Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Elektrokoloběžka

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Podatel formuloval tezi týkající se provozu elektrokoloběžek na pozemních komunikacích následujícího znění: "Na celém území ČR bez ohledu na místní rozdělení na kraje či jiné samosprávné územní celky je za jízdní kolo považována elektrokoloběžka, která má zabudovaný pomocný elektromotor s výkonem  max. do 1 kW (včetně), s rychlostí max. do 25 km/h s tímto pomocným elektromotorem v akci, kdy se automaticky tento pomocný pohon odpojí při dosažení rychlosti 25 km/h, schopná provozu i bez tohoto pomocného pohonu (elektromotoru), splňující další podmínky jejího technického provedení dle platné legislativy ČR a následně EU. Takovou elektrokoloběžku lze řídit na území ČR bez jakékoli registrace i bez řidičského oprávnění, na pozemních komunikacích i mimo ně stejně jako jízdní kolo, jako jsou polní cesty a pod., což je v souladu se zákonem a tedy i v současnosti platnou legislativou ČR a EU a tato je k tomu dle v současnosti platného zákona na území ČR takto i plně způsobilá." a požadoval posouzení správnosti této teze.  

Policie České republiky konstatovala, že podatel se dotazuje na názor povinného subjektu ohledně správnosti teze, kterou sám zformuloval, a že povinnost poskytovat informace se podle ustanovení § 2 odst. 4  zákona č. 106/1999 Sb. dotazů na názory netýká.

Mimo režim zákona č. 106/1999 Sb. Policie České republiky poskytla podateli následující informace:
Koloběžka, stejně jako jízdní kolo, je nemotorové vozidlo pohybující se pomocí lidské síly ve smyslu ustanovení § 2 písm. h) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška č. 153/2023 Sb.“), ve své příloze č. 8 v bodu 1. stanoví, že jízdním kolem se rozumí i koloběžka, a v téže příloze v bodu 8. pak určuje, že jízdní kolo je považováno za nemotorové vozidlo i v případě, že je dodatečně vybaveno pomocným motorkem, jestliže
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola,
b) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
c) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3,
d) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1 a
e) montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech. 

Z citovaného ustanovení vyhlášky č. 153/2023 Sb. jasně vyplývá, že má-li být elektrokoloběžka považována za nemotorové vozidlo, nepostačuje, aby splňovala pouze výkon motoru a maximální konstrukční rychlost, musí splňovat také ostatní podmínky uvedené v tomto ustanovení, a má-li být užita v provozu na pozemních komunikacích, musí splňovat rovněž všechny další technické požadavky na bezpečnost obsažené v příloze č. 8 vyhlášky č. 153/2023 Sb. a vztahující se k jízdním kolům.
Pokud elektrokoloběžka vykazuje jiné než výše uvedené technické řešení, jde buď o vozidlo podléhající registraci v registru vozidel, k jehož řízení musí mít řidič příslušné řidičské oprávnění, anebo o vozidlo neschválené k provozu na pozemních komunikacích.                 
Policie České republiky v této souvislosti ještě připomněla, že gestorem citované vyhlášky č. 153/2023 Sb. není Policie České republiky, nýbrž Ministerstvo dopravy České republiky, a že výklad právních předpisů přísluší jejich gestorům, respektive soudům a správním orgánům.   

PhDr. Jiří Vokuš, 3. října 2023

vytisknout  e-mailem