Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozpoznávání registračních značek

Žadatel se domáhal informací ohledně rozpoznávání registračních značek motorových vozidel. Konkrétně požadoval následující informace: 

1) Žádám Vás o aktuální mapu a seznam všech míst odečtu RZ na území ČR,přičemž laskavě žádám o přesné koordinátory GPS a místní názvy např.: Úsek v Lochkovském tunelu, rychlostní silnice R1. Souřadnice začátku úseku jsou 49°59' 44.058"N, 14°22'26.980"E. Souřadnice konce úseku jsou 49°59'56.640"N, 14°21 '19.506"E.
 
2) Snímají některé statické kamery RZ ze zadní části vozidla, pokud ano, tak na kterých místech?Rád bych věděl, zdali na stejném měřeném místě či úseku dochází k záznamu jak přední, tak zároveň zadní RZ. Ne, pouze jedné RZ, nýbrž obou u jednoho vozidla.
 
3) Jaká je praktická a maximální doba uchovávání záznamu? Je v praxi po určité době (jaké?) vymazána fotografie, ale informace uchována v číselném/slovním záznamu?Žadatel si je vědom, že přístroje ke snímání RZ lze nastavit dvěma způsoby. Oba spočívají v tom, že jsou zaznamenána všechna projíždějící vozidla bez rozdílu, zda spáchala přestupek či ne. Následně lze volit ze dvou možností: a)vozidla, která nespáchala přestupek, jsou okamžitě ze systému smazána, b) všechna vozidla, včetně těch, co přestupek nespáchala, zůstávají v databázi po určitou dobu. Žádám o informaci, zda PČR postupuje podle varianty a) či b). Pokud podle b), jaké jsou lhůty pro vymazání RZ vozidel, která přestupek nespáchala? A to včetně informace, zda je fotografie vymazána zároveň s písemnými/číselnými daty či ne.
 
4) Jakým konkrétním třetím osobám jsou data v praxi předávána a na základě jakých oprávnění?Pokud PČR postupuje podle 3b) a data občanů, kteří nespáchali žádný přestupek, jsou masově předávána dalším orgánům, nejedná se podle PPČR o porušení Listiny základních práva svobod, (zák. c. 2/1993 Sb.)? Konkrétně čl. 7 odst. 1 "Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena muže být jen v případech stanovených zákonem. " a čl. 10 odst. 3 "Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Jaký zákon/y, podle názoru PP CR, opravňují PČR k plošnému sběru osobních údajů nevinných občanů a monitorování jejich pohybu a dokonce i k předávání těchto údajů dalším osobám, které nemají nic společného s důvody, pro které jsou tzv. průběžné měřiče instalovány, tj. bezpečnost silničního provozu (např. SKPV, BIS)?
 
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
 
1. Policie České republiky aktuálně provozuje 10 stacionárních zařízení LOOK, 53 mobilních zařízení LOOK a 23 mobilních zařízení Ramer 10 C, která umožňují rozpoznávání registračních značek motorových vozidel. Tato zařízení mohou být použita na kterémkoli úseku kterékoli pozemní komunikace v rámci České republiky. V rámci projektu „Automatická kontrola vozidel“ jednotlivá krajská ředitelství Policie České republiky spravují rovněž automatizované informační systémy napojené na kamerové systémy zřizované magistráty, městskými a obecními úřady různých měst a obcí a na kamerové systémy zřizované Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. Policie České republiky není však majitelem ani provozovatelem těchto kamerových systémů, a nedisponuje proto evidencí, která by obsahovala přesné zeměpisné souřadnice umístění jednotlivých kamer těchto systémů na celém území České republiky. Informace o umístění kamer určených k monitorování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsou zveřejněny na webových stránkách zřizovatelů a provozovatelů těchto kamerových systémů, např. magistrátu hlavního města Prahy (http://kamery.praha.eu/situace.jsp) nebo magistrátu města Ostravy (http://iportal.ostrava.cz/cs/dopravni-informace/dopravni-kamery-1).
 
2. Instalace stacionárních zařízení provozovaných Policií České republiky zásadně preferuje snímání přední části motorových vozidel. Nelze ovšem vyloučit zachycení zadní části vozidla jedoucího v protisměru, pokud vjede do zorného pole kamery. Kamerové systémy zřizované jinými subjekty k monitorování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (viz odpověď na otázku č. 1) mohou snímat přední i zadní části vozidel například v případě zařízení instalovaných na křižovatkách s provozem řízeným světelnými signály k detekci průjezdu vozidel při rozsvíceném signálu s červeným světlem „Stůj“.
 
3. Policie České republiky ukládá v rámci projektu „Automatická kontrola vozidel“ v centrálním úložišti informací datové věty o rozpoznaných registračních značkách výhradně pořízené zařízeními, které sama provozuje. Tyto datové věty uchovává po dobu 5 let. Po uplynutí uvedené doby je celá datová věta (obrazové i textové údaje) vymazána. V informačních systémech provozovaných jednotlivými krajskými ředitelstvími Policie České republiky a napojených na kamerové systémy zřizované jinými subjekty k monitorování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsou ukládány všechny pořízené záznamy. Uschovací lhůty těchto záznamů v informačních systémech provozovaných jednotlivými krajskými ředitelstvími Policie České republiky jsou upraveny různě, přičemž uschovací lhůta obrazových údajů (60 dnů až 6 měsíců) je kratší než uschovací lhůta textových údajů (180 dnů až 1 rok). Policie České republiky využívá informační systémy provozované v rámci projektu „Automatická kontrola vozidel“ k plnění svých úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), zejména k pátrání po odcizených motorových vozidlech a registračních značkách a k odhalování a vyšetřování trestných činů souvisejících s motorovými vozidly a jejich užíváním. Ke všem údajům uloženým v těchto informačních systémech mají přístup podle příslušných interních aktů řízení pouze oprávněné osoby z řad příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky. Subjekty, které jsou zřizovateli kamerových systémů určených k monitorování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, mají přístup pouze k záznamům dokumentujícím dopravní přestupky.        
 
4. Právní titul, který Policii České republiky umožňuje pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, vyplývá z ustanovení § 62 zákona č. 273/2008 Sb. Policie České republiky předává informace, včetně informací zpracovávaných v jejích evidencích, které získala při plnění svých úkolů, ostatním orgánům veřejné správy, je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti. Právním titulem pro předávání informací je ustanovení § 78 zákona č. 273/2008 Sb.   
 

PhDr. Jiří Vokuš, 26. 1. 2015

vytisknout  e-mailem