Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Domácí násilí

Žadatelka požadovala informace k problematice domácího násilí. 

 
K bodu č. 1 a 2
U případů domácího násilí se zpravidla jedná  o velmi latentní jednání ze strany násilné osoby a z tohoto důvodu nemá ani Policie České republiky  údaje o všech případech, které se staly na území České republiky od roku 2005 do roku 2009. Můžeme Vám pouze poskytnout údaje o počtu  sepsaných úředních záznamů o incidentu se znaky domácího násilí, které Policie České republiky vede od 1.1.2007, kdy nabyl  účinnosti zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto zákona bylo vloženo oprávnění policisty rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj. Tabulku s příslušnými údaji Vám zasíláme v příloze č.1.
 
Od 1. 6. 2004 byl vložen do zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, nový trestný čin  týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě - § 215a. Tabulku o počtu zjištěných trestných činů podle § 215a od 1.6.2004 do 31.12.2009 Vám zasíláme v příloze č. 2. Pokud se týká jiných trestných činů, které lze spáchat v souvislosti s domácím násilím, jako je např. trestný čin ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, znásilnění, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci nebo vydírání, v policejních statistikách není rozlišeno, zda byly spáchány v souvislosti s domácím násilím.  
 
K bodu č. 3
Celkový přehled o počtu vykázání za rok 2009 lze nalézt na internetových stránkách Bílého kruhu bezpečí, o.s. www.domacinasili.cz. Tyto údaje Vám zasíláme v příloze č. 3, kde jsou uvedeny také údaje o počtu vykázání za rok 2007 a 2008. 
 
K bodu č. 4
Pro policisty služby pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování jsou organizována speciální školení, kde se seznamují s podstatou domácího násilí, právní úpravou vykázání, naučí se aplikovat metodu SARA DN, která slouží k identifikaci budoucího možného rizika domácího násilí, administrativní zpracování případu domácího násilí, jsou jim předvedeny modelové situace, se kterými se mohou v praxi setkat atd.  Tato školení jsou v rozsahu 4 hodin a jsou organizována lektory v rámci všech Krajských ředitelství policie nebo ve školních policejních střediscích. Přehledy o počtu vynaložených finančních prostředků na tato školení Policie České republiky nevede, protože jsou prováděna bezplatně, a to policisty/lektory nebo metodiky pro problematiku domácího násilí krajských ředitelství policie. 
 
K bodu č. 5
 Vámi požadované dokumenty, resp. vzory formulářů, které policisté používají k administrativnímu podchycení incidentu se znaky domácího násilí nebo vykázání Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu. S ohledem na stávající právní úpravu § 44 a ž 47 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, se jedná o úřední záznam o incidentu se znaky domácího násilí, potvrzení o vykázání s poučením vykázané a ohrožené osoby, úřední záznam o vykázání a úřední záznam o provedení kontroly dodržování povinností vyplývajících z vykázání. Formuláře, které uvádíte ve svém dopisu, jako např. rozhodnutí o vykázání, potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí o vykázání, rozhodnutí o ústním vyhlášení rozhodnutí o zákazu vstupu, byly používány v době, kdy bylo u vykázání postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Nyní je vykázání upraveno v § 44 až 47 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a jedná se o faktický úkon. Zde je také odkaz na formuláře, které musí policista v souvislosti s prováděním vykázáním sepsat. Pokud se týká vydání a vrácení klíčů, je součástí formuláře potvrzení o vykázání.
 
Kromě shora uvedeného Vám sdělujeme, že lze informace k problematice domácího násilí nalézt zejména na internetových stránkách Bílého kruhu bezpečí, o.s. (adresa viz shora uvedená), kde lze nalézt i aktuální informace o problematice domácího násilí.


30. 3. 2010

vytisknout  e-mailem