Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvlášť zranitelné oběti

Kdo je zvlášť zranitelnou obětí?

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů uvažuje o každé oběti trestného činu jako o zranitelné, proto stanoví, aby s obětí bylo zacházeno citlivě, s respektem k jejím individuálním potřebám a s přihlédnutím k povaze trestného činu. Existují však také zvlášť zranitelné, u kterých je vyšší nebezpečí způsobení druhotné újmy nebo zastrašování ze strany pachatele. Tyto oběti také mohou být zvláště náchylné k prohloubení prožívaného stresu a citového zranění v důsledku samotné účasti v trestním řízení, např. při výslechu. Zákon proto stanoví speciální opatření pro zabránění prohlubování stresu oběti a snížení nebezpečí druhotné újmy, viktimizace.

Zákon vymezuje několik skupin zvlášť zranitelných obětí:

  • děti, tj. oběti mladší 18 let,
  • osoby vysokého věku nebo hendikepované osoby, tj. oběti s fyzickým, mentálním, nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy,
  • oběti trestného činu obchodování s lidmi nebo trestného činu teroristického útoku,
  • oběti trestného činu znásilnění, týrání svěřené osoby a trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí,
  • oběti trestného činu v sexuální oblasti,trestného činu zahrnujícího nátlak, násilí nebo pohrůžku násilí, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběti trestného činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jestliže je zde zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy, zejména s ohledem na jejich věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislosti na ní.
     

Jaká speciální práva mají zvlášť zranitelné oběti?

Kromě práv, která připisuje zákon všem obětem trestných činů, mají zvlášť zranitelné oběti určitá speciální práva:

Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí, můžete požádat subjekty uvedené v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů o bezplatné poskytnutí pomoci. To se netýká dětí, které jsou oběťmi trestného činu zanedbání povinné výživy (v důsledku neplacení výživného), pokud tím nevzniklo nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek.

Odborná pomoc zahrnuje psychologické poradenství, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní programy. Více o formách pomoci najdete v článku Pomoc obětem trestných činů.

Nárok na přiznání práva na bezplatnou pomoc máte, pokud splňujete tyto podmínky:

  • jste zvlášť zranitelnou obětí,
  • požádáte o pomoc (stačí ústně) poskytovatele uvedeného v registru,  
  • pomoc skutečně potřebujete (posuzuje poskytovatel pomoci) – potřeba poskytnutí bezplatné pomoci přitom není podmíněna Vašimi sociálními a majetkovými poměry.

Ve všech stadiích trestního řízení můžete požádat, aby při prováděných úkonech byla přijata opatření k zabránění Vašeho přímého kontaktu s pachatelem (nebo osobou, kterou označíte za pachatele). Jestliže jste zvlášť zranitelnou obětí, policie nebo jiný příslušný orgán Vám musí vyhovět, pokud to nevylučuje povaha prováděného úkonu. Přímým kontaktem přitom není např. vizuální kontakt za využití audiovizuálního zařízení nebo rekognice pachatele za pomocí jednosměrného zrcadla, které neumožňuje vzájemné pozorování.

Pokud si při výslechu nebo podání vysvětlení nepřejete bezprostřední vizuální kontakt s pachatelem, učiní se potřebná opatření k zamezení takového kontaktu. Je-li to technicky možné, využije se např. audiovizuální techniky. Vašemu přání na zabránění bezprostředního vizuálního kontaktu s pachatelem je nutné vyhovět, nebrání-li tomu závažné důvody.

V přípravném řízení (fáze řízení vedená policejním orgánem) máte právo být vyslechnut(a) osobou takového pohlaví, které si zvolíte. Můžete požádat, aby výslech vedla osoba stejného nebo opačného pohlaví. Jste-li zvlášť zranitelnou obětí, policie Vám musí vyhovět, pokud tomu nebrání důležité důvody, např. kdy výslech není možné odložit a u konkrétního policejního útvaru není dostupná osoba příslušného pohlaví.

Pokud je potřeba výpověď tlumočit, můžete v kterékoli fázi trestního řízení (tedy nejen na policii, ale i v řízení před soudem) žádat, aby byl přibrán tlumočník stejného nebo opačného pohlaví. Příslušný orgán Vaší žádosti vyhoví, pokud je to možné. Překážka k vyhovění Vaší žádosti by mohla nastat v případě, kdy by výslech nebylo možné odložit a tlumočník Vámi zvoleného pohlaví by nebyl dostupný.

Jste-li zvlášť zranitelnou obětí, máte při výslechu právo na zvlášť citlivý a ohleduplný přístup. Výslech musí být veden s ohledem na určité okolnosti, kterými mohou být některé Vaše charakteristiky (např. věk, pohlaví), druh, povaha, závažnost a okolnosti trestného činu, vztah k pachateli aj. Výslech zpravidla provádí osoba k tomu zvlášť vyškolená, je-li to možné (např. nejde-li o výslech, který není možné odložit, přičemž zvlášť vyškolená osoba není v danou chvíli dostupná), a v prostorách k tomuto účelu upravených či přizpůsobených (např. ve speciálních výslechových místnostech).

Otázky směřující do intimní oblasti je nutné klást šetrně a jen v nezbytných případech. Kdykoli máte právo podat námitky proti zaměření otázky.

Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí, máte právo na úplný výslech tak, aby později nemusel být opakován. Výslech by měl být co nejpodrobnější, pokud jde o objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. Je-li nutné výslech opakovat před stejným orgánem (např. na policii), máte právo na výslech stejnou osobou, nebrání-li tomu důležité důvody.

Jako poškozený v trestním řízení se můžete nechat zastupovat zmocněncem, a to ve všech jeho fázích. Zmocněncem může být fyzická osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena, nebo právnická osoba. Může jít o advokáta, nebo i příbuzného či známého. Zmocněncem může být i osoba, která je Vaším důvěrníkem. Zvolit zmocněnce můžete při oznámení trestného činu nebo kdykoli v průběhu trestního řízení. Zmocněnec je oprávněn již od zahájení trestního stíhání být přítomen při vyšetřovacích úkonech, může činit za poškozeného návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky. Může se účastnit všech úkonů, kterých se může účastnit poškozený. Zmocněnec ale nemůže za poškozeného podat svědeckou výpověď.

Zvlášť zranitelné oběti mají nárok na bezplatnou pomoc zmocněnce.  Návrh na rozhodnutí o poskytnutí bezplatné pomoci zmocněncem nebo za sníženou odměnu podává poškozený v přípravném řízení státnímu zástupci a v řízení před soudem příslušnému soudu, který věc projednává. Zmocněncem je ustanoven advokát.

vytisknout  e-mailem