Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Žádost o informace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací (doslovný přepis):

„…1.1- Zda byli příslušníci Policie ČR, z NCOZ –SKPV , povinni dodržovat, všechny zákony české republiky a EU ,  při své činnosti, při prověřování oznámené trestné činnosti .

1.2- Zda byli příslušníci Policie ČR, z NCOZ –SKPV , povinni dodržovat, všechny zákony české republiky a EU ,  při své činnosti, při prověřování oznámené trestné činnosti . a to i zákon č. 99/1963Sb. o.s.ř.  a to závaznost, vyhlášeného rozsudku ve znění, výroku i pořadí, odůvodnění, poučení,  vyhlášeného u Okresního soudu v Semilech v soudním řízení, vypořádání BSM, pod čj. 4C 148/87 a  zachyceném ve veřejné listině, protokolu z jednání pod čj. 4C 148/87-592- 593 ze dne 21.11.2003.

1.3- Z kterých, podkladů,přesně označení a zákonů a který  příslušník, Policie ČR, NCOZ –SKPV, s uvedením, hodnosti, titulu , jména , příjmení, pracovní zařazení,  vyhodnotil, že u  falza –padělku, veřejné listiny , vydané v soudním řízení, pod čj. 3C 148/87 ( zahájeného  ve stejné věci vypořádání BSM- nebylo prověřováno) v r. 2003, při porušení čl.96 odst. 2 zákona č. 1/1993SV. , prokazatelně ze zákonné , povinnosti nebyl tento  rozsudek čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, veřejně a ústně, vyhlášen , soudkyní …………, OS SM, a ze zákona 99/1963Sb. zachycen ve veřejné listině, protokolu z jednání v soudním řízení čj. 3C 148/87, kde se prokazatelně , nejednalo o písařskou chybu .  kde tuto skutečnost že bylo u Okresního soudu v Semilech, vedeno nezákonné řízení a vydán padělek –falzum rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, aby bylo , vydávané a používané, jako pravý, rozsudek, veřejně a ústně, vyhlášený v soudním řízení, pod čj. 4C148/87 a zachycený ve veřejné listině, pod čj. 4C 148/87-592-593 ze dne 21.11.2003 ve znění výroku, odůvodnění, poučení kde uvedené údaje, neodpovídají, ve znění a v pořadí  výroku, a  doplnění výroku VI. ,   Kde  usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pod čj. 24 Co 117/2004-626   ze dne 25.3.2004. Kde je v záhlaví , uvedeno , že Krajský soud v Hradci Králové rozhodoval v odvolacím řízení 3C 148/87 , Okresní soud v Semilech, o usnesení 3C 148/87 – 604 ze dne 22.1.2004, kde tato listina a další listinné důkazy-  prokazuje, že u Okresního soudu  v Semilech, bylo vedeno od r. 2003, nezákonně, soudkyní …………., soudní řízení, pod čj. 3C 148/87 a příslušníci NCOZ – SKPV, nesplnili svoji , zákonnou povinnost a nadržovali, pachateli trestné činnosti- padělání a pozměňování veřejné listiny za účelem aby toto falzum, padělek bylo používáno jako pravé.

1.4- Zda bylo , ze strany, ředitele  NCOZ –SKPV, seznámen se skutečností, že cca od r. 2008, prorostl organizovaný , zločin , do složek tohoto orgánu, kdy příslušník  NCOZ – SKPV, neplnil svoji zákonnou, povinnost a nadržoval, pachateli trestné činnosti – padělateli – falza vytvořeného rozsudku v r. 2003 v písemné podobě, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, při porušení,  zákona č. 99/1963Sb.  čj.

S kterým, pracovníkem, příslušníkem, NCOZ-SKPV, s uvedením hodnosti, titulu, jména, příjmení, pracovní zařazení , byla konzultována ,  tato vyjádření, cituji: PČR KŘP LK- KRPL-13284/ČJ-2016-181114

1.5- 
Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování na naši žádost zareagovala konstatováním, že tento dokument s jejich stanoviskem k dané věci, který byl vytvořen jako jediný dokument Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování v němž centrála konstatuje, že se …………..nedopustila žádného trestného činu, a je tudíž nezaměnitelnou písemností, již máte prokazatelně k dispozici, protože se objevil ve třech Vámi podaných žádostech o informace, které jste centrále zaslal. Konkrétně se jedná o Vaše následující žádosti.

žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 30.8.2016, která byla vyřízena č.j. NCOZ-6022/ČJ-2016- 4100PI
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 6.2.2017, která byla vyřízena č.j. NCOZ-1718/ČJ-2017- 4100PI
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 26.8.2019, která byla vyřízena č.j. NCOZ-8069/ČJ-2019-4100PI.

