Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyšetřování dopravních nehod

Žadatel se domáhal informací ohledně vyšetřování dopravních nehod. 

Konkrétně se tázal, zda „policista může např. při prošetřování dopravní nehody provádět výslechy svědků po telefonu a popřípadě jaký právní předpis toto upravuje“.  

Policie České republiky poskytla žadateli následující informaci:

Při oznamování přestupků příslušným správním orgánům Policie České republiky postupuje podle ustanovení § 58 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, který praví:
 „(2) Oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o přestupky
a) proti veřejnému pořádku,
b) proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví,
c) proti majetku,
d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
e) proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České republiky,
f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. ch), § 30 odst. 1 písm. d) až j) a § 35 odst. 1 písm. f),
 učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem. O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policie úřední záznam, který přiloží k oznámení. Oznámení učiní orgán policie nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozví.“

Z výše uvedeného vyplývá, že při šetření dopravní nehody příslušník Policie České republiky (dále jen „policista“) může pro získání potřebných informací, které jsou důležité pro řádné objasnění skutkového stavu dopravní nehody, provést prostřednictvím telefonu tzv. vytěžení účastníka dopravní nehody. O tomto úkonu policista následně sepíše úřední záznam, který podepíše pouze on sám.

Pokud povaha dané věci vyžaduje podání vysvětlení od účastníka dopravní nehody (podezřelého, poškozeného, svědka) podle ustanovení § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), policista může vyzvat uvedenou osobu, aby se dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. Policista nejdříve poučí osobu, která se dostavila na základě výzvy, podle výše uvedeného ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., a pak s ní sepíše úřední záznam o podání předmětného vysvětlení. Tento úřední záznam vyslýchaná osoba podepíše a tím vyjádří souhlas s jeho obsahem, nežádá-li oprav ani doplnění.

Obdobným způsobem je prováděn také výslech osoby, která podává vysvětlení v trestní věci. V takovém případě policista postupuje podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.
 
PhDr. Jiří Vokuš, 30. června 2015

vytisknout  e-mailem