajů o telekomunikačním provozu podle paragrafu 88a (u telefonního čísla +420 602 187  147)? Tato otázka byla upřesněna na základě vyjádření ze dne 2. září 2020.

Krajské ředitelství k podané žádosti o informace sděluje následující:
1. Uvedené vozidlo registrační značky 5E97964 není užíváno krajským ředitelstvím. Avšak v rámci zásady služby veřejnosti sdělujeme, že krajské ředitelství užívá vozidlo s registrační značkou, která se liší od uvedené registrační značky pouze jedním číslem. V uvedenou dobu se v blízkosti uvedeného místa služební vozidlo této obdobné registrační značky s příslušníky Policie České republiky z oddělení hlídkové služby územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství (dále jen „policisté“) pohybovalo a tito policisté zde vykonávali motorizovanou hlídkovou službu v určeném úseku dle stanovené instruktáže.
2.Podle § 12 odst. 1 věty první zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, platí, že policista prokazuje svou příslušnost k Policii České republiky zejména svým identifikačním číslem, nikoli jménem a příjmením. Z toho důvodu krajské ředitelství sděluje osobní evidenční čísla policistů uvedených v odpovědi k otázce č. 1; jedná se o policisty s OEČ 324032 a OEČ 330379.
3.K poskytnutí požadovaného videozáznamu palubní kamery ze dne 25. srpna 2020 sdělujeme, že maximální doba záznamu je přibližně 4 hodiny. Požadovaný záznam tak byl již několikrát přemazán dalšími záznamy. Poslední dostupný záznam v době vytěžení kamery na základě žádosti byl ze dne 3. září 2020 v čase od 08:14 do 12:15 hodin.
4.Z vyjádření policistů plyne, že k telefonnímu číslu + 420 602 187 147 nebyly policisty zjišťovány žádné informace. Nad rámec sdělení k žádosti rovněž uvádíme, že ustanovení § 88a trestního řádu lze využít pouze v rámci trestního řízení, které však shora uvedení policisté dne 25. srpna 2020 neprováděli.

Žádost č. 17
Dne 1. září 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci které žadatel žádal o poskytnutí celkem šesti informací za účelem psaní bakalářské práce (dále také „žádost“).
Krajské ředitelství žádost posoudilo a k otázkám sděluje následující. V rámci prvních třech otázek žadatel žádal o poskytnutí informací k počtům trestných činů a jejich struktuře dle okresů a závažnosti. Krajské ředitelství k těmto otázkám poskytlo požadované informace. Dále žádal o poskytnutí organizační struktury Policie České republiky v Pardubickém kraji. Tato organizační struktura je dostupná na stránkách krajského ředitelství. V rámci zásady služby veřejnosti tuto informaci rovněž poskytujeme. Další otázkou se žadatel dožadoval počtu příslušníků Policie České republiky (dále jen „příslušník“) určených pro prevenci a počtu preventivních akcí probíhajících v Pardubickém kraji za posledních 10 let. Počet příslušníků určených pro prevenci v rámci krajského ředitelství je v současnosti celkem pět. Krajské ředitelství neeviduje počet preventivních akcí, ale na základě kvalifikovaného odhadu vypracovaného oddělením tisku a prevence kanceláře ředitele krajského ředitelství lze jejich celkový počet za posledních 10 let odhadnout na pět tisíc. K počtům příslušníků v Pardubickém kraji sdělujeme, že jejich celkový počet je k 1. září 2020 celkem 1331, z toho v  územním odboru Chrudim je ke stejnému datu zařazeno 181 příslušníků, v  územním odboru Pardubice 302 příslušníků, v územním odboru Svitavy 190 příslušníků a v územním odboru Ústí nad Orlici 266 příslušníků.

