Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pokutové bloky

Žadatel se domáhal informací ohledně nákupní hodnoty pokutových bloků a upřesnění škody. Žadatel konkrétně požadoval odpovědi na následující otázky: 

  1. Touto cestou vás žádám o sdělení nákupní ceny pokutových bloků (bloky na pokuty na místě zaplacené a bloky na pokuty na místě nezaplacené), které nakupujete od Státní tiskárny cenin pro Policii ČR. Jedná se o pokutové bloky, které následně využívá policie při udělování blokových pokut.
  2. Ministerstvem financí byla stanovena odpovědnost jednotlivých úředních osob při nakládání s pokutovými bloky na místě zaplacenými, a to z pohledu ztráty, zničení či odcizení pokutových bloků na místě zaplacených. Výše hmotné odpovědnosti byla stanovena na částku 2000,- Kč za jeden ztracený, zničený či odcizený pokutový blok na pokutu na místě zaplacenou. Dle mého názoru je výrobní cena pokutových bloků v řádu deseti popř. stokorun, nedochází v případě ztráty či poškození bloků k nezákonnému obohacení státu, když osoba, která bloky převzala k užívání, musí v případě poškození, ztráty uhradit počet ztracených bloků krát 2000 za každý blok? V případě převzetí 20 ks pokutových bloků (tj. jeden svazek) je osoba, která bloky převzala do užívání a bloky ztratila či jinak znehodnotila povinna uhradit částku 40.000,- Kč? V případě, že vedoucí pracovník, který bloky následně přiděluje, převzal např. 20 svazků bloků na pokuty na místě zaplacené, bude muset v případě jejich ztráty následně nucen uhradit částku 800.000,- Kč byť nezpůsobil žádnou větší škodu, ale pouze ztratil tiskopisy v řádu několika sta korun?
  3. Jak je možné, že byla částka za ztrátu či zničení pokutového bloku stanovena na částku 2000 korun, když na bloku není uvedena žádná částka? V případě ztráty finanční hotovosti, kolků, známek atd. je logické, že se škoda načítá dle nominální hodnoty na bankovce, kolku, známce. U pokutových bloků je toto nemožné? Samozřejmě je logické, že osoba, která bloky převzala, musí mít jistou odpovědnost za svěřené věci a materiál, aby nedocházelo ke zneužívání pokutových bloků k vlastnímu prospěchu oprávněných úředních osob, či k neoprávněnému užívání ze strany těchto osob, či k plýtvání ze strany těchto osob. Domnívám se, že uhrazení škody dle zákona (blok x 2000, -Kč) může být pro většinu osob, které bloky převzali likvidační?
  4. Jaká hodnota (škoda) je stanovena v případě ztráty 1 svazku bloku na pokuty na místě nezaplacené?
Policie České republiky konstatovala, že výrobu a distribuci pokutových bloků zabezpečuje Ministerstvo financí České republiky. Policie České republiky objednává pokutové bloky prostřednictvím Generálního ředitelství cel a její jednotlivé útvary je odebírají podle svého sídla od místně příslušných celních úřadů. Evidence pokutových bloků, jejich vyúčtování a rovněž vyúčtování finančních prostředků za pokutové bloky vydané v blokových řízeních jsou upraveny pokynem Ministerstva financí České republiky č. 2/2013. Tento pokyn stanoví, že hodnota jednoho bloku na pokuty zaplacené na místě ve svazku tvořeném částí „A“ a částí „B“ činí 2 000,- Kč, a dále stanoví postup při ztrátě, zničení nebo odcizení těchto pokutových bloků. Ztracené, zničené či odcizené pokutové bloky nelze odepsat, nýbrž je nutno je vyúčtovat a uhradit ve výše uvedené hodnotě. Z výše uvedeného vyplývá, že v bodech č. 1), 3) a 4) se žádost nevztahuje k působnosti Policie České republiky, a povinný subjekt proto sdělil žadateli, že v těchto bodech žádost odkládá, a odkázal jej na Ministerstvo financí České republiky.
 
K bodu č. 2) žádosti povinný subjekt uvedl:
 
Odpovědnost příslušníka Policie České republiky za škodu je upravena v §§ 95 – 97 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“). V případě obecné odpovědnosti podle ustanovení § 95 zákona č. 361/2003 Sb. výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního služebního příjmu příslušníka dosahovaného před porušením povinnosti, kterým příslušník způsobil škodu. Toto omezení neplatí, jestliže byla škoda způsobena úmyslně nebo v opilosti nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek. V případě zvláštní odpovědnosti podle ustanovení § 96 zákona č. 361/2003 Sb. příslušník odpovídá za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat (například hotovost, ceniny, zásoby materiálu a také pokutové bloky), v plné výši. Jde o tzv. objektivní odpovědnost a příslušník se jí zprostí zcela, popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména tím, že bezpečnostní sbor nevytvořil podmínky pro řádné hospodaření se svěřenými hodnotami.       
 
PhDr. Jiří Vokuš, 25. května 2015

vytisknout  e-mailem