Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zveřejňování informací poskytnutých na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací: 

„z jakého důvodu Policejní prezidium ve většině případů nezveřejňuje podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. celý text poskytnuté informace, ale pouze shrnutí odpovědi a shrnutí dotazu. Zákon podle mého názoru jednoznačně preferuje zveřejnění celé poskytnutí informace. Na webové stránce však často je pouze shrnutí obsahující sdělení, že byla poskytnuta informace v příloze, ale příloha již zveřejněna není.

Kdo je odpovědný za to, aby byly odpovědi zveřejněny v zákonem požadovaném rozsahu? Mám za to, že transparentní by bylo zveřejnit celé znění dotazu (bez uvedení osobních údajů) a celé znění odpovědi. V minulosti Policejní prezidium odpovědi spíše zveřejňovalo celé (bez osobních údajů). Proto mě zajímá, kdy došlo ke změně přístupu a kdo o něm rozhodl a s jakým zdůvodněním je nyní preferován zvolený netransparentní přístup.

A rovněž by mě zajímalo, jakým způsobem je dohlíženo na to, aby byla při zveřejňování dodržena lhůta 15 dní. Stránky sleduji pravidelně, a proto vím, že lhůta často není dodržena – kromě toho, že zveřejněné údajně poskytnuté informace jsou často beze smyslu, což je v rozporu s citovaným zákonem. Je tento nešvar sledován? A jaké jsou interní postihy za porušení zákonem stanovených povinností?“

Policie České republiky posoudila předmětnou žádost a konstatovala, že požadované informace s výjimkou odpovědí na otázky: „Kdo je odpovědný za to, aby byly odpovědi zveřejněny v zákonem požadovaném rozsahu?“, a „A jaké jsou interní postihy za porušení zákonem stanovených povinností?“ nejsou informacemi ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., neboť mají charakter dotazů na názor vztahující se k tvrzením zformulovaným žadatelem. Ustanovení § 3 odst. 3 tohoto právního předpisu definuje informaci jako „jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Povinný subjekt až na dvě výše uvedené výjimky nedisponuje požadovanými  informacemi v podobě definované ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a musel by je teprve vytvořit Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a vytváření nových informací.

K otázce: „Kdo je odpovědný za to, aby byly odpovědi zveřejněny v zákonem požadovaném rozsahu?“ povinný subjekt sdělil, že podle organizačního řádu Policejního prezidia České republiky je za koordinaci a metodické vedení útvarů a organizačních článků Policie České republiky při plnění úkolů v oblasti svobodného přístupu k informacím odpovědný odbor tisku a prevence Policejního prezidia České republiky. Za plnění povinností vyplývajících povinnému subjektu ze zákona č. 106/1999 Sb. při poskytování informací na žádost je v každém jednotlivém případě vždy odpovědný zpracovatel, jenž vyřizuje konkrétní žádost o informace. 

K otázce: „A jaké jsou interní postihy za porušení zákonem stanovených povinností?“ povinný subjekt sděluje, že za porušení služebních povinností lze příslušníkovi Policie České republiky uložit některý z kázeňských trestů, jejichž výčet je uveden v ustanovení § 51 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (a) písemné napomenutí, b) snížení základního tarifu až o 25 % na dobu nejvýše 3 měsíců, c) odnětí služební medaile, d) odnětí služební hodnosti, e) pokuta, f) propadnutí věci, nebo g) zákaz činnosti), přičemž kázeňské tresty uvedené ad e) až g) lze uložit pouze za jednání, které má znaky přestupku. V případě porušení pracovních povinností zaměstnancem Policie České republiky zaměstnavatel postupuje podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.        

Nad rámec své informační povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt uvedl, že Policejní prezidium České republiky zveřejňuje informace poskytnuté na základě žádosti způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. na internetových stránkách www.policie.cz) v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., to znamená, že zveřejňuje celý text žádosti a všechny poskytnuté informace a v těch případech, ve kterých to uvedený právní předpis a ustálená judikatura připouští, zveřejňuje celý text žádosti a doprovodné informace vyjadřující obsah poskytnutých informací. Jde například o informace poskytnuté v jiné než elektronické podobě, mimořádně rozsáhlé informace, nebo informace, jejichž obsahem jsou osobní údaje. K žádné změně postupu Policejního prezidia České republiky v této souvislosti nedošlo.

PhDr. Jiří Vokuš, 28. prosince 2018                                                                                                                                                                                                                                                                           

vytisknout  e-mailem