Žádost č. 16
Tazatel si vyžádal dokumentaci dopravní nehody, ke které došlo 23. 7. 2020 v 16:20 na křižovatce ulic Hradecká - Bělehradská - Studentská v Pardubicích. Při této nehodě řidič bílého vozu způsobil dopravní nehodu a od nehody ujel (dále jen „žádost“).
Tazateli jsme vyhověli a dokumentaci bez osobních údajů účastníků jsme mu poskytli.

Žádost č.15
Dne 7. července 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ve věci výstavby vodní nádrže na parcele 63/5 v k. ú. Březinky. V rámci vyřízení žádosti nebyla poskytnuta listina o místním šetření (zápis z jednání ze dne 23. června 2020), neboť tuto listinu nevytvořilo krajské ředitelství, nýbrž Městský úřad Moravská Třebová. Proti tomuto vyřízení žádosti žadatel podal odvolání, o kterém rozhodovalo Ministerstvo vnitra. O odvolání rozhodlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím dne 13. srpna 2020, č. j. MV-121054-2/KM-2020. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra si krajské ředitelství vyžádalo souhlas dotčeného správního orgánu (Městského úřadu Moravská Třebová) s poskytnutím listiny, jejíhož předložení se žadatel dožaduje. Dne 21. srpna 2020 obdrželo krajské ředitelství souhlas Městského úřadu Moravská Třebová s poskytnutím dožadované listiny a  předmětná listina byla žadateli poskytnuta.

Žádost č.14
Dne 16. července 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací o tom:
- kolik bylo uskutečněno „výjezdů“ resp. úkonů na adrese Na Lánech č. p. 23, Lány, Litomyšl či v bezprostředním okolí v posledních 5 letech v důsledku ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti,
- o jaké ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti se jednalo,
- jakým způsobem bylo vyřešeno (dále také „žádost“).
Krajské ředitelství žádost posoudilo z hlediska informačního zákona a sděluje následující. V posledních pěti letech (od 16. července 2015 do 16. července 2020) na adrese Na Lánech č. p. 23, Lány, Litomyšl, nebyla ze strany Policie České republiky (místně a věcně příslušného organizačního článku krajského ředitelství) šetřena žádná událost uvedená v žádosti (ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti). Ze slovního spojení „či v bezprostředním okolí“ uvedeného v žádosti, nám není jasné co do něho zahrnout. Formulace žádosti (o informace) je však věcí žadatele. Netrpí-li žádost (o informace) nedostatky, které by bránily jejímu posouzení, není úkolem krajského ředitelství, aby se snažilo žádost nějakým způsobem domýšlet či přetvářet. Případné nedostatky žádosti, které však nebrání jejímu posouzení, jdou na vrub žadatele (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 124/2016 - 42 ze dne 14. července 2016).

Žádost č.13
Dne 10. července 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo písemnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). V žádosti žadatel požaduje zaslání písemného rozhodnutí či vyrozumění, a to včetně jeho odůvodnění, jak konkrétně bylo trestní oznámení pana V.J. vyřízeno (dále také „oznámení“), tj. zda věc byla odložena či postoupena, nebo je stále objasňována v šetření vedeném obvodním oddělením 2 Pardubice územního odboru Pardubice krajského ředitelství pod č. j. KRPE-19882/TČ-2020-170614.
Krajské ředitelství k podané žádosti uvádí, že předmětné rozhodnutí o vyřízení oznámení v řízení vedeném u krajského ředitelství pod č. j. KRPE-19882/TČ-2020-170614, nemůže být poskytnuto, protože v dané věci nebylo usnesení (rozhodnutí) vydáno. Policejní orgán v oznámení neshledal důvod k zahájení postupu dle ustanovení § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“), nebo k vyřízení věci (oznámení) na místě jinak a postupoval proto dle ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu. Policejní orgán tedy nevydal žádné usnesení (rozhodnutí). Oznámení bylo uloženo bez dalšího opatření v souladu s právní judikaturou (např. Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 704).