 Uvedena v poskytnuté informaci,podle zákona 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím  panu …………, PČR  KŘP0 LK , pod sp.zn. KRPL- 30217-1/ČJ-2020-1800PI ze dne 21.4.2020

1.6- Jaké postavení, uvedení hodnost, titul, pracovní zařazení, zastával k 27.5.2020, příslušník Policie ČR, NCOZ- SKPV- který vydal, podání, že  se nejedná u soudkyně ………….., ve věci – padělání a pozměňování veřejné listiny, 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, o trestnou činnost.

1.7- Zda příslušníci, NCOZ –SKPV, zaznamenali, že jim Příslušníci, Policie ČR, KŘP LK, předložili, ve věci , trestné činnosti, soudkyně ………………., který nebil, zapsán a registrován, jako trestná činnost, pod označením ,,ČJ“, KRPL-13284/ČJ-2016-181114 a  toto řízení ani, nemohlo být, dozorováno, státním zástupcem.

1.8- Zda si byli, příslušníci policie ČR, NCOZ-SKPV, při prověřování,  falza- padělku,  rozsudku, vydaném v písemné, v r. 2003, podobě, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, že i pro tyto, Příslušníky Policie ČR, platil  v době, posuzování, listiny, rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003,  zákonné ustanovení , zákona 99/1963Sb. o.s.ř a to §  ve spojení , se zákonem 1/1993Sb. Ústavy ČR, ve spojení se zákonem, 2/1993Sb.  Listiny základních práv a svobod. , kde rozsudek se neshoduje ani v současné době, se zachyceným ve veřejné listině ,čj.4C 148/87-592-593 , protokolu z jednání, kde příslušníci Policie ČR, NCOZ –SKPV, nesplnili svoji zákonnou povinnost , a nerespektovali , závazně, vyhlášeného rozsudku v soudním řízení, pod čj. 4C 148/87 a zde vyhlášeného rozsudku  dne 21.11.2003…“


Povinný subjekt poskytl žadateli informace:

Ad 1.1 Ano, příslušníci Policie České republiky, NCOZ SKPV, byli při své činnosti povinni dodržovat zákony České republiky a také je dodržovali.
Ad 1.2 Závaznost vyhlášeného rozsudku je stanovena pro účastníky řízení, ve kterém bylo vedeno. Policejní orgán NCOZ SKPV nebyl účastníkem řízení a rozsudek Okresního soudu v Semilech posuzoval pouze po obsahové stránce s ohledem na tehdy prováděné šetření Vašeho podání.
Ad 1.3  Policejní orgán NCOZ SKPV, expozitura Hradec Králové, provedl šetření Vašeho podání, které bylo na tuto expozituru zasláno z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, a ve svém šetření vycházel především z listinných příloh, které byly součástí Vašeho podání. Po důkladném posouzení všech přiložených písemností bylo rozhodnuto o vrácení postoupeného podání zpět orgánu Policie České republiky Libereckého kraje podle věcné a místní příslušnosti. Při svém rozhodování o vrácení Vašeho podání zpět postupoval policejní orgán podle závazného pokynu Policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení. Ve věci Vašeho podání tedy policejní orgán NCOZ SKPV nijak nerozhodoval. Policejní orgán NCOZ SKPV svým postupem v žádném případě nijak neporušil žádnou svoji zákonnou povinnost, ani žádným způsobem nenadržoval pachateli trestné činnosti.
Ad 1.4 Jak již bylo uvedeno v bodě 1.3. – policejní orgán NCOZ SKPV svým postupem v žádném případě nijak neporušil svoji zákonnou povinnost, ani žádným způsobem nenadržoval pachateli trestné činnosti. Policejní orgán NCOZ SKPV věc po vyhodnocení vrátil zpět původnímu policejnímu orgánu postupem podle interní závazné normy, která byla citována výše.
Ad 1.5 Ve věci žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. pana  ………….., která byla adresována Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje, byl policejní orgán NCOZ SKPV, expozitura Hradec Králové, touto součástí policie požádán o součinnost týkající se č.j. KRPL-13284/ČJ-2016-181114. Vyjádření policejního orgánu NCOZ SKPV je obsaženo v odpovědi Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v č.j. KRPL-30217-1/ČJ-2020-1800PI ze dne 21. dubna 2020 pod bodem 1.10.
Ad 1.6  Jak již bylo na Vaše podání několikrát opakovaně odpovězeno – policejní orgán NCOZ SKPV, expozitura Hradec Králové, nevydal svým rozhodnutím o vrácení (postoupení) věci zpět policejnímu orgánu Libereckého kraje žádné závazné rozhodnutí, kterým by se měl druhý policejní orgán řídit a byl pro něj závazný. Policejní orgán NCOZ SKPV pouze konstatoval své zjištění a podání vrátil k rozhodnutí původnímu policejnímu orgánu v intencích závazného pokynu.
Ad 1.7 Tato skutečnost není policejnímu orgánu NCOZ SKPV známa.
Ad 1.8 V tomto bodě odkazuji na naši odpověď uvedenou pod bodem 1.2., 1.3. a 1.4.

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
30. července 2020

vytisknout  e-mailem