Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Týrání zvířat

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

1. Jakými informacemi, doporučeními, analýzami, statistika apod. disponuje PČR ve svých nebo dalších souvisejících a jí dostupných materiálech či dokumentech z roku 2019

  1. vzhledem k vynucování čipování psů v obcích a městech České republiky a související trestné činnosti,
  2. vzhledem k občas citované „hrozné situaci“ s tzv. množírnami štěňat, koťat a dalších mláďat na území České republiky vzhledem k související trestné činnosti (jelikož „množírnu“ v roce 2019 nedefinoval zákon; pro tento účel ji považuji za chov psů či koček určený k rozmnožení populace, který neodpovídá předpisovým podmínkách a zároveň zvířatům způsobuje utrpení)?
  1. Kolik takových tzv. „množíren“ bylo v ČR v roce 2019?
  2. Kolik eviduje PČR obviněných, stíhaných, odsouzených fyzických a právnických osob ve věci týrání psů a koček v roce 2019?
  3. Kolik eviduje PČR obviněných, stíhaných a odsouzených fyzických a právnických osob ve věci zneužití pravomocí úřední osoby (§ 329 T.Z.) a veřejného činitele v důsledku jakéhokoliv vynucování čipování včetně případů šikany, udělování likvidačních pokut, registrace/evidence zvířat a jejich odebrání z rodin chovatelů apod. v roce 2019?
  4. Uveďte, prosím, kategorie této trestné činnosti v roce 2019. Zašlete mi, prosím, všechny výše uvedené informace obsažené ve shora definovaných dokumentech.


Policie České republiky žadateli sdělila k jednotlivým otázkám následující informace:


Otázka č. 1:
Policie České republiky v roce 2019 nezpracovávala žádný zvláštní materiál týkající se trestné činnosti související s "vynucováním čipování psů v obcích a městech" ani související s provozováním tzv. "množíren". Tento pojem, byť je všeobecně používán, není nikde definován, a tedy s ním Policie České republiky v oficiálních dokumentech ani statistikách nepracuje. Policie České republiky působí v oblasti ochrany zvířat proti týrání v trestněprávní rovině v případech, kdy jsou naplněny skutkové podstaty trestných činů podle § 302 a 303 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Ve statistikách se přitom nerozlišuje, zda k podezření nebo ke spáchání trestného činu týrání zvířat, nebo zanedbání péče o zvíře z nedbalosti došlo v zájmových chovech, hospodářských chovech, přepravě zvířat nebo v souvislosti s týráním zvířat ve volné přírodě (ve formě otrav volně žijících druhů živočichů, nebo jejich lovu zakázanými prostředky, které vykazují znaky zvlášť trýznivého zacházení se zvířaty).

Policie České republiky tedy nevede statistiku trestné činnosti související s tzv. „čipováním“ zvířat, ani s tzv. množírnami zvířat na území České republiky. Z tohoto důvodu nemůže takové statistiky poskytnout. Stejně tak nemá k dispozici žádné informace, doporučení, analýzy apod. vztahující se k této problematice.

Otázka č. 2 
V této části byla žádost odložena z důvodu nedostatku působnosti povinného subjektu.

Otázka č. 3:
Informace požadovaná pod bodem č. 3, kolik eviduje Policie České republiky  „odsouzených fyzických a právnických osob ve věci týrání psů a koček v roce 2019“ byla  odložena z důvodu nedostatku působnosti povinného subjektu.

K ostatním požadovaným informacím je nutné sdělit, že týrání psů a koček není ve statistikách kriminality samostatnou kategorií. Navíc je ještě třeba rozlišit, zda došlo k týrání jednotlivých zvířat v rámci domácích zájmových chovů, anebo k týrání zvířat v zájmových chovech, které jsou, nebo spíše byly, určeny k produkci mláďat za účelem jejich dalšího prodeje za podmínek, které jsou v rozporu se zákonem, a které způsobují na zvířatech následky popsané ve skutkových podstatách shora uvedených trestných činů. V roce 2019 bylo podle doposud známých dat řešeno policejními orgány více než 160 případů týrání zvířat nebo zanedbání péče o zvíře. Aby byla zpracována skutečnosti odpovídající odpověď, bylo by třeba nahlédnout do všech zpracovaných trestních spisů k této problematice a  vyhodnotit a analyzovat tyto spisy pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování. Z tohoto důvodu považuje povinný subjekt v této části dotaz za požadavek na vytvoření nové informace.

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.  Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Vzhledem k tomu, že Policie České republiky nemá požadovanou informaci k dispozici, a musela by takovou informaci vytvořit na základě analýzy jednotlivých trestních spisů, jedná se o požadavek na vytvoření nové informace, na který se z výše uvedených důvodů informační povinnost nevztahuje.

V příloze Vám Policie České republiky zasílá statistické údaje počtu stíhaných osob trestného činu týrání zvířat podle § 302 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle § 303 stejného zákona za roky 2017 – 2019 ve vztahu k tzv. malému zvířectvu, jehož součástí jsou také psi a kočky.

Otázka č. 4
Informace požadovaná pod bodem č. 4, kolik eviduje Policie České republiky „odsouzených fyzických a právnických osob ve věci zneužití pravomocí úřední osoby (§ 329 T.Z.) a veřejného činitele v důsledku jakéhokoliv vynucování čipování včetně případů šikany, udělování likvidačních pokud, registrace/evidence zvířat a jejich odebírání z rodin chovatelů apod. v roce 2019“ byla odložena z důvodu nedostatku působnosti povinného subjektu.

K tomuto bodu dále naleznete v příloze statistiky počtu stíhaných osob trestného činu zneužití  pravomoci úřední osoby podle §  329 zákona č. 40/2009 Sb. za roky 2017 - 2019. Statistika kriminality u tohoto trestného činu nesleduje motiv pachatele. Policie České republiky tak nemá požadovanou informaci k dispozici. I v tomto případě se jedná o požadavek na vytvoření nové informace. Tato informace může být součástí příslušných trestních spisů, které by bylo nutné analyzovat pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování. Z výše uvedených důvodů se proto v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. a § 3 odst. 3 tohoto zákona na tento požadavek informační povinnost nevztahuje.

Otázka č. 5:
Jak je již výše uvedeno, existují různé způsoby týrání zvířat a různá prostředí, ve kterých k tomuto jednání dochází (způsob spáchání zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem v případech jednání popsaných v zákoně na ochranu zvířat proti týrání, použití různých prostředků k týrání a samozřejmé místo, kde k jednání dochází - malé domácí zájmové chovy, hospodářské chovy, přeprava zvířat, zájmové chovy určené k produkci mláďat, zájmové chovy, u kterých chovatel nezvládá péči o chovaná zvířata, nebo týrání v souvislosti s týráním zvířat ve volné přírodě ve formě otrav volně žijících druhů živočichů nebo jejich lovu zakázanými prostředky, které vykazují znaky zvlášť trýznivého zacházení se zvířaty).

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 10. 3. 2020

vytisknout  e-mailem