Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2009

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2009, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

Charakteristika a projevy trestné činnosti
 
     V roce 2009 došlo ke statisticky poměrně významnému poklesu počtu krádeží motorových vozidel o zhruba 20 procent z 18793 vozidel odcizených v roce 2008 na 14770 odcizených vozidel v roce 2009, což představuje pokles o 4023 vozidel. Z pohledu delšího časového horizontu lze říci, že od roku 2004 počet krádeží motorových vozidel stále mírně klesá. Příčin tohoto trendu je celá řada, ale za zásadní považujeme dvě:
 
  1. V souvislosti s otevřením hranic v rámci EU se stále větší počet pachatelů z České republiky zaměřuje na krádeže vozidel v zahraničí, zejména v Rakousku a Německu. Týká se to především luxusnějších vozidel a motocyklů. Je to dáno ekonomickou situací, kdy v těchto zemích mají pachatelé větší výběr zejména luxusních vozidel.
  2. Stále se zvyšující úroveň zabezpečení vozidel. Odcizení nejmodernějších typů vozidel není jednoduchá záležitost a vyžaduje od pachatelů speciální znalosti a poměrně nákladné elektronické vybavení. Z tohoto důvodu hledají pachatelé jiné cesty k nelegálnímu získání vozidel (různé formy podvodů).
     Lze tedy říci, že vlastní krádeže se částečně přesunují mimo teritorium ČR a dochází k určitému snížení krádeží přesunem k jiným formám této trestné činnosti. U úvěrových podvodů odhadujeme v posledních letech poměrně značný nárůst. Statisticky ovšem nejsou podvody, kde je předmětem zájmu motorové vozidlo, zvlášť vykazovány, což neumožňuje přesnější vyhodnocení tohoto trendu.Další statistické ukazatele, které se nijak významně nezlepšují, tyto závěry potvrzují. Nezvyšuje se počet nalezených vozidel, objasněnost zůstává na stále stejně nízké úrovni (v posledních třech letech mezi 14-16 %). Stejně tak celkové škody se nijak významně nesnižují.
     V loňském roce jsme zaznamenali nárůst počtu žádostí o spolupráci ze strany cizích států, zvyšuje se počet českých občanů zadržených a následně odsouzených za tuto trestnou činnost především v Rakousku a Německu.
     Struktura pachatelů se příliš nemění, většinu tvoří recidivisté. Mezi stíhanými a vyšetřovanými osobami představují podle statistiky asi dvě třetiny z celkového počtu. K tomu je třeba také podotknout, že osoby podezřelé z této trestné činnosti jsou z hlediska důkazní nouze často stíhány za jiné trestné činy (např. podílnictví, legalizace výnosů z trestné činnosti), než za konkrétní krádež, což celkový pohled velmi zkresluje. Mezi stíhanými osobami stabilně statisticky figuruje 5-10 procent cizinců, ve skutečnosti bude tento stav výrazně vyšší. Této trestné činnosti se v ČR věnují především osoby ze států bývalého Sovětského svazu, zejména z Ruska, Ukrajiny, Moldávie, Litvy, ale i dalších. Z dalších zemí se jedná především o občany Polska, Slovenska a Bulharska. I v loňském roce jsme pozorovali, že tyto osoby tvoří stále častěji společné organizované skupiny s našimi pachateli, krádeže páchají v bývalých západních zemích (Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie) a na našem území pak dochází k legalizaci těchto vozidel. Zahraniční pachatelé jsou často organizátory a objednavateli této trestné činnosti.
     Největší nápad této trestné činnosti je dlouhodobě v hlavním městě Praze, následují severní a střední Čechy. Počet krádeží v těchto třech regionech představuje téměř 70 procent z celkového počtu případů. Nejlepší situace, co se týče nápadu této trestné činnosti, je v Jihočeském kraji. Kromě velkých aglomerací představují riziková místa především rekreační oblasti.
     Podle dostupných dat a odhadů lze usuzovat, že i v roce 2009 byla v České republice většina odcizených vozidel demontována. Jedná se především o vozidla nižší a nižší střední třídy, u kterých je největší poptávka po náhradních dílech (největší procento odcizených vozidel je ve stáří 5 – 10 let). Přibližně 20-30 % odcizených vozidel je zlegalizováno a znovu uvedeno do provozu v ČR nebo je určeno pro export (především na Ukrajinu přes Polsko, v těchto případech jde většinou o luxusnější vozy). Pokračoval trend velmi častého anonymního pronajímání garáží, bývalých zemědělských statků nebo průmyslových objektů především v malých obcích, kam pachatelé nejprve odcizené vozidlo přivezou a na delší čas ho zde "uklidí", než ho zlegalizují či rozmontují na náhradní díly. Jsou odcizována především vozidla těch typů, které jsou nejčastěji v provozu a u kterých je největší poptávka po náhradních dílech. Je to dáno především celkovou ekonomickou situací, kdy značná část obyvatel nemá finance na zakoupení nového vozu nebo originálních dílů.
 
