Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výroční zprávy

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

„Všechny ročné zprávy za rok 2016, které policejný sbor vytváří, které jsou předkládány prezidentovi policie, případně jiné osobě / státnímu orgánu.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudila a sdělila žadateli následující:

Policie České republiky pravidelně poskytuje různé informace a v různém rozsahu (podle konkrétního vyžádání) Ministerstvu vnitra, které zpracovává zprávy z různých oblastí činnosti rezortu Ministerstva vnitra za příslušné roky, a to buď pouze za rezort Ministerstva vnitra, nebo souhrnné zprávy i za další rezorty státní správy. Takto Policie České republiky například poskytla informace Ministerstvu vnitra do následujících zpráv za rok 2016:

- zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 (zveřejněna na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/zprava-o-situaci-v-oblasti-vnitrni-bezpecnosti-a-verejneho-poradku-na-uzemi-ceske-republiky-v-roce-2016.aspx , vzata na vědomí usnesením vlády č. 395 ze dne 22. 5. 2017),

- zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2016 (zveřejněna na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace-cizincu-v-ceske-republice-za-roky-2001-2016.aspx , vzata na vědomí usnesením vlády č. 507 ze dne 10. 7. 2017),

- zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2016 (zveřejněna na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx , vzata na vědomí usnesením vlády č. 394 ze dne 22. 5. 2017),

- souhrnná zpráva za rok 2016 o plnění akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (zveřejněna na internetové adrese: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Souhrnna_zprava_AP_DN_2016.pdf , vzata na vědomí usnesením vlády č. 622 ze dne 4. 9. 2017),

- zpráva za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 a 2020 (zveřejněna na internetové adrese: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Zprava-o-rovnosti-za-rok-2016_1.pdf , vzata na vědomí usnesením vlády č. 414 ze dne 31. 5. 2017),  

- zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016 (vzata na vědomí usnesením vlády č. 632 ze dne 11. 9. 2017). Tato zpráva byla žadateli zaslána jako příloha v elektronické podobě na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Dále povinný subjekt zaslal odkaz na Výroční zprávu o činnosti Archivu Policie České republiky za rok 2016, která je přístupná na adrese http://www.policie.cz/soubor/vyrocni-zprava-za-rok-2016-pdf.aspx .

Policie České republiky dále pravidelně zpracovávána roční „Analýzu odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR", která je cestou policejního prezidenta předkládána ministrovi vnitra. Tato zpráva je ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/odposlechy-zaznamy-telekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob.aspx .

Za rok 2016 vytvořila Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování „Vyhodnocení činnosti útvaru od 1. srpna 2016“ (datum zřízení útvaru). Tuto zprávu naleznete na internetové adrese:

file:///C:/Users/ds331253/Downloads/Zpr%C3%A1va_o_%C4%8Dinnosti__NCOZ.pdf .

Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování každoročně zveřejňuje „Výroční zprávu“, která shrnuje situaci v oblasti nelegálních drog na území České republiky z pohledu orgánů vymáhajících právo. Zpráva je veřejně přístupná na webových stránkách http://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zpravy-annual-reports-jahresbericht.aspx .

Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky vydává každý rok „Zprávu o výsledcích kontrol v oblasti zbraní a bezpečnostního materiálu na území České republiky“, která je za rok 2016 ke stažení na internetové adrese: http://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zpravy-kontroly.aspx .

Ředitelství služby cizinecké policie zpracovalo „Zprávu o migraci na území České republiky a souvisejících jevech z pohledu tohoto útvaru. Tato informace je zveřejněna na internetové adrese: http://www.policie.cz/clanek/nelegalni-migrace-v-cr-za-rok-2016.aspx

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 12. 10. 2018

vytisknout  e-mailem