Žádost č. 12
Dne 29. června 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně změn dopravního značení na sídlišti Štěpnice v Ústí nad Orlicí (dále také „sídliště Štěpnice“), v rámci které tazatel požadoval vyjádření k níže uvedeným bodům:
1.    Vyjádření k poslední verzi projektu Změna dopravního značení sídliště Štěpnice - varianta A, která vznikla na přelomu května a června 2020 (parkování vlevo v ulici Chodská, provoz cyklistů v protisměru), včetně zdůvodnění závěru.
2.    Vyjádření k projektu Změna dopravního značení sídliště Štěpnice - varianta B, která vznikla dne 25. května 2020 na Radě města Ústí nad Orlicí, včetně zdůvodnění závěru.
3.    Sdělení iniciál přímého nadřízeného por. Jiřího Kaplana včetně kontaktů (adresa sídla, telefon, email).

Krajské ředitelství Vaši shora uvedenou žádost posoudilo a sděluje k ní následující:
a)    k bodům 1 a 2 se krajské ředitelství nemůže vyjádřit, neboť Policii České republiky nebyly oficiálně předloženy varianty A a B ke stanovisku. Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství (dále také „DI“) se k dopravnímu značení na sídlišti Štěpnice písemně naposledy vyjadřoval dne 21. února 2020 pod č. j. KRPE-15497-1/ČJ-2020-171106, a to na základě žádosti firmy KOKULA s.r.o., IČO 28784189, vyjádření je veřejně dostupné na internetových stránkách Městského úřadu Ústí nad Orlicí na adrese https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/5350-zmena-dopravniho-znaceni-sidliste-stepnice?prehled=0,
b
)    k bodu 3 sdělujeme, že přímým nadřízeným por. Jiřího KAPLANA je npor. Ing. Pavel MIKULECKÝ, vedoucí DI, se sídlem: Tvardkova 1191, 562 27  Ústí nad Orlicí, GPS:49.9727500N, 16.4010278E, tel.: 974 580 250, fax: 974 580 662, e-mail: uo.di@pcr.cz. Tyto informace jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Policie České republiky https://www.policie.cz/clanek/kontakty-kraj-dopravni-inspektorat-usti-nad-orlici.aspx.

Žádost č. 11
Dne 25. června 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo datovou schránkou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace „zda dne 13. 6. 2020 řešila PČR úmrtí osoby v lokalitě tzv. „Stanového městečka“ v Pardubicích (oblasti obydlené bezdomovci v blízkosti UNI HOBBY a Labe) a zda se jednalo o 61letého muže“ (dále také „žádost“). Krajské ředitelství žádosti o poskytnutí informací podle informačního zákona vyhovuje a sděluje, že Policie České republiky (územní odbor Pardubice krajského ředitelství) řešila ve výše uváděné lokalitě a termínu úmrtí 61letého muže.

Žádost č. 10
Sdělení k žádosti ze dne 25. května 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. bylo vyhověno, dotaz se týkal postupu policie při ověření přítomnosti návykových látek u matky nezletilého dítěte. Test byl negativní, oba rodiče s výsledkem souhlasili, matka si dítě na základě převzala.

Žádost č. 9
Tazatel požadoval informace týkající se statistiky dopravních nehod na sídlišti Štěpnice v ústí nad Orlicí. Žádosti bylo vyhověno takto:
odpověď, mapa 1, mapa 2.

Zádost č. 8
Dne 9. dubna 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se měření nejvyšší dovolené rychlosti dne 8. dubna 2020.
Krajské ředitelství Vaši žádost posoudilo a sděluje k ní následující.
Policisté organizačně zařazení v rámci krajského ředitelství dne 8. dubna 2020 vykonávali dohled nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu spočívající v měření nejvyšší dovolené rychlosti, a to v celkovém počtu 10 policistů. Během toho policisté krajského ředitelství mj. uložili 7 pokut příkazem na místě za přestupek dle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „silniční zákon“) a 3 pokuty příkazem na místě za přestupek dle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 3 silničního zákona, přičemž žádný z těchto přestupků nebylo nezbytné oznámit příslušnému správnímu orgánu. Přestupků dle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 2 silničního zákona oznámili policisté krajského ředitelství příslušnému správnímu orgánu celkem 13.