     Největším problémem je velmi vysoký stupeň organizovanosti pachatelů a zvyšující se podíl mezinárodního prvku. Mezi nejnebezpečnější prvky a projevy patří následující:
 
  • zvyšující se podíl cizinců, kteří často trestnou činnost organizují, jedná se především o ruskojazyčné skupiny, které mají stále vyšší stupeň organizovanosti a disponují vynikajícím technickým vybavením; stále častěji je užíváno násilných projevů jak uvnitř skupin (např. odstrašení při možnosti vyzrazení), tak navenek;
  • krádeže vozidel v zahraničí, jejich následný převoz a legalizace v ČR;
  • propojení na další skupiny páchající jiné druhy organizované trestné činnosti, legalizace zisků z trestné činnosti;
  • napojení na policii či orgány státní správy (např. registry motorových vozidel)
  • zvyšující se možnost použití přímého násilí ze strany pachatelů např. při neúspěšné krádeži, velmi často jsou tito pachatelé ozbrojeni;
  • zvyšující se počet typově nejzávažnějších případů s velmi vysokou škodou – krádeže kamionů, stavebních strojů, luxusních vozidel a sériové krádeže více vozidel najednou, např. z prodejen nebo skladů.
 
Prognóza vývoje
 
     Dá se očekávat, že poptávka po levných náhradních dílech v ČR nebude klesat a bude se tedy i prohlubovat trend krádeží vozidel za tímto účelem. V minulých letech byl zaznamenán stoupající zájem o speciální vozidla, především stavební stroje. Jedná se o celoevropský trend, byl zaznamenán zvýšený vývoz těchto vozidel především přes německé přístavy do Ruska, další cílové země jsou například Ukrajina, Polsko a Balkánské státy. Poměrně značná část stavebních a zemědělských strojů však končí po odstranění identifikačních znaků i u českých firem.
     Vzhledem ke stále stoupající úrovni zabezpečení nových vozidel je možné předpokládat, že pachatelé budou hledat nové a co nejjednodušší cesty k jejich získání, tedy formou násilné trestné činnosti. Může to být například formou klasických loupežných přepadení, která zatím u nás nejsou příliš častá. V některých evropských zemích se objevily případy určitého „výpalného“, kdy je odcizen drahý automobil a za určitý poplatek majiteli vrácen. Zvyšují se počty případů, kdy jsou vozidla odcizena přímo z prodejen, skladů, autosalonů nebo podobných objektů, obvykle za pomoci předem odcizených originálních klíčů. Často je takto odcizeno více vozidel najednou větší skupinou pachatelů.
     S uvolněním kontroly na státních hranicích souvisí i stále častější případy, kdy pachatelé vyjíždějí za krádežemi vozidel do cizích států. Riziko odhalení je velmi malé a dá se očekávat další zvýšení tohoto jevu. Jedná se zde především o krádeže luxusních vozidel, kdy pachatelé z ČR mají v západních zemích větší výběr. Naopak u nás bude pravděpodobně stoupat počet krádeží spáchaných cizinci z dalších východních zemí.
     K legalizaci vozidel se stále častěji užívá identifikačních znaků vozidel skutečně vyrobených a následně vyvezených mimo země Evropské Unie, což snižuje možnost pozitivní lustrace takovéhoto vozidla v Schengenském informačním systému.

vytisknout  e-mailem