Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úsekové měření rychlosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„A)

1. Kdo je vlastníkem systému úsekového měření na dálnici D1 na úseku D1-145.35, LJP, směr Brno (v působnosti Policie ČR, Dálniční oddělení Velký Beranov)

2. Pokud jím není Policie ČR, o koho se jedná?

3. Pokud není provozovatelem zařízení Policie ČR, žádám o zaslání kopie smlouvy, na základě, které správní orgán získává oznámení o přestupcích.

4. Pokud není vlastníkem zařízení Policie ČR, žádám o zaslání kopie nájemní nebo obdobné smlouvy.

B)

1. Snímek (nebo snímky) z údajného měření prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaným bez obsluhy, při dohledu nad bezpečností silničního provozu na pozemních komunikacích, které probíhalo dne 30.09.2019 v 14:34 hodin v úseku ukončeném v km dálnice D1-145.35, LJP, směr Brno, výjezd, pruh 2 a bylo jím zachyceno vozidlo ………… páchající přestupek. Pokud takový snímek (nebo snímky) neexistují, postačí potvrzení této skutečnosti.

2. Písemné vyjádření obsahující potvrzení pro správní orgán o nastavení výše uvedeného měřícího zařízení do automatizovaného režimu na předmětném místě a v předmětné době a potvrzení o tom, že toto nastavení provedla kvalifikovaná osoba. Pokud takové vyjádření nebo potvrzení neexistuje postačí potvrzení této skutečnosti.

3. Zápisy nebo jiné související informace z předmětných jednání, na kterých byla tato akce projednána mezi policií a dotčenými správními orgány, tj. nejen správní orgán prvního stupně (město Velké Meziříčí), ale i odvolací orgán , který je nedílnou součástí o správním deliktu provozovatele vozidla, potvrzující, že se jednalo o předem dohodnutou bezpečnostní akci na rizikovém místě, kde z objektivních příčin nebylo možné reálně zjistit řidiče vozidla a kde byl ohrožen život, zdraví a majetek ostatních osob, tedy nejen účastníků silničního provozu. Pokud takové informace neexistují postačí potvrzení této skutečnosti.

4. Oznámení údajného zadokumentovaného přestupku (viz bod 1) zaslané příslušnému správnímu orgánu, tj. Městskému úřadu města Velké Meziříčí.

5. Ověřovací list výše uvedeného měřícího zařízení. Pokud takový dokument neexistuje postačí potvrzení této skutečnosti.

6. Informaci, jaké zařízení bylo použito k zadokumentování údajného dopravního přestupku.

7. Návod k obsluze a k vyhodnocení dat při provozu měřícího zařízení viz bod 6.

8. Záznamy prokazující, že na výše uvedeném měřícím zařízení probíhala ve stanovených intervalech pravidelná údržba, nebo že taková údržba není požadována. Pokud takové záznamy neexistují postačí potvrzení této skutečnosti.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli následující:

Majitelem a správcem systému „měření úsekové rychlosti“ (dále jen: „MÚR“) je Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen: „ŘSD ČR“).

Úsekové měření rychlosti na dálnicích se uskutečňuje v souladu s Dohodou o společném postupu při provozování systémů umožňujících měření úsekové rychlosti na komunikacích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 24. 3. 2017. Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky (dále jen: “ŘSDP PP ČR) vždy od ŘSD ČR obdrží informaci o plánovaném zahájení provozu systému MÚR na konkrétním místě a k tomuto následně vydá své stanovisko. Vytipované úseky předkládá ŘSD ČR, přičemž k tomuto je svoláno pracovní jednání za účasti ŘSD ČR, Policie České republiky a zástupců dotčených obcí. V příloze tohoto dokumentu Vám zasíláme výše zmíněnou Dohodu o společném postupu při provozování systémů umožňujících měření úsekové rychlosti na komunikacích ve správě ŘSD ČR.

Předmětný úsek dálnice D1 spadá pod teritorium Dálniční oddělení Velký Beranov, které však nemá možnost generovat a následně manipulovat se záznamy z kamer MÚR. Data z kamerového systému MÚR jsou přenášena na policejní úložiště v podobě datových vět a následně jsou automaticky přenášena na úložiště pověřené obce, tedy Velké Meziříčí, kde jsou záznamy generovány a pracovník pověřené obce má možnost s nimi dále manipulovat (přenášet, tisknout apod.). Policie České republiky tedy tuto možnost nemá. Ve věci záznamu je tedy třeba obracet se vždy na příslušnou pověřenou obec. Přes Policii České republiky data pouze „prochází“, aniž by s nimi bylo jakýmkoli způsobem manipulováno.

Dále žadateli povinný subjekt sdělil, že k výše uvedenému MÚR se využívá zařízení Unicam VELOCTY3, výr. č. CAM16002468, od firmy CAMEA.

Povinný subjekt současně žadateli zaslal Ověřovací list č. 8012-OL-70397-19 systému MÚR v km 141,175 – 145,35 dálnice D1.

Ostatními požadovanými informacemi Policie České republiky jako povinný subjekt vzhledem k výše uvedenému nedisponuje a doporučila žadateli se v těchto věcech obracet na ŘSD ČR, případně tedy příslušnou obec.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 4. 2020

vytisknout  e-mailem