Žádost č. 7
Dne 8. dubna 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo písemnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), ve které požadujete sdělit následující informace:
„Z jakého důvodu a pro jaké účely používají někteří příslušníci Policie ČR v Pardubickém kraji na služebním stejnokroji kameru a pro jaké účely je využíván pořízený záznam z těchto kamer.“.
Odpověď: Kamery na služebních stejnokrojích (dále jen „kamery“) příslušníci Policie České republiky z krajského ředitelství (dále jen „policisté) používají zejména v souladu s ustanovením § 62 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Význam takto pořízených záznamů spočívá v dokumentaci určité události, která je např. neopakovatelná, neodkladná či zcela jedinečná. Proto jsou kamery využívány především k:
a)      zajištění ochrany policistů před neoprávněnými stížnostmi a smyšlenými oznámeními,
b)      posílení autority policistů,
c)      pořízení obrazového a zvukového záznamu osob a věcí nacházejících se na místech veřejnosti přístupných, je-li to nutné pro plnění úkolů Policie České republiky,
d)      pořízení obrazového a zvukového záznamu o průběhu úkonu, je-li to nutné pro plnění úkolů Policie České republiky,
e)      pořízení obrazového a zvukového záznamu pro účely budoucí identifikace,
f)       předcházení trestné činnosti,
g)      opatření důkazu pro trestní nebo správní řízení, popřípadě pro projednání stížností na postup policistů.

Žádost č. 6
Dne 1. dubna 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronicky žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkajícíse poskytnutí informací ve věci vedené Policií České republiky obvodním oddělením Litomyšl územního odboru Svitavy krajského ředitelství pod č. j. KRPE-77738/PŘ-2019-170914.
Uvedené otázky:
1. Sdělte na základě čeho, kým a za jakým účelem byla Vaše jednotka vyslána na místo?
2. Jaká byla příčina události výjezdu Vaší jednotky?
3. Byla sepsána o výjezdu Vaší jednotky zpráva zachycující jednotlivé údaje o výjezdu typu den výjezdu, místo, čas, příčiny a popis události a další? Pokud ano, zašlete tuto zprávu či jednotlivé údaje v ní uvedené sdělte.
4. Byla při výjezdu Vaší jednotky na místě pořízena fotodokumentace a videozáznam zachycující událost a popis a příčiny vzniku události? Pokud ano, v jakém rozsahu. Fotodokumentaci či videozáznam, příp. oboje poskytněte.
5. Došlo k dopravní nehodě? Jaká byla její příčina?
6. Byl při dopravní nehodě spáchán přestupek? Pokud ano, jaký a kým?

Krajské ředitelství k podané žádosti o informace sdělilo tazateli následující:

