Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijímací řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o informace týkající se přijímacího řízení k Policii České republiky s tím, že „poskytnuté informace budou sloužit jako podklad ke zpracování bakalářské práce na téma Přijímací řízení k Policii ČR“. Konkrétně požádala o odpovědi k následujícím bodům:

  1. Kolik žádostí o přijetí do služebního poměru k Policii ČR bylo přijato v rámci jednotlivých krajů v letech 1993-2018? (za každý rok)
  2. Kolik osob bylo přijato v přijímacím řízení k Policii ČR v rámci jednotlivých krajů v letech 1993-2018? (za každý rok)
  3. Kolik osob nebylo přijato v přijímacím řízení k Policii ČR a z jakého důvodu v rámci jednotlivých krajů v letech 1993-2018? (za každý rok)
  4. Kdy a jaké celorepublikové náborové kampaně Policie ČR probíhaly v letech 1993-2019?

V úvodu žádosti pak povinnému subjektu sdělila, že „píšu bakalářskou práci na téma Přijímací řízení k Policii ČR. Dne 2.7.2020 jsem žádala o poskytnutí informací o přijímacím řízení k Policii ČR za rok 2019. Mé žádosti bylo vyhověno tabulkou, kterou posílám v příloze. Za sdělené informace děkuji. Ve své bakalářské práci bych chtěla zpracovat data za delší časové období. V příloze posílám novou žádost, kde žádám o stejné informace z let 1993-2018. Pokud nemáte informace za všechny roky, prosím alespoň o část. Zároveň bych data chtěla zpracovat s ohledem na náborové kampaně.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudila žádost a k informacím, které byly požadovány pod písmeny a) až c) žádosti, sdělila žadatelce, že požadovaná data eviduje pouze za období od 2.1.2017 do 1.10.2017 a od 2.1.2018 do 1.1.2019. Přehled byl žadatelce zaslán v příloze č. 1. Data za období od 2.1.2019 do 1.1.2020 byla žadatelce zaslána v rámci vyřízení předchozí žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Požadované údaje za zbývající období Policie České republiky neeviduje.

K otázce pod písmenem d) žádosti, která se týká celorepublikových náborových kampaní Policie České republiky, povinný subjekt žadatelce sdělil, že nevede ucelenou evidenci těchto kampaní probíhajících v minulých letech. V příloze č. 2 proto poskytnul žadatelce údaje za roky 2019 a 2020. Před tímto datem byly náborové kampaně realizovány především jednotlivými krajskými ředitelstvími policie. Centrálně byly v některých případech zajišťovány například plakáty https://www.policie.cz/clanek/chcete-byt-policistou.aspx (viz náborový leták) nebo náborové klipy např. https://www.policie.cz/clanek/pridej-se-k-nam.aspx.

Požadované údaje ve vztahu ke starším náborovým kampaním realizovaným během uplynulých více než 25 let nemá Policie České republiky k dispozici a žádný právní předpis jí neukládá jimi disponovat. Požadované údaje nemůže povinný subjekt ani zpětně shromáždit a sestavit do požadované podoby, neboť část příslušných dokumentů, v nichž byly obsaženy, už byla skartována.

Ze staršího období můžeme však z významnějších celorepublikových kampaní vzpomenout náborovou kampaň realizovanou v roce 2009 „Pod ledem“, která bezprostředně navázala na kampaň z roku 2008 s mottem: „Pomáhat a chránit“. Z otevřených zdrojů včetně internetových stránek www. policie. cz lze zjistit podrobnější informace k těmto kampaním např. na následujících odkazech: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/video-treba-i-vy-zachranite-zivot-laka-policejni-klip-uchazece-o-praci.A090422_103800_krimi_jba.

https://www.policie.cz/clanek/kampan-pomahat-a-chranit-pokracuje-612654.aspx

https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=21222255&doctype=ART

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet právní nebo jiné analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele. Z tohoto důvodu se na informace, které Policie České republiky nemá k dispozici, informační povinnost nevztahuje.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 7. 10. 2020

vytisknout  e-mailem