Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2009

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2009, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

Charakteristika a projevy trestné činnosti
 
     Trestná činnost v problematice padělání je rozdělena do dvou hlavních skupin, kterými jsou padělání měny a padělání platebních karet (skimming). V oblasti padělání měny došlo v roce 2009, oproti předchozímu roku, k celkovému nárůstu počtu zadržených padělaných a pozměněných peněz. V České republice bylo celkem zachyceno 6.853 kusů padělků bankovek a mincí, což ve srovnání s rokem 2008, kdy bylo zadrženo 4.584 kusů, činí nárůst o 50%. Zvýšení bylo zaznamenáno u padělků měny EURO a tuzemské měny. Pokles v záchytu vykázaly padělky mincí a padělky USD, přičemž tato měna vykazuje dlouhodobý trend ve snižování počtu záchytů. Ačkoli tedy v roce 2009 došlo k celkovému nárůstu padělků, oproti roku 2008, je nutno konstatovat, že z hlediska dlouhodobého vývoje této trestné činnosti, mají počty zachycených padělků spíše stagnující trend.
     U domácí měny bylo zadrženo 3.589 kusů padělků a oproti roku 2008 došlo k navýšení záchytu padělků o 27%. Naprostá většina padělků tuzemské měny byla zhotovena pomocí kancelářských tiskáren a kopírek, kdy stupeň nebezpečnosti těchto padělků dosahoval převážně hodnoty 4 – méně zdařilý.
V roce 2009 bylo zachyceno 2.745 kusů padělků EURO a oproti předchozímu roku došlo k  nárůstu záchytu o 167%. Tento rapidní nárůst zachycených bankovek byl v roce 2009 způsoben také úspěšně realizovaným případem ÚOOZ, v rámci kterého bylo zachyceno 1.990 kusů padělaných bankovek v nominální hodnotě 100 EURO. V roce 2009 bylo na území České republiky zadrženo celkem 217 kusů padělků USD, čímž došlo ke snížení záchytu o 11% oproti roku 2008. U padělků obou těchto měn převažuje padělání tiskovými technikami a naznačuje vyšší kvalitu padělků i profesionální úroveň jejich padělatelů.
     Převážná část trestné činnosti na úseku padělání tuzemské měny v roce 2009 nejeví znaky organizovanosti. Většinou se jedná o pokusy a „experimenty“ jednotlivců nebo skupin mladistvých, kteří využívají k padělání peněz nejnovější techniky v podobě PC, skenerů a tiskáren. V těchto případech se nejčastěji jedná o udávání jednotlivých nebo i většího množství padělků stejných sériových čísel.
     V oblasti padělání zahraniční měny, respektive měny EURO, je situace opačná, kdy pachatelé pocházejí z jiných evropských zemí a jsou velmi dobře organizovaní. V roce 2009 byly zjištěny poznatky o padělatelských dílnách na území Bulharska a Itálie, kde byly vyrobeny velmi zdařilé padělky měny EURO a to ve všech nominálních hodnotách. Výrobci jsou napojeni na dobře organizovanou síť distributorů, kteří zásobují skupiny koncových předložitelů těchto padělků. Tyto skupiny pak operují po celé Evropě, kdy po udání určitého množství padělků, opouštějí dané území a přesunují se do jiného státu. Je velmi obtížné mapovat pohyb těchto skupin, které jsou složeny z osob převážně bulharské národnosti. 
     V oblasti platebních karet došlo v roce 2009, oproti předchozímu roku 2008, ke zvýšení trestné činnosti v počtu nasazených skimmovacích zařízení (technické zařízení montované na bankomaty umožňující zkopírování elektronických údajů z platební karty). Organizovanou trestnou činností v oblasti platebních karet se v minulosti zabývaly skupiny bulharských a rumunských občanů. V uplynulém roce se páchání skimmingu (podvodné jednání, při kterém pachatelé zkopírují údaje z magnetického proužku karty bez vědomí právoplatného držitele karty) na našem území zabývaly i skupiny občanů ze zemí bývalého Sovětského Svazu, a to Rusové, Litevci a Ukrajinci.
     Na území České republiky docházelo ke skimmování dat z platebních karet a jejich PIN kódů na bankomatech, následné výrobě padělků karet a výběrům finanční hotovosti na bankomatech v ČR i zahraničí. Různé skupiny organizovaných pachatelů v uplynulém roce nasadily na bankomaty v ČR skimmovací zařízení v 78 případech (srovnatelné období roku 2008 - 49 případů). K největšímu nápadu této trestné činnosti došlo v Praze.
     Skimming platebních karet je mezinárodní, vysoce organizovaná trestná činnost, která se stala celosvětovým problémem. Efektivním nástrojem v boji proti této trestné činnosti je mezinárodní spolupráce. Také je ke spolupráci využíváno přímých kontaktů s kompetentními policejními složkami evropských států. Výsledkem spolupráce mezi zahraničními bezpečnostními sbory je efektivní a velmi potřebný přenos informací.
     V roce 2009 opět došlo ke zvýšení technické úrovně nasazených skimmovacích zařízení. Pachatelé jsou schopni vyrobit různé nástavce na bankomat, které jsou laickým pohledem téměř nezjistitelné.
 
Prognóza vývoje
 
     Na základě dosud zaznamenaných trendů a dynamiky je možno předpokládat nárůst padělků u bezhotovostních platebních prostředků, zejména platebních karet.
     U padělků bankovek dochází ke snižování počtu záchytů, které je způsobeno emisí nových bankovek. Tyto jsou opatřeny ochrannými prvky vysoké kvality a těžké napodobitelnosti. Ztíženou situaci mají padělatelé i díky výpočetní a reprodukční technice, která díky vlastnímu kódování, bankovky netiskne nebo vytištěnou reprodukci bankovky graficky znehodnocuje. Stále jsou u padělaných bankovek zjišťovány kvalitněji napodobené ochranné prvky a u padělků EURO se zvyšuje kvalita padělků vyšších nominálních hodnot. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je předpoklad, že mimo naši měnu, která bude mezi padělky dominovat, bude nejčastěji zadržovanou padělanou měnou na území České republiky EURO.
     V oblasti platebních karet lze konstatovat, že, zejména se zvyšujícím se počtem vydaných a používaných platebních karet, neukončenému přechodu na čipovou technologii, zanedbávání prevence ze strany bankovního sektoru, bezvízovému styku v EU a volnému průjezdu v rámci schengenského prostoru, bude nadále docházet k nárůstu této trestné činnosti. Organizované skupiny pachatelů se budou zabývat trestnou činností, jak dnes již známým paděláním platebních karet, tak v oblasti elektronického bezhotovostního styku prostřednictvím Internetu. V blízké budoucnosti lze očekávat další nové formy a způsoby stávající trestné činnosti, např. zneužívání pokladních terminálů jejich nezákonnými úpravami.

vytisknout  e-mailem