1) Hlídka Policie České republiky z obvodního oddělení Litomyšl (dále také „policejní hlídka“) byla na místo vyslána na základě telefonického oznámení dne 4. října 2019 ve 20:00 hod. na linku 158 projíždějícím řidičem, který oznámil problémy kamionu na silnici  I/35 pod mostem mezi obcí Cerekvice nad Loučnou a místní částí Pekla. 2 (CELKEM 2)
2) Částečně viz odpověď k otázce č. 1. Na místě bylo policejní hlídkou zjištěno, že u motorového vozidla registrační značky ..... s návěsem registrační značky .... (dále jen „motorové vozidlo“) byl špatně zajištěný přepravovaný náklad (plechy), který se při brždění uvolnil a narazil do kabiny motorového vozidla.
3) Částečně viz odpověď k otázce č. 1. Na místě řidič motorového vozidla policejní hlídce nepodal žádné oznámení, rovněž na místě neuplatňoval pojistnou událost či technickou závadu na motorovém vozidle. Byly splněny všechny podmínky pro udělení pokuty v příkazním řízení na místě. Řidič motorového vozidla na místě souhlasil s vyřízením věci příkazem na místě. Na místě byl tedy sepsán pouze příkaz o uložení pokuty.
4) Na místě, vzhledem k důvodům uvedeným v odpovědi č. 3, nebyl zjištěný dopravní přestupek ze strany řidiče motorového vozidla fotograficky dokumentován, a ani nebyl pořízen videozáznam o tomto dopravním přestupku.
5) Jednání řidiče motorového vozidla nebylo řešeno jako dopravní nehoda dle ustanovení § 47 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“).
6) Řidič motorového vozidla byl postižen pokutou za zavinění nedbalostního přestupku fyzických osob dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona, neboť porušil ustanovení § 52 odst. 2 silničního zákona.

Žádost č. 5
Dne 7. února 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci které bylo žádáno poskytnutí seznamu soudních znalců z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, kterým bylo krajským ředitelstvím v roce 2019 vyplaceno znalečné, a to včetně výše vyplaceného znalečného konkrétnímu soudnímu znalci (dále také „žádost“). Této žádosti jsme v plném rozsahu vyhověli a informace, které tazatel žádal poskytli.

Žádost č.4
Dne 13. února 2020 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím Policejního prezidia České republiky elektronickou žádost ze dne 12. února 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace o věci vedené krajským ředitelstvím pod č. j. KRPE-86574/ČJ-2019-1700KR (dále jen „věc“), dle zadaných 3 bodů (dále jen „žádost“).
Krajské ředitelství k žádosti sděluje následující informace. V bodě prvním žádosti se žadatel dotazuje, v jakém stadiu se nyní věc nachází. Krajské ředitelství obdrželo (datovou schránkou) iniciační podání věci dne 5. listopadu 2019 s tím, že primárně bylo toto podání (věc) adresováno Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Věc (podání) byla krajskému ředitelství zaslána podle rozdělovníku žadatele pouze na vědomí. Krajské ředitelství proto věc vzalo v souladu se spisovým řádem na vědomí a ke dni 22. listopadu 2019 ji ukončilo (uložilo na spisovně krajského ředitelství).
V bodě druhém žádosti se žadatel dotazuje, kým byla daná věc zpracovávána. Krajské ředitelství Vám k tomuto dotazu sděluje, že věc byla zpracovávána analyticko-právním oddělením kanceláře ředitele krajského ředitelství.
V posledním (3) bodě žádosti se žadatel dotazuje, zda byla věc dozorována státním zastupitelstvím. K tomuto bodu krajské ředitelství uvádí, že v rámci své působnosti nepředalo věc žádnému státnímu zastupitelství k dalšímu řízení, neboť věc byla krajskému ředitelství zaslána podle rozdělovníku žadatele pouze na vědomí. Primárním adresátem podání ze dne 5. listopadu 2019 (iniciační podání ve věci) bylo Městské státní zastupitelství v Praze, proto žadatel musí podání týkající se poskytnutí informací o stádiu podání (věci) směřovat právě na Městské státní zastupitelství v Praze.

Žádost č.3
Dne 10. února 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ve věci vedené pod č. j. KRPE-98387/PŘ-2018-170917. Žadatel se dotazuje na níže uvedené otázky:
1.    Kdy (uveďte, prosím, datum a čas) se policisté v daném případě dostavili na adresu Sídliště Hegerova 932, Polička?
2.    Jaká konkrétní opatření policie v daném případě přijala?
3.    Kdy (uveďte, prosím, datum a čas) policisté z místa odjeli, resp. kdy byla věc na místě samém ukončena?
4.    Zda na místě samém byl prováděn zákrok nebo úkon?

