Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Lokalizační a záznamová zařízení

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel ve své žádosti uvedl:

„Na základě Vámi poskytnuté informace, viz toto č. j., jako odpověď na moji žádost ze dne 18. 2. 2019, žádám o novou, resp. doplňující informaci k Vaší odpovědi k bodu č. 3, na kterou odpovídáte takto:

- Nahrávají také zvuk?

Většina kamer instalovaných ve služebních dopravních prostředcích je způsobilá k záznamu zvuku. Okamžikem výjezdu vozidla se zahajuje pouze pořizování obrazového záznamu viz čl. 5 odst. 1 závazného pokynu policejního prezidenta 199/2008, o používání technických dokumentačních prostředků.

V souladu se zákonem 106/1999Sb. tedy podávám novou žádost, která Vaše odpovědi doplní tak, aby bylo zřejmé co je Vaší odpovědí myšleno:

1. sdělte, co znamená: "nahrávají výjezdem vozidla". Protože nejsem členem Vašeho sboru, chápu to tak, že vozidla začnou nahrávat a toto nahrávání trvá nepřetržitě od chvíle, kdy příslušníci hlídky nastoupí do služby a nahrává se až do ukončení této služby kontinuálně. Pokud je to jinak uveďte případy kdy nahrává a kdy nenahrává, včetně varianty vypnutý motor ale zapnuté zapalování - svítí kontrolky palubní desky.

2. Druhá informace se týká nahrávání zvuku, kdy uvádíte "většina kamer je uzpůsobena...". Takže moje žádost o info směřuje k těm které jsou uzpůsobeny, abychom to zjednodušili, nezajímají mne kamery ve vozidlech určených třeba ke sledování osob a jiným speciálním činnostem. Požaduji sdělení informace ke kamerám, instalovaných většinou v běžných "pomalovaných" hlídkových vozech a ve vozech dopravní policie, hlavně vybanevých tzv. radarem.

a) sdělte jak se z poskytnutého záznamu jednoznačně pozná, že daná kamera zaznamenávala také zvuk?

b) nahrávají kamery k tomu uzpůsobené zvuk všechny?

c) pokud ne, nebo ne všechny uveďte proč jej nezaznamenávají.“

Policie České republiky konstatovala, že předmětná žádost navazuje na předchozí žádost téhož žadatele vyřízenou dne 15. března 2019, a poskytla žadateli následující informace:

Ad 1. Příslušníci pořádkové a dopravní policie (dále jen „policisté“) při výkonu hlídkové služby se služebními vozidly v barevném provedení Policie České republiky vybavenými lokalizačním a záznamovým zařízením jsou povinni užívat toto zařízení v souladu s pokynem policejního prezidenta č. 75/2018, o provozu lokalizačních a záznamových zařízení (dále jen „PPP č. 75/2018“). Tento interní akt řízení Policie České republiky byl žadateli poskytnut jako příloha dokumentu č. j. PPR-7387-11/ČJ-2019-990140 ze dne 15. března 2019. Ustanovení čl. 7 odst. 2 písm. c) PPP č. 75/2018 ukládá uživatelům lokalizačního a záznamového zařízení zapnout při zahájení výkonu služby toto zařízení zapnutím vozidlové radiostanice a v průběhu služby je bezdůvodně nevypínat. Důvodem vypnutí vozidlové radiostanice a tím i lokalizačního a záznamového zařízení může být opuštění služebního vozidla při plnění služebních úkolů, kdy policista používá ruční rádiový terminál. Ustanovení čl. 7 odst. 3 PPP č. 75/2018 zakazuje uživatelům lokalizačního a záznamového zařízení jakýmkoli způsobem neoprávněně ovlivňovat činnost tohoto zařízení (například zakrytím nebo mechanickým  odpojením).

Služební vozidla v barevném provedení Policie České republiky užívaná příslušníky dopravní policie při dohledu na bezpečnost silničního provozu mohou být vybavena měřiči rychlosti typu Ramer nebo PolCam, které jsou rovněž způsobilé pořizovat obrazový záznam. Tyto měřiče rychlosti slouží k dokumentaci přestupků v silničním provozu, a nepořizují proto kontinuální videozáznam. Měřiče rychlosti typu Ramer na základě nastavení rychlostního limitu automaticky pořizují obrazové snímky nebo obrazové sekvence zachycující vozidla pohybující se rychlostí vyšší než nastavený rychlostní limit. Měřiče rychlosti typu PolCam pracují na principu úsekového měření, jsou ovládány manuálně a pořizují videosekvence dokumentující přestupky v silničním provozu spočívající v překročení nejvyšší povolené rychlosti.                    

Ad 2. a) Lokalizační a záznamová zařízení instalovaná ve služebních vozidlech v barevném provedení Policie České republiky užívaných policisty k výkonu hlídkové služby nejsou nastavena k záznamu zvuku. Ustanovení čl. 5 odst. 1 závazného pokynu policejního prezidenta č. 199/2008, o používání technických dokumentačních prostředků, ukládá toliko pořizování obrazového záznamu. Uvedený interní akt řízení Policie České republiky byl žadateli poskytnut jako příloha dokumentu č. j. PPR-7387-11/ČJ-2019-990140 ze dne 15. března 2019. Měřiče rychlosti typu Ramer nebo PolCam instalované ve služebních vozidlech v barevném provedení Policie České republiky užívaných příslušníky dopravní policie při dohledu na bezpečnost silničního provozu rovněž nezaznamenávají při pořizování videosekvencí zvuk. 

Ad 2. b) Viz ad 2. a).

Ad 2. c) Taková povinnost nevyplývá z žádného právního předpisu ani interního aktu řízení Policie České republiky.

PhDr. Jiří Vokuš, 9. května 2019

vytisknout  e-mailem