Krajské ředitelství k podané žádosti o informace sděluje následující:
1.  Hlídka Policie České republiky z obvodního oddělení Polička (dále také „policejní orgán“) se dle informačního systému dne 12. prosince  2018 ve 22:12:56 hod dostavila na adresu Sídliště Hegerova 932 v Poličce.
2.  Policejní orgán na místě samém provedl prvotní šetření, v rámci kterého dokumentoval oznámené protiprávní jednání.
3. K samotnému ukončení dokumentování oznámeného protiprávního jednání dle informačního systému došlo dne 12. prosince 2018 ve 23:12:35 hod.
4.  Na místě samém došlo ze strany policejního orgánu k provádění úkonů v rámci jeho pravomoci dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Nad rámec dotazu k dané problematice sdělujeme, že „úkonem“ se v daném případě rozumí právní úkon, kterým příslušník Policie České republiky v době výkonu své služby plní úkoly Policie České republiky, jenž jsou obecně uvedeny v ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. „Úkon“ je nadřazeným a obecnějším pojmem k pojmu „zákrok“. Z toho důvodu jej lze pod tento pojem podřadit. Pojmem „zákrok“ se tak rozumí jednání, se kterým je spojeno užití síly nebo hrozba jejího užití. Naopak s pojmem „úkon“ nebo „jiný“ úkon se rozumí jednání, který není zákrokem a není s ním ani spojeno užití síly nebo hrozby jejího použití, ale může jím být, a zpravidla i je, zasahováno do práv a svobod osob (viz FILÁK, Antonín a kol. Zákon o Policii České republiky s komentářem. 1. vydání. Praha: POLICE HISTORY, 2009 na str. č. 8 až 12, 24 až 30 a 222 až 224).

Žádost č. 2

Dne 6. února 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně nenávistných incidentů, o kterých byl žadatel informován Policejním prezidiem České republiky, jenž se v roce 2019 staly v rámci krajského ředitelství. Žadatel specifikoval incidenty v příloze žádosti o informace; celkem se jedná o 5 incidentů. Krajské ředitelství police Pardubického kraje žádosti vyhovělo v tomto znění: viz. dokument ke stažení

Žádost č. 1

Dne 29. ledna 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo písemnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace „o vloupání či vloupání ve stádiu pokusu do domu Na Drážce 1552-1554 v Pardubicích dne 2. července 2019“, dle zadaných 9 bodů (dále také „žádost“).

Krajské ředitelství žádost posoudilo a konstatuje, že požadované informace k bodům 1 až 6, které jsou uvedeny v žádosti, nemůžeme poskytnout, neboť stále probíhá trestní řízení. Navíc vyšetřovací spis v této věci byl ze strany krajského ředitelství již předložen s návrhem na podání obžaloby na Okresní státní zastupitelství v Pardubicích (dále také „OSZ“), tudíž krajské ředitelství už nemá ani v současné době působnost k tomu, aby mohlo požadované informace v těchto bodech (1 až 6) poskytnout.

Spisová značka OSZ, kterou požadujete v bodu 7 žádosti, je 1ZT 223/2019.

K bodu 8 žádosti nemůžeme poskytnout bližší informace, neboť krajské ředitelství není účastníkem řízení, a proto není vyrozumíváno o tom, kdy bude probíhat soudní jednání ve věci uvedené v žádosti.

Pokud se jedná o dotaz uvedený v bodu 9 žádosti, k tomu sdělujeme, že v období ode dne 1. ledna 2015 do dne 31. prosince 2019 (v žádosti není blíže vymezeno, je použito slovní spojení „v minulosti“), dle evidenčních informačních systémů krajského ředitelství, došlo v domě Na Drážce 1552-1554 v Pardubicích dvakrát k dokonanému vloupání pouze do bytů (1x v roce 2015 a 1x v roce 2019). Pachatel těchto vloupání byl vždy zjištěn.

vytisknout  